หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการสอนที่ดี

1.การสอนที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งใด?...(ความแตกต่างระหว่างบุคคล)

2.เทคนิคที่ควรฝึกให้เด็กในการสอนแบบสืบสวนสอนสวน...?(เทคนิคการวิเคราะห์)

3.การสอนแบบอภิปรายให้ประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุดคือ...?(การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่)

4.ตัวแปรของนักเรียนใดมีอิทธิพลต่อการสอนมากที่สุด.?...(ความสามารถ)

5.แผนการสอนคือ.?...(เอกสารที่ให้ทราบรายละเอียดในการสอนตามหลักสูตร)


6.หลักการสอนที่ดี?.?(สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้)

7.การเตรียมบันทึกการสอนที่ถูกหลักคือ??(ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนคิดวิธีสอนและกิจกรรม)

8.เด็กฉลาดปกติ I.Q..?.(91 - 110)

9.การแนะแนวเพื่อ??(ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง)

10.การวางแผนการสอน?..(เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนสอน โดยนำข้อมูลเนื้อหาวิชามากำหนดกิจกรรม)

11.ความสำคัญของการวางแผนการสอน?..(ทำให้ครูมีความรอบคอบเกี่ยวกับการเลือกความมุ่งหมาย กิจกรรมการสอน การประเมินผลและสื่อการสอน ทำให้การสอนได้ผลดี และคนอื่นสามารถสอนแทนได้ถ้าไม่อยู่ เป็นหลักฐานประเมินเลื่อนตำแหน่งของครู)

12.ประโยชน์ของการวางแผนการสอน?...(ครูมีความมั่นใจ ปลอดภัยในการสอน ครูเกิดความรอบคอบ ครูนำข้อบกพร่องหรือปัญหามาปรับปรุง ประหยัดเวลา แรงงานในการเรียน)

13.แผนการสอนที่ดี?..(มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด เป็นแผนที่เปิดโอกาสผู้เรียนสามารถค้นพบคำตอบหรือทำสำเร็จด้วยตนเอง เป็นทักษะกระบวนการที่ใช้ได้จริง ส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่น)

14.ขั้นตอนการจัดทำแผนการสอนที่ดี
(1) ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู และเอกสารค้นคว้าต่าง ๆ
(2) วิเคราะห์เนื้อหา / จุดประสงค์
(3) กำหนดกิจกรรม

15.วิธีการกระบวนการกลุ่ม??(ระดมสมอง วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา)

16.กระบวนการสร้างเจตคติ?...(สังเกต วิเคราะห์ สรุป)

17.กระบวนการโจทย์ปัญหา?....(วิเคราะห์โจทย์ปัญหา กำหนดขั้นตอนแก้ปัญหา ปฏิบัติตามขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้อง)

18.กระบวนการสร้างค่านิยม??.(สังเกตตระหนัก ประเมินเชิงเหตุผล กำหนดค่านิยม วางแนวปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความชื่นชม)

19.การวัด?....(คือการให้ค้าตัวเลข เพื่อแทนคุณลักษณะสิ่งใด ไปตามเกณฑ์ หรือกติกาที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแจ้งชัด เช่น การวัดความสูง น้ำหนัก)

20.การทดสอบ??.(เป็นกระบวนการค้นหาคุณสมบัติ ศักยภาพ ความสามารถของสิ่งใด ๆ หรือทำให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง เช่น การทดสอบความแข็งของก้อนหิน ความสามารถของนักกีฬา)

21.การประเมิน??(เป็นการตัดสินใจให้คุณค่า หรือบ่งระดับคุณภาพของสิ่งใด ๆ อย่างชัดเจน หรือมีข้อมูลประกอบการตัดสิน การให้ระดับคะแนนที่ครูทำถือได้ว่าเป็นการประเมิน)

22.หลักของการวัดผลที่สำคัญ
(1) จะต้องมีการวัดหลาย ๆ ครั้ง
(2) แต่ละครั้งใช้คำถามหลาย ๆ ข้อ
(3) เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพดี
(4) วัดในเวลาอันเหมาะสม

23.ข้อสอบแบบตัวเลือกหลาย ๆ ข้อ
ข้อดี?...(ตรวจง่าย เป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาเป็นมาตรฐาน ตั้งตำถามให้ดี วัดพฤติกรรมได้หลายประเภท เดาได้ยาก คลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด?...(ใช้เวลาในการสร้างนาน ใช้วัสดุมาก ถ้าสร้างไม้ดี ก็มักวัดได้แต่ความจำ)

24.ข้อสอบแบบจับคู่
ข้อดี ....?.(สร้างง่าย ตรวจง่าย ประหยัดวัสดุ ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด?.?.(เดาคำตอบถูกได้สูง มักถามวัดได้แต่ความจำ)

25.ข้อสอบแบบถูก ? ผิด
ข้อดี ??(สร้างง่าย ใช้เวลาน้อย ตรวจง่าย เป็นปรนัย ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด??(เดาถูกได้ง่าย มักถามวัดได้แต่ความจำ)

26.พัฒนาการ??.(การเปลี่ยนแปลงที่เป็นความก้าวหน้าของบุคคล เป็นผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ์)

27.วุฒิภาวะ?....(ความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ได้)

28.การเรียนรู้??..(การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด)

29.จรรยาบรรณครูข้อใดสำคัญที่สุด??.(ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี)

30.ผู้ที่มีอาชีพครูควรมีคุณธรรมอะไร??.(พรหมวิหาร 4)
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720