หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบวิชาศิลปศึกษา

1. ประยุกต์ศิลป์มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอย เป็นสำคัญ 

ข. ศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อประเทืองปัญญาและอารมณ์ ประกอบด้วย 

ค. ART 

ง. Indy 

2. ข้อใดไม่ใช่ประยุกต์ศิลป์ 

ก. มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) 

ข. อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) 

ค. วรรณกรรม (Literature) 

ง. การออกแบบ (Design)

3.      ให้ความรู้สึกอย่างไร 

ก. ให้ความรู้สึกสง่างาม น่าเกรงขา 

ข. ให้ความรู้สึกสงบราบเรียบ กว้างขวาง 

ค. ให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 

ง. ให้ความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง 

4. ข้อใดไม่ใช่สีขั้นที่ 1 

ก. สีแดง 

ข. สีเหลือง 

ค. สีน้ำเงิน 

ง. สีเขียว 

5. สีใดเป็นได้ทั้งสองวรรณะ 

ก. สีม่วงกับสีเหลือง 

ข. สีแดงกับสีเหลือง 

ค. สีฟ้ากับสีเขียว 

ง. สีแดงกับสีส้ม 

6. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

ก. รวงผึ้ง 

ข. หางหงส์

ค. สาหร่าย 

          จากภาพข้อที่ 1 คือ  
        จากภาพข้อที่ 2 คือ 
จากภาพข้อที่ 3 คือ 

7. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงข้อใด 

ก. จิตนาการ 

ข. ความคิดริเริ่ม 

ค. ความคิดยืดหยุ่น 

ง. ความคิดคล่องแคล่ว 

จ. ความคิดละเอียดลออ 

8. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีในวงมโหรีเครื่องหก 

ก. ระนาดเอก 

ข. ขลุ่ย 

ค. รํามะนา 

ง. ซอสามสาย 

9. ระนาดเอกวิวัฒนาการมาจากเครื่องตีใด 

ก. กรับ 

ข. โทน 

ค. โปงลาง 

ง. ฆ้อง 

10. ปัจจุบันวงมโหรีเครื่องเดี่ยวแตกต่างจากวงมโหรีเครื่องคู่อย่างไร 

ก. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวไม่มีฉาบเล็ก วงมโหรีเครื่องคู่มีฉาบเล็ก 1 คู่ 

ข. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีระนาดเอก 1 ราง วงมโหรีเครื่องคู่มีระนาดเอก 2 ราง 

ค. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีซอสามสาย1 คัน วงมโหรีเครื่องคู่มีซอสามสาย 2 คัน 

ง. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีโทน 1 ลูก วงมโหรีเครื่องคู่มีโทน 1 ลูก 

11. ปัจจุบันวงมโหรีเครื่องเดี่ยวแตกต่างจากวงมโหรีเครื่องคู่อย่างไร 

ก. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีจะเข้ 1 ตัว วงมโหรีเครื่องคู่มีจะเข้ 2 ตัว 

ข. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีระนาดเอก 1 ราง วงมโหรีเครื่องคู่มีระนาดเอก 2 ราง 

ค. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีซอสามสาย1 คัน วงมโหรีเครื่องคู่มีซอสามสาย 2 คัน 

ง. วงมโหรีเครื่องเดี่ยวมีโทน 1 ลูก วงมโหรีเครื่องคู่มีโทน 1 ลูก 

12. ในวงปี่พาทย์เครื่องห้า มีเครื่องดนตรีที่มี 2 ชิ้น คือ 

ก. ปี่ใน 

ข. ระนาดเอก 

ค. กลองทัด 

ง. ตะโพน 

13. ธรรมชาติมีความสำคัญกับศิลปะอย่างไร 

ก. ความงามของธรรมชาติเป็นศิลปะ 

ข. เป็นบ่อเกิดของวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

ค. เป็นบ่อเกิดของทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ 

ง. เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างงานศิลปะ 

14. ข้อใดคือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 

ก. ท้าวแสนปม

ข. กลบทบัวบานกลีบขยาย

ค. กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวานและงานนักขัตฤกษ์

ง. สังข์ทอง

______________________________________________________________________________________


แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720