หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแนะแนวข้อสอบ กศน. วิชาภาษาไทยระดับประถม

แนะแนวข้อสอบ กศน. วิชาภาษาไทยระดับประถม

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับประถม
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้อาวุโส เช่น คุณปู่ คือ
ก. เขา
ข. แก
ค. ท่าน
ง. เผิ่น

2. คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์ของคำว่ากิน คือ
ก. เสด็จ
ข. เสวย
ค. สวรรค์
ง. บรรทม
3. ประโยคคำถามที่ใช้กันมาก มักมีคำว่า .................อยู่ในประโยค
ก. ใคร อะไร ที่ไหน
ข. ทำไม ไม่ อย่า
ค. ห้าม เท่าไหร่
ง. เมื่อใด ตอนไหน
4. คำอุทานที่แสดงถึงความตกใจ คือ
ก. โธ่
ข. อุ๊ย
ค. โอ๊ย
ง. ปาดโธ่
5. การค้นหาความหมาย ที่มาของคำต้องค้นจาก
ก. สารานุกรม
ข. พจนานุกรม
ค. หนังสือตำราวิชาการ
ง. บรรณานุกรม
6.การเขียนอักษรย่อของคำว่าเชียงราย คือ
ก. ช.ย
ข. ย.ร
ค. ช.ร
ง. ชี.รา
7.คำสรรพนามแทนพระสงฆ์ คือ
ก. ท่าน
ข. พระองค์ท่าน
ค. อาตมาภาพ
ง. ข้าพเจ้า
8.คำสรรพนามที่หมายถึงการกิน คือ
ก. กิน
ข. รับประทาน
ค. รับทาน
ง. ฉัน
9.คำสรรพนามที่สุภาพใช้แสดงความเป็นกันเอง ได้แก่
ก. เรา นาย
ข. เจ้าประคูณ
ค. กระหม่อมฉัน
ง.ข้าพระพุทธเจ้า
10.วรรณกรรมประเภทใดที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
ก. สารคดี
ข. ฉันทลักษณ์
ค.ข้อเท็จจริง
ง.ข้อคิดเห็น
11. นวนิยาย นิทาน จัดอยู่ในวรรณกรรมประเภทใด
ก. บันเทิงคดี
ข.สารคดี
ค.ร้อยกรอง
ง.วรรณคดี
12. “ คมนาคม” มีกี่พยางค์
ก. ๑ พยางค์
ข. ๒พยางค์
ค. ๓พยางค์
ง. ๔พยางค์
13. คำในข้อใดมี ๓ พยางค์
ก.ไพรสัณฑ์
ข. พรรณราย
ค. เปรียญ
ง. พยุหบาตร
14.คำในข้อใดที่อ่านออกเสียงตัวสะกด แม่กน ทุกคำ
ก. ศีล กาล มรรค
ข. พจน์ ลาภ พล
ค. รส สณฑ์ สูญ
ง. ธาร กล กัณฑ์
15.ปากกาด้ามนี้เขียนดี คำว่า “ด้าม” เป็นนามชนิดใด
ก. อาการนาม
ข. สามานยนาม
ค. ลักษณนาม
ง. สมุหนาม
16. เมื่อนักเรียนชายพูดกับพระภิกษุ ควรใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไร
ก. กระผม
ข. เอ่ยชื่อตัวเอง
ค. อาตมา
ง. ฉัน
17. ข้อใดเป็นประโยค
ก. เขาโปรดปรานมาก
ข. ดอกไม้มีกลิ่นหอม
ค. นกกินหนอน
ง. เสื้อตัวใหม่
18. ประโยคใดต่างจากพวก
ก. ดำและแดงซื้อดอกไม้
ข. แดงและดำซื้อดอกไม้
ค. ดำหรือแดงซื้อดอกไม้
ง. ดำกับแดงซื้อดอกไม้
19. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
ก. เธอไปเที่ยวกับใคร
ข. เขาไปเที่ยวกับเธอ
ค. เธอบอกจะไปเที่ยวกับเขา
ง. เขาและเธอไปเที่ยวด้วยกัน
20.ข้อใดไม่ใช่อักษรย่อชื่อยศทหาร ตำรวจ
ก. น.ต.
ข. ร.อ.
ค. จ.ป.ร.
ง. จ.ส.ต.
21.วันเกิดสำหรับพระมหากษัตริย์มีคำราชาศัพท์ ใช้อย่างไร
ก.วันประสูติ
ข.วันพระบรมราชสมภพ
ค.วันพระราชสมภพ
ง.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
22. ผู้อ่านได้รับอะไรจากการอ่าน
ก. ความรู้
ข. ความคิด
ค. ความเพลิดเพลิน
ง. ถูกทุกข้อ
23. ควรเติมคำบุพบทใดในช่องว่าง “แม่น้ำสายนี้ไหลมา............ภูเขา”
ก. ถึง
ข. กับ
ค. แต่
ง. จาก
24. สถานที่ใดที่ไม่ควรเขียน
ก. สมุดส่วนตัว
ข. กระดาษร่าง
ค. ห้องนอนส่วนตัว
ง. กำแพงรั้วโรงเรียน
25. ข้อใดเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านทั้งหมด
ก. เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก
ข. นิทานพื้นบ้าน เรื่องสั้น
ค. เพลงกล่อมเด็ก เรื่องสั้น
ง. เพลงลูกทุ่ง ปริศนาคำทาย
26. จดหมายต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่จดหมายธุรกิจ
ก. จดหมายสมัครงาน
ข. จดหมายสั่งซื้อหนังสือ
ค. จดหมายขอบคุณ
ง. จดหมายถึงเพื่อน
27. ะ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
ก. ไม้ไต่คู้
ข. ลากข้าง
ค. วิสรรชนีย์
ง. ไม้หันอากาศ
28. ข้อใดใช้สระไอ ไม่ถูกต้อง
ก. น้ำไส
ข. ไฟฟ้า
ค. ห่างไกล
ง. มือไว
29. คำในข้อใดไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา แม่กด
ก. สัจจะ
ข. ซื่อสัตย์
ค. โอกาส
ง. ทรัพย์สิน
30. “น้องชายของเธอเล่นฟุตบอลเก่งมาก” คำว่า ของเธอ ขยายคำใด
ก.เล่น
ข. พี่ชาย
ค. น้องชาย
ง. เก่งมาก
31. คำใดเขียนถูกต้อง
ก. โอกาส
ข. ทัสนศิลป์
ค. อัธยาสัย
ง. สาตราวุธ
32. ข้อใดเขียนผิด
ก. บรรทัด
ข. บันเทา
ค. บันเทิง
ง. บรรยาย
33. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. อ่านนวนิยาย
ข. อ่านประกาศ
ค. อ่านข่าว
ง. อ่านตำราวิชาการ
34. ข้อใด ไม่ใช่ การทำเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ก. ฟังด้วยความเคารพ
ข. ฟังอย่างมีอารมณ์คล้อยตาม
ค. ฟังอย่างตั้งใจ
ง. ฟังแก้กลุ้ม
35. ถ้านักศึกษานั่งสนทนา 2 คน กับเพื่อน นักศึกษาจะเลือกหัวข้อใดมาสนทนา
ก. สนทนาแต่เรื่องของตนเอง
ข. สนทนาในเรื่องที่เพื่อนสนใจ
ค. สนทนาในเรื่องของเพื่อน
ง. สนทนาเรื่องของคนอื่น
36. มนุษย์สัมพันธ์ดี หมายถึงข้อใด
ก. มีอัธยาศัยที่ดีกับคนทั่วไป
ข. พูดจาดี
ค. เป็นผู้ใช้ภาษาที่ดี
ง. เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดี
37.ข้อใดถือว่าเป็นศิลปะการพูด
ก. พูดได้ถูกใจ
ข. พูดได้ถูกต้อง
ค. พูดได้ถูกเวลา
ง. ถูกทุกข้อ
38. คำว่า จดหมาย สำหรับพระภิกษุใช้ว่าอย่างไร
ก. สาร
ข. ลิขิต
ค. สาส์น
ง. บันทึก
39. เมื่อผู้จัดการแถลงนโยบายกับพนักงานบริษัท ควรใช้วิธีใด
ก. ประชุม
ข. อภิปราย
ค. สัมมนา
ง. ประกาศ
40. ข้อใดเป็นรูปแบบการพูดต่อหน้าชุมชน
ก. การแนะนำตัวกับเพื่อน
ข. การสนทนากับเพื่อน
ค. การพูดโทรศัพท์กับเพื่อนง. การซักถามคุณครูต่อหน้าเพื่อน
เฉลย
1. ค 11. ข 21. ก 31. ค 41. ข
2. ข 12. ก 22. ค 32. ก 42. ค
3. ก 13. ง 23. ก 33. ง 43. ข
4. ข 14. ข 24. ข 34. ข 44. ก
5. ข 15. ง 25. ง 35. ค 45. ง
6. ค 16. ค 26. ง 36. ก 46. ข
7. ค 17. ค 27. ง 37. ก 47. ก
8. ก 18. ก 28. ก 38. ค 48.ง
9. ข 19. ค 29. ง 39. ข 49. ก
10. ก 20. ค 30. ข 40. ก 50. ค
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา