หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

ในการสมัครเป็นนักศึกษา กศน. ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติของนักศึกษา ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคเรียนปกติหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง
3. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.ศ.2535
2. สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
2.2 ประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.7)
2.3 การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3
2.4 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับประถมศึกษา
2.5 วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521
2.6 ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
2.7 ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง
2.8 เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
2.9 สอบได้ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
2.10 ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปตามมตที่
มหาเถรสมาคมกำหนด

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด
ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.ศ. 2535
2.สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1 ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)
2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
2.3 การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 4
2.4 จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.5 เปรียญธรรม 3 ประโยค
2.6 วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
2.7 เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาปีที่ 10 หรือสอบได้ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 10
สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักฐานในการสมัครเรียน

1. ใบสมัครการเป็นนักศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้องลงรายมือชื่อกำกับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720