หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีภาษาไทย-แบบฝึกหัดคำตรงกันข้าม

แบบฝึกหัดคำตรงกันข้าม
๑. มั่นคง
ก. ถาวร ข.อ่อนแอ* ค.แน่นแฟ้น ง.อ่อนน้อม จ. เที่ยงธรรม
๒. ละเลย
ก. เพิกเฉย ข. ทอดทิ้ง ค.ปล่อยปละ ง. เอาใจใส่* จ.เหนื่อยหน่าย
๓. สมาร์ท
ก. ขี้เหร่* ข.คมคาย ค.สวยเก๋ ง. เพริศพริ้ง จ. หล่อเหลา
๔. แจ่มใส
ก.ทึมๆ* ข. มืดมัว ค.อบอ้าว ง.พยับฝน จ. ร้อนอ้า
๕. ฟุ่มเฟือย
ก. ใจบุญ ข. ร่ำรวย ค. หรูหรา ง. ตระหนี่* จ. ใจกว้าง
๖. น่ารัก
ก. น่าชัง ข. น่าชม ค.น่าอิจฉา ง. น่าเอ็นดู จ. น่าเกลียด*
๗. ถอย
ก. หด ข. ร่น ค. ยึด ง. รุก* จ.ไส
๘. นักแสดง
ก. ผู้ดู* ข.ผู้ซื้อ ค. ศิลปิน ง. นักเขียน จ.หลอกลวง
๙. ทำลายเอกราช
ก. ทิ้ง ข.เสีย ค. สละ ง. ปล่อย จ. ดำรง*
๑๐. สะสาง
ก. ชำระ ข.หมักหมม* ค. กวาดล้าง ง. ทำให้เสร็จ จ. ทำสิ่งที่คั่งค้าง
๑๑. ระบุ
ก. บ่ง ข. เก็บ ค. ปิดบัง* ง. ซ่อนเร้น จ.แอบซ่อน
๑๒. กึกก้อง
ก. สงบ ข. เซ็งแซ่ ค. อึกทึก ง.ราบเรียบ จ. เงียบเชียบ*
๑๓. ผลิ
ก. ออก ข. แย้ม ค.แตก ง. บาน จ.ร่วง*
๑๔. ดูด
ก. พ่น* ข. อัด ค. สูบ ง. ถ่ายเท จ. ระบาย
๑๕. ผลัก
ก. สาว ข. ชัก ค.ไส ง. ดัน จ. ดึง*
๑๖. กระจ่าง
ก. สว่าง ข.มอซอ ค. แจ่มชัด ง. แจ่มใส จ.คลุมเครือ*
๑๗. สง่าผ่าเผย
ก. อาจอง ข. ตื่นเต้น ค. ซอมซ่อ* ง. โง่เขลา จ. สงบเสงี่ยม
๑๘. สงสัย
ก. ฉงน ข.วังเวง ค. สนเท่ห์ ง. กระจ่าง* จ. หลากจิต
๑๙. กิ้งก่าได้ทอง
ก. สงบเสงี่ยม* ข. หยิ่งยะโส ค. ลิงโลด ง. อวดดี จ. อืดอาจ
๒๐. อเนก
ก. น้อย* ข.มาก ค.อุดม ง. พูลสุข จ. สมบูรณ์

***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง*****

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sansook&month=03-2008&date=16&group=9&gblog=3
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720