หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงการ “ กีฬาสัมพันธ์ ”


โครงการ  “กีฬาสัมพันธ์ สรรสร้างคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด”

หลักการและเหตุผล
กิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมด้านหนึ่ง ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้ตั้งกรอบไว้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา  2555   เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก   ความสามัคคี   มีน้ำใจนักกีฬา   รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย  การควบคุมอารมณ์  การแก้ปัญหา   การตัดสิน  การมีสุขภาพอนามัยที่ดี   การสร้างความเข้าใจ  เห็นใจผู้อื่น  และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา  กศน.   ครู กศน.  บุคลากรทางการศึกษา   พนักงานราชการ 
เพื่อให้ กศน.  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม  สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  กศน. ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  การจัดกีฬาสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของสำนักงาน กศน. ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยาธรรม มีความรัก ความสามัคคี  รู้แนวทางประชาธิปไตย  มีน้ำใจ นักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย   ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่พึงพายาเสพติด
2.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียน และครู กศน.
เป้าหมาย
           เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษา กศน.เขตพระนคร  จำนวน  250  คน    
                 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->เพื่อปลูกฝังความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแก่ ครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->นักศึกษาและครูมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ
วิธีดำเนินการ
                       
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1.อบรมให้ความรู้และ
คัดเลือกนักกีฬา
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ฟุตบอลชาย 7คน
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วอลเล่ย์บอลหญิง
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->แชร์บอล
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ชักเย่อ
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วิ่งสามขา
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ฝึกซ่อมกีฬาตามอัธยาศัย
2.แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยาธรรม มีความรัก ความสามัคคี  รู้แนวทางประชาธิปไตย  มีน้ำใจ นักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย   ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่พึงพายาเสพติด
2.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียน และครู กศน.


นักศึกษา
กศน.เขต           พระนคร
250 คน
ณ ลานกีฬาภายในเขตพระนคร


ณ สวนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ
18 ธ.ค. 54 –
12 ก.พ.55


19 ก.พ. 55

15,000.-บาท
วงเงินงบประมาณ       
จากเงินงบประมาณปี  2555   แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ปี (พัฒนาผู้เรียน)   ภายในวงเงิน  16,000.-บาท (หนึ่งหกพันบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1
ต.ค.-ธ.ค. 53
ไตรมาส 2
ม.ค.-มี.ค. 54
ไตรมาส 3
เม.ย.-มิ.ย. 54
ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.54
1.อบรมให้ความรู้และ
คัดเลือกนักกีฬา
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ฟุตบอลชาย 7คน
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วอลเล่ย์บอลหญิง
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->แชร์บอล
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ชักเย่อ
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วิ่งสามขา
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ฝึกซ่อมกีฬาตามอัธยาศัย

2.การแข่งขันกีฬา
คัดเลือกนักกีฬา
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ฟุตบอลชาย
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วอลเล่ย์บอลหญิง
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->แชร์บอล
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->ชักเย่อ
<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->วิ่งสามขา
ค่าอุปกรณ์กีฬา
ลูกฟุตบอล 2 ลูก
250 x 4 = 1,000 บาท
ลูกวอลเล่ย์บอล 2 ลูก
250 x 4 = 1,000 บาท
ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
1 แผ่น  x 600
ค่าอาหารกลางวัน
250 x 50 = 12,500 บาท
ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ  900 บาท

-

-
รวม
2,000
14,000
-
-
ระยะเวลาดำเนินการ
          18 .. 54  –  19 ก.พ. 55
18 .. 54  –  12 ก.พ.55
คัดเลือกนักกีฬา
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->ฟุตบอลชาย 7คน
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->วอลเล่ย์บอลหญิง
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->แชร์บอล
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->ชักเย่อ
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->วิ่งสามขา
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->ฝึกซ่อมกีฬาตามอัธยาศัย
19 ก.พ. 55
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->แข่งขันกีฬา
สถานที่ดำเนินการ
<!--[if !supportLists]-->-            <!--[endif]-->ลานกีฬาสาธารณะในเขตพระนคร
<!--[if !supportLists]-->-            <!--[endif]-->สวนสราญรมย์
ภาคีเครือข่าย
<!--[if !supportLists]-->-                   <!--[endif]-->สภาเขตกรุงเทพมหานคร
<!--[if !supportLists]-->-                   <!--[endif]-->สำนักงานเขตพระนคร
<!--[if !supportLists]-->-                   <!--[endif]-->กศน.แขวงพระบรมมหาราชวัง
<!--[if !supportLists]-->-                   <!--[endif]-->กศน.แขวงบางขุนพรหม
<!--[if !supportLists]-->-                   <!--[endif]-->กศน.แขวงวัดสามพระยา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
-  นักศึกษาร่วมโครงการเกินกว่าร้อยละ   80   ของจำนวนศึกษาทั้งหมด
-  นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยาธรรม รู้แนวทางประชาธิปไตย    มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้จักการควบคุมอารมณ์  การแก้ปัญหา  การตัดสิน  การมีสุขภาพอนามัยที่ดี   ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่พึงพายาเสพติด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด การเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ตลอดจนสามารถรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบหมู่และเป็นคณะ  มีความรัก  ความสามัคคี   มีน้ำใจนักกีฬา   รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย   การควบคุมอารมณ์  การแก้ปัญหา  การตัดสิน  การมีสุขภาพอนามัยที่ดี  การสร้างความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
การประเมินผล
<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->สังเกตจากการให้ความสนใจในการคัดเลือกตัวนักกีฬา
<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->สังเกตจากการฝึกซ้อม
<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->สังเกตจากการแข่งขันกีฬา
<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ


ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
                                             (นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล)
                                                ครู กศน.แขวงบ้านพานถม


     ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
                                                  (นางวันเพ็ญ  แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร


    ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                (นายวีระกุล  อรัณยะนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร


     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ      

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720