หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 เซต
http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9 แคลคูลัส
http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10 จำนวนจริง
http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11 จำนวนเชิงซ้อน
http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12 ทฤษฎีกราฟ
http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13 ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14 เมตริกซ์
http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
เรื่องที่ 15 เรขาคณิต
http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16 ลอการิทึม
http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17 ลำดับอนุกรม
http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18 เวกเตอร์
http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา