หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบข้อมูลนั้น สำคัญไฉน

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใด คือ ความหมายของข้อมูลที่ดีที่สุด
ก.  ข้อเท็จจริงต่อเรื่องราวหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของตัวเลข
ข.  ข้อเท็จจริงต่อเรื่องราวหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาพและเสียง
ค.  ข้อเท็จจริงต่อเรื่องราวหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อความเท่านั้น
ง.  ข้อเท็จจริงต่อเรื่องราวหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นอยู่ในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ ภาพหรือเสียง ก็ได้

2.  ข้อใด คือ ข้อมูลทุติยภูมิ
ก.  การสำรวจแหล่งของฝูงปลาจากเครื่องโซน่า
ข.  สถิติจำนวนประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค.  แบบสำรวจความต้องการเรียนวิชาชีพของป้าจูดี้
ง.  การนับจำนวนผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการจากเครื่องนับจำนวนคน

3.  เว็บไซด์ในข้อใดคือเว็บไซด์ของหน่วยงาน ที่ไม่เข้าข่าย การประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
ก.  www.thaingo.org
ข.  www.pantip.com
ค.  www.microsoft.com
ง.  www.workpoint.co.th

4.  แหล่งที่มาของข้อมูลมีความสำคัญต่อข้อมูลอย่างไร
ก. ช่วยให้หาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข. ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ค. ช่วยให้รู้ว่าข้อมูลนั้นมีผู้ค้นหาเยอะหรือไม่
ง. ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ค้นหาข้อมูล

5.  เว็บไซด์ ซึ่งจดโดเมนเนม .co.th มีความหมายอย่างไร
ก. เว็บไซต์เกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ข. เว็บไซต์เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ค. เว็บไซต์เกี่ยวกับ network และเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ
ง. เว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

6.  การใช้ internet มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในข้อใดมากที่สุด
ก. มีข่าวสาร ความคิดเห็นที่ไม่มีประโยชน์
ข. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลผิดพลาดมาก
ค. การเผยแพร่อบายมุขทั้งสื่อลามกและการพนัน
ง. การโต้ตอบกันไปมาซึ่งเยาวชนเข้าไปใช้เป็นจำนวนมาก

7.  แหล่งเรียนรู้ซึ่งมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาติไทย คือข้อใด
ก. พิพิธภัณฑ์
ข. เมืองโบราณ
ค. อุทยานแห่งชาติ
ง. หอสมุดแห่งชาติ

8.  ท่านคิดว่าข้อมูลจากแหล่งใดน่าเชื่อถือที่สุด
ก. เว็บไซด์
ข. วิทยานิพนธ์
ค. บันทึกเรื่องเล่า
ง. ข้อมูลจากคำบอกเล่า

9.  ข้อใดเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูล
ก. เผยแพร่ข้อมูล
ข. จัดเรียงข้อมูล
ค. บันทึกข้อมูล
ง. สัมภาษณ์

10.  ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลที่นิยมใช้กันมาก
ก. โทรทัศน์
ข. สแกนเนอร์
ค. คอมพิวเตอร์
ง. เครื่องคิดเลข

11.  ข้อใดเป็นเครื่องมือช่วยประมวลผลข้อมูล
ก. เครื่องคิดเลข
ข. คอมพิวเตอร์
ค. บันทึกเทป
ง. ถูกทุกข้อ

12.  ความหมายคำว่าเทคโนโลยี
ก. การทำให้เกิดผลผลิต
ข. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ค. ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยี
ง. การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

13.  ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ก. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข. ข้อมูลจากกการจดบันทึก
ค. ข้อมูลจากเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
ง. ข้อมูลจากสถิติ

14.  การรวบรวมข้อมูลต้องคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. ความยาก
ข. ความสะดวก
ค. ความถูกต้อง
ง. ความรวดเร็ว

15.  การนำข้อมูลไปใช้ต้องทำสิ่งใดกับข้อมูลเป็นอันดับแรก
ก. ประมวลผล
ข. บันทึกข้อมูล
ค. เผยแพร่ข้อมูล
ง. รายงานผลข้อมูล

16.  ข้อใดเป็นข้อมูล
ก. จำนวนนักเรียน
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัพท์
ง. คีย์บอร์ด

17.  ข้อใดไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ก.  แฟ้ม
ข.  รูปถ่าย
ค.  ภาพวาด
ง.  ภาพถ่าย

18.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ก.  รูปถ่าย
ข.  ฐานะการเงิน
ค.  ประวัติการทำงาน
ง.  การบันทึกภาพหรือเสียง

19. ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงขอประเทศจะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี
ก.  20 ปี
ข.  25 ปี
ค.  35 ปี
ง.  75 ปีขึ้นไป

20.  ข้อมูลข่าวสารของราชการคือ
ก.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ข.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของรัฐและเอกชน
ค.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน
ง.  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของมูลนิธิ

21.  ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ” ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด
ก.  ข้อมูล
ข.  สารสนเทศ
ค.  ข้อมูลปฐมภูมิ
ง.  ข้อมูลทุติยภูมิ

22.  อุปกรณ์ข้อใดอยู่ในหน่วยแสดงผล
ก.  เมาส์ (Mouse)
ข.  จอภาพ (Monitor)
ค.  แป้นพิมพ์ (Keyboard)
ง.  แผ่นบันทึก (Floppy Disk)

23.  ข้อมูล” หมายความว่าอย่างไร
ก.  วัตถุทุกชนิดที่อยู่รอบตัวเรา
ข.  คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา
ค.  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ง.  ถูกทุกข้อ

24.  ข้อมูลใดต่างจากพวก
ก.  จาน
ข.  ดินสอ
ค.  นกแก้ว
ง.  angry bird

25.  คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไร
ก.  เพื่อน
ข.  เชื้อชาติ
ค.  ครอบครัว
ง.  ถูกทุกข้อ

26.  ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์
  ก.  ซีพียู
  ข.  หน่วยความจำ
  ค.  อุปกรณ์รับเข้า
  ง.  อุปกรณ์ส่งออก

27.  การสืบค้นหารูปภาพแอปเปิ้ล ที่มีชนิดของไฟล์ GIF ควรระบุคำสำคัญตรงกับข้อใดจึงจะได้รูปภาพ
 ก.  apple.gif
 ข.  apple+gif
 ค.  apple  gif
 ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา

28.  ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "การเพาะเห็ดฟาง"
    ก.  พืชผัก
    ข.  เห็ดฟาง
    ค.  เกษตรกรม
    ง.  อาชีพเสริม

29.  ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูล
  ก.  สามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาประเทศ
  ข.  นำมาประมวลผลแล้วจะใช้ประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศ
  ค.  ผิดทั้ง ข้อ ก. และ ข.
  ง.  ทุกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

30.  ข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก.  บรรณานุกรมถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
ข.  คะแนนสอบของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลตัวเลข
ค.  รอมเป็นหน่วยความจำที่ถือว่าเป็นหน่วยความจำเป็นถาวร
ง.  ฮาร์ดดิสก์เป็นสื่ออุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทภาพและเสียงมากที่สุด


__________________________________________________________________________________
แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
__________________________________________________________________________________คำชี้แจง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
ก.  การสำรวจสำมะโนประชากร
ข.  สถิติจำนวนประชากรจากสำนักงานสถิติ
     แห่งชาติ
ค.  วิทยานิพนธ์
ง.  การนับจำนวนผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการจาก
     เครื่องนับจำนวนคน

2.  เว็บไซด์ของหน่วยงาน ที่ไม่เข้าข่าย การประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร คือข้อใด
3.  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของแหล่งที่มาของข้อมูล
ก.   ช่วยให้หาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข.   ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ค.   ช่วยให้รู้ว่าข้อมูลนั้นมีผู้ค้นหาเยอะหรือไม่
ง.    ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ค้นหาข้อมูล

4.  internet มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเรื่องใดน้อยที่สุด
ก.      ก. เกมออนไลน์ ซึ่งมีความรุ่นแรงแฝงอยู่
ข.      ข. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลผิดพลาดมาก
ค.      ค.  การเผยแพร่สื่อลามก
ง.      ง.  การเผยแพร่อบายมุขและการพนัน

5.  เว็บไซด์ ซึ่งจดโดเมนเนม .org มีความหมายอย่างไร
ก.      ก.เว็บไซต์เกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
         ข.เว็บไซต์เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
         ค.เว็บไซต์เกี่ยวกับ network และเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ
         ง.เว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
6.  แหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาติไทย มากที่สุดคือข้อใด
ก.     ก.พิพิธภัณฑ์
ข.    ข. เมืองโบราณ
ค.    ค.  อุทยานแห่งชาติ
ง.     ง.  หอสมุดแห่งชาติ

7.  ท่านคิดว่าข้อมูลจากแหล่งใดน่าเชื่อถือน้อยที่สุด
ก.         ก.เว็บไซด์
ข.      ข.วิทยานิพนธ์
ค.      ค.บันทึกเรื่องเล่า
ง.       ง.ข้อมูลจากคำบอกเล่า

8.  ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูล
ก.      โทรทัศน์
ข.      สแกนเนอร์
ค.      คอมพิวเตอร์
ง.       เครื่องคิดเลข

9.  ข้อมูลมีความสำคัญสำหรับใครมากที่สุด
ก.      นักปกครอง
ข.      ครูอาจารย์
ค.      พ่อแม่
ง.       ถูกทุกข้อ

10.  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก.      การทำให้เกิดผลผลิต
ข.      ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ค.      ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยี
ง.       การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

11.  ข้อมูลปฐมภูมิมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก.      ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข.      ข้อมูลจากกการจดบันทึก
ค.      ข้อมูลจากเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
ง.       ข้อมูลจากสถิติ

12.  การรวบรวมข้อมูลต้องคำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด
ก.      ความน่าจะเป็น
ข.      ความสะดวก
ค.      ความถูกต้อง
ง.       ความรวดเร็ว

13.  การนำข้อมูลไปใช้ต้องทำสิ่งใดกับข้อมูลเป็นอันดับสุดท้าย
ก.      ประมวลผล
ข.      บันทึกข้อมูล
ค.      เผยแพร่ข้อมูล
ง.       รายงานผลข้อมูล

14.  ข้อใดเป็นไม่ใช่ข้อมูล
ก.      จำนวนนักเรียน
ข.      คอมพิวเตอร์
ค.      โทรศัพท์
ง.       ผิดทุกข้อที่กล่าวมา

15.  ข้อมูลใดต่างจากพวก
ก.  มด
ข.  ปลา
ค.  นกแก้ว
ง.  angry bird

16.  ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี
ก.  20 ปี
ข.  25 ปี
ค.  35 ปี
ง.  75 ปีขึ้นไป

17.  ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ซึ่งใช้เครื่องมือ ในการประมวลผล เก็บข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด
ก.  ข้อมูล
ข.  สารสนเทศ
ค.  ข้อมูลปฐมภูมิ
ง.  ข้อมูลทุติยภูมิ

18.  ถ้าพิมพ์ข้อมูล 22 / 7 ในช่องค้นหาของ google จะได้คำตอบใดเป็นอันดับแรก
ก.  22 / 7 = 3.14285714

ข.  วิชาการ.คอม – พิสูจน์ยังไงว่าpiไม่ใช่ 22/7

ค.  22/7 กับวงกลมเกี่ยวข้องกันอย่างไร : เรขาคณิต 

ง.  = 22/7 ซึ่งมาจากการวัดเส้นรอบวงกลม อยากได้ที่มาของ


19.  “ข้อมูลหมายความว่าอย่างไร
ก.  วัตถุทุกชนิดที่อยู่รอบตัวเรา
ข.  คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา
ค.  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ง.  คน วัตถุ สิ่งของ ที่อยู่รอบตัวเรา

20.  จำนวนนักเรียนในห้อง 234703 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไร
ก.  เพื่อน
ข.  เชื้อชาติ
ค.  ครอบครัว
ง.  ห้อง 234703

21.  ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เสมือนร่างกายมนุษย์ของการทำงานในคอมพิวเตอร์
  ก.  ซีพียู
  ข.  หน่วยความจำ
  ค.  เมนบอร์ด
  ง.  อุปกรณ์ส่งออก

22.  การสืบค้นหารูปภาพสตีฟ จอบส์  ที่มีชนิดของไฟล์ GIF ควรระบุคำสำคัญตรงกับข้อใดจึงจะได้รูปภาพ
      ก.  apple.
      ข.  steve job+gif
      ค.  apple  gif
      ง.  steve job

23.  ข้อมูลในข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
      ก.  ปี ค.ศ 2012 โลกจะแตกจากคำทำนายของ
          ชนเผ่ามายา
      ข.  คำทำนายของเด็กชายปลาบู่ว่าเขื่อนจะแตก
          ในวันปีใหม่
      ค.  ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการวุฒิ
          ปริญญาตรี 15,000 บาท
       ง.  UFO เป็นเรื่องจริง ที่รัฐบาลสหรัฐและ
 องค์การ NASA ปกปิดข้อมูลมานานแล้ว

24ข้อใดหมายถึงข้อมูล
      ก.  ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ
      ข.  ความสำคัญของสิ่งต่างๆ
      ค.  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
      ง.  การนำสิ่งต่างๆ มาใช้ประโยชน์

25.  ถ้านักศึกษามีข้อมูลรายชื่อบุคคล เงินเดือน เพื่อการรายงานผลควรเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปในข้อใด
      ก.  Microsoft Word
      ข.  Microsoft Excel
      ค.  Microsoft Access
      ง.  Microsoft PowerPoint

26.  ข้อใดเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด
      ก.  นกพิราบ
      ข.  การสนทนาบนเครือข่าย
      ค.  การอ่านจากสื่อหนังสือพิมพ์
      ง.  การรับจดหมายอิเลกทรอนิกส์

27.  search engine ในข้อใดที่ประชากรทั่วโลกใช้หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
      ก.  bing.com
      ข.  google.com
      ค.  yahoo.com
      ง.  sanook.com

28.  ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "การเพาะเห็ด" ควรพิมพ์คำสำคัญข้อใด
    ก.  ผัก
    ข.  เห็ดฟาง
    ค.  เกษตรกรม
    ง.  เห็ด

29.  ข้อใดคือประโยชน์ของข้อมูล
    ก.  สามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาประเทศ 
    ข.  นำมาประมวลผลแล้วจะใช้ประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศ
    ค.  ถูกเฉพาะ ข้อ ก.
    ง.  ทุกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

30.  ข้อใดต่อไปนี้ถูก
ก.  บรรณานุกรมถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ข.  คะแนนสอบของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลตัวเลข
ค.  รอมเป็นหน่วยความจำที่ถือว่าเป็นหน่วยความจำเป็นชั่วคราว
ง.  ฮาร์ดดิสก์เป็นสื่ออุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทภาพและเสียงมากที่สุด


__________________________________________________________________________________
แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา