หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ให้ ครู ศรช.

เรื่องเงินปริญญาตรี 15,000 บาท ขณะนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ระเบียบนี้ครอบคลุม ข้าราชการ ( รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ) ลูกจ้างประจำ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราวคือ ผู้ที่เบิก “ค่าจ้าง” จาก “เงินงบประมาณ” ใน “งบบุคลากร” ซึ่งมีเลขที่อัตรา และได้ค่าครองชีพอยู่แล้ว 1,500 บาท บุคคลต่อไปนี้ไม่เข้าข่าย

- ผู้ที่ไม่ใช่ “ลูกจ้าง” 

- ผู้ที่เบิกจาก ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เงินอุดหนุน หรือเงินอื่นที่ไม่ใช่งบบุคลากร

- ผู้ที่เบิกจากเงินนอกงบประมาณ 

- ผู้ที่ไม่มีเลขที่อัตรา ไม่มีค่าครองชีพอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ยังไม่ครอบคลุมพนักงานราชการ ซึ่ง ค.พ.ร. ( คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ) จะต้องออกประกาศเรื่องเงิน 15,000 บาท สำหรับพนักงานราชการขึ้นมาโดยเฉพาะอีกต่างหาก

ในระเบียบกระทรวงการคลังฉบับที่ออกแล้วนี้ ระบุในข้อ 10 ว่า “ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและให้ส่วน ราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด” นั่นคือ ถ้าออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพเพื่อให้รวมกับเงินเดือน/ค่าจ้างเป็น 15,000 บาทแล้ว ก็เบิกจ่ายจากคลังได้เลย ซึ่งปกติการออกคำสั่งเกี่ยวกับค่าครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด กศน. เป็นหน้าที่ของ กจ.กศน. แต่วันที่ 24 ม.ค.55 กจ.กศน.ยังไม่ได้รับระเบียบนี้เลย มีเพียงข่าวในอินเตอร์เน็ตและสื่อมวลชน ฉะนั้น จึงคาดว่า กว่าหนังสือราชการจะมาถึง กจ.กศน. กว่า กจ.จะออกคำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ ก็คงไม่ทันเดือน ม.ค.55 คงจะได้เงินกันในเดือน ก.พ.55

อนึ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ถึงแม้ระเบียบที่ออกมาแล้วนี้ ( เพิ่มเฉพาะค่าครองชีพ ให้รวมกับเงินเดือนค่าจ้างแล้วเป็น 15,000 บาท ) จะไม่ทำให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. ครูประจำกลุ่ม ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ได้ประโยชน์ แต่ รัฐบาลกำลังจะออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรีแรกเข้า เป็น 15,000 บาท ( เงินเดือนล้วน ๆ 15,000 บาท ไม่มีค่าครองชีพ ) และจะให้มีผลบังคับย้อนตั้งแต่ ม.ค.55 อีกด้วยเช่นกัน ( ปริญญาโท 17,000 บาท ปริญญาเอก 20,000 บาท แต่ปริญญาโทกับปริญญาเอกยังให้มีค่าครองชีพ ไม่ใช่เงินเดือนล้วน ๆ ) ถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมา และ กศน.ยังจ่ายเงินค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพเหมือนเดิม เขาเหล่านี้ก็จะได้เงิน 15,000 บาทด้วย 

ที่ผ่านมากลุ่มแผนงาน กศน. จัดสรรเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ให้ ครู ศรช.ที่ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ครู ปวช.กศน. พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ โดยอิงเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต้นที่ไม่รวมค่าครองชีพ ( ให้เบิกค่าทำงานนอกเวลาชดเชยค่าครองชีพ ) คือ 7,940 บาท เพิ่งจะมีตั้งแต่ เม.ย.54 เป็นต้นมาที่ไม่ได้เงินตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้น เพราะตั้งแต่ เม.ย.54 วุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเกิน 7,940 บาทไปแล้ว พวกเราก็ยังได้ 7,940 บาทอยู่
ต้องคอยดูว่า ถ้ากฎหมายใหม่ออกมา ให้เงินเดือนล้วน ๆ ของวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นเป็น 15,000 บาทแล้ว กลุ่มแผนงานและฝ่ายบริหารจะสามารถหาแบ่งงบดำเนินงาน กศน. มาเพิ่มให้จ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนตามวุฒิปริญญาตรีขั้นต้นได้หรือไม่ เป็นภาระงบประมาณที่หนักมาก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720