หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงงานจานดาวเทียมพอเพียง

บทที่ 1

บทนำ

แนวคิด ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เห็นวัสดุเหลือใช้ เช่น กระทะ ฝาหม้อ ที่ไม่ใช่แล้วภายในชุมชน นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่เห็นจานดาวเทียมมีลักษณะเช่นเดียวกับกระทะ  รวมทั้งการศึกษาหาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ตได้เห็นคนนำมา

วัตถุประสงค์


เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานดาวเทียมใช้เอง ซึ่งมีมูลค่าถูกกว่าท้องตลาด


ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น กระทะ

2. ตัวแปรตาม ความสามารถในการรับสัญญาณดาวเทียม

3. ตัวแปรควบคุม ความโค้งของกระทะ องศา

สมมติฐานในการศึกษา

เมื่อทำกระทะให้มีลักษณะความโค้ง เว้าเหมือนจานดาวเทียมจะทำให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้


บทที่ 3

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการ

วัสดุอุปกรณ์

1. กระทะที่ไม่ใช้แล้ว

2. รี

3. หัว

4. สายเคเบิล

5. หัวต่อ

6. เข็มทิศ

7. เขียง

8. ดินน้ำมัน

9. น๊อต

10. เหล็ก

11. ไขควง

12. ท่อพีวีซี

13. ไฟแช็ค
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720