หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

นางณัฐธนัน
อรรถาวี


ประธานคณะกรรมการ

กศน.แขวงบ้านพานถม
นางทัศนีย์
เรืองวัฒกี


รองประธานคณะกรรมการ กศน.แขวงบ้านพานถม
นายสายหยุด
รัตสิงห์


กรรมการ
นางสุรีรักษ์
ภู่ทอง


กรรมการ
นายวิฑูรย์
นาครักษ์


กรรมการ
นายวิรัตน์
ทันประโยชน์


กรรมการ
นายฉลาก
ลือวัฒนะ


กรรมการ
นางสาวณัฐภัท
อรรถาวี


กรรมการ
นายเลิศชาย
ปานมุข


เลขานุการคณะกรรมการ
กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720