หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงการพัฒนาบุคลากร “การทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ”

โครงการพัฒนาบุคลากร “การทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ”

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสารมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคไร้พรมแดน ถ้าเรามีช่องทางในการติดต่อ สื่อสารมากขึ้นเท่าไร  ความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น  โดยเฉพาะในระบบการศึกษา   เช่น   การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักศึกษา  ระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  เป็นต้น
การทำเว็บไซด์ กศน.แขวง  เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่ง  ซึ่งใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน  ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำเว็บเองออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และติดต่อ สื่อสารกับภายนอก  ซึ่งนโยบายของสำนักงาน กศน.  ให้สถานศึกษาในสังกัดมีกศน.ตำบล หรือ กศน.แขวงทั่วทุกพื้นที่   เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ  การทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำก็เป็นแนวทางหนึ่งในนโยบายของสำนักงาน กศน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน.แขวง จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำแก่บุคลากร กศน.เขตพระนคร

เป้าหมาย
           เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากร กศน.เขตพระนคร  จำนวน  10  คน      
             เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.       เพื่อให้ กศน.เขตพระนคร   มีเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำครบทุกแขวง
2.       เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.แขวง  กิจกรรม การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

วิธีดำเนินการ     
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
-        ทฤษฏี อบรมให้ความรู้การทำเว็บไซด์ กศนแขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำจากบุคลากร กศน.แขวงบ้านพานถม
-          ปฏิบัติ ทำเว็บไซด์ กศนแขวง โดยใช้ blogspot
เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ
บุคลากร กศน.เขตพระนคร  

10 คน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงาน กศน.เขตพระนคร ชั้น 3
5 – 6
ม.ค. 55

ทฤษฏี
4 ชั่วโมง
ปฏิบัติ
12 ชั่วโมง

-


วงเงินงบประมาณ       
-
สถานที่ดำเนินการ
-          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงาน กศน.เขตพระนคร ชั้น 3

ภาคีเครือข่าย
-                   กศน.แขวงพระบรมมหาราชวัง                    -    กศน.แขวงบางขุนพรหม
-                   กศน.แขวงวัดสามพระยา                         -    กศน.แขวงราชบพิธ
-                   กศน.แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ                          -    กศน.แขวงเสาชิงช้า
-                   กศน.แขวงบวรนิเวศ                               -    กศน.แขวงสำราญราษฎร์
-                   กศน.แขวงชนะสงคราม

โครงการที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร กศน.เขตพระนคร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
-   กศน.เขตพระนครมีเว็บไซด์  กศน.แขวงครบทุกแขวง
-   บุคลากรร้อยละ 80  มีความสามารถในการทำเว็บไซด์ด้วยตนเองได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          บุคลากร กศน.เขตพระนคร   มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซด์ กศน.แขวงเพื่อการศึกษาและการมีงานทำ   สามารถใช้เว็บไซด์เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนและการมีงานทำได้

 การประเมินผล
1.       สังเกตจากการให้ความสนใจในการอบรม
2.       ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
                                             (นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล)
                                                ครู กศน.แขวงบ้านพานถม

     ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
                                                  (นางวันเพ็ญ  แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร

  ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                (นายวีระกุล  อรัณยะนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
แสดงผลได้ดี ถ้าท่านลง font th sarabanPSK
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720