หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัครเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบ NON-Degree

คู่มือการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
โดยไม่ได้รับปริญญา
Non-Degree
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  RAMKHAMHAENG  UNIVERSITY
 
เพื่อประโยชน์ของท่านในการสมัคร การลงทะเบียนเรียน
การเข้าสอบ ตลอดจนการขอรับบริการต่าง ๆโปรดศึกษาข้อมูลในคู่มือนี้
 


1. วัตถุประสงค์   เอกสารการสมัคกระบวนวิชาของแต่ละคณะที่จะนำไปลงทะเบียนเรียนในภาคแรกที่สมัครเข้าศึกษา
2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร  (เฉพาะวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.3 เท่านั้น)
3. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา1. คณะนิติศาสตร์
4. ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา2. คณะบริหารธุรกิจ
5. สูตรการชำระเงินสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา3. คณะมนุษยศาสตร์
6. ข้อแนะนำการกรอกเอกสาร 4. คณะศึกษาศาสตร์
7. ขั้นตอนการสมัคร5. คณะวิทยาศาสตร์
8. ข้อแนะนำการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา6. คณะรัฐศาสตร์
9. การลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป7. คณะเศรษฐศาสตร์
10. ข้อแนะนำการขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลและผลการสอบ
11. การให้บริการ และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ
12. วิธีเขียนและระบายกระดาษคำตอบปรนัย
13. คำแนะนำการปฏิบัติเรื่องการเทียบโอนของผู้สมัคร
       เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา     
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็น
       รายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา พ.ศ.2537
15. คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 581/2540
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720