หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีหนังสือเรียนหลักสูตร 51

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
            ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : ความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ (พต ๑๑๐๑)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : ความรู้พื้นฐาน  รายวิชา : พต 2101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : ความรู้พื้นฐาน  รายวิชา : พต 3101 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
อังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา รักษ์ท้องถิ่น (พว32018) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รักษ์ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค1101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค2101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค3101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (พว32017) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกิน (อช ๑๑๐๐๓)
การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช ๒๑๐๐๓)
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช ๓๑๐๐๓)
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือก กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : ความรู้พื้นฐาน รายวิชา : พว ๐๒๐๑๗ วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค1101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค2101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค3101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือก กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : ทักษะการประกอบอาชีพ  รายวิชา : อช02004 วิชา การปลูกผักคะน้า
การปลูกผักคะน้า 
แผนบูรณาการ 2/2553  ประถม
แผนบูรณาการ 2/2553 รวม 3 ระดับ
แผนบูรณาการ 1/2554  ประถม
แผนบูรณาการ 2/2553 รวม 3 ระดับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720