หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบคณิตศาสตร์

3. ถ้า a 2.7 = b 73.2 แล้วข้อสรุปใดถูกต้อง


1. a > b
2. a b = 27.111..
3. ถ้า a = 73.2 แล้ว b = 2.7
4. ถูกทุกข้อ


4. ฟาร์มแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ปลูกหญ้าทั้งหมด 30 ไร่ 2 งาน 50 ตร.วา เจ้าของฟาร์มต้องการ
เลี้ยงวัวนมโดยใช้เนื้อที่ 100 ตร.เมตรต่อวัวนม 2 ตัว ดังนั้นจะเลี้ยงได้ทั้งหมดกี่ตัว


1. 1,000 ตัว
2. 980 ตัว
3. 870 ตัว
4. 650 ตัว


5. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้
ได้ยาว 54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าใด


1. 9
2. 18
3. 162
4. 324


6. ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10% ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร
รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยมีกี่คน


1. 12
2. 14
3. 16
4. 18


7. สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าตัดทุนสินค้าเป็น 300 บาท
ผู้ขายจะได้กำไรกี่บาท


1. 200
2. 250
3. 300
4. 350


8. ผลสอบวิชาเคมี 3 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่ามัธยฐาน 47 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 44
และพิสัยเท่ากับ 11 จงหาคะแนนสูงสุด


1. 50 
2. 49 
3. 48
4. 37


9. สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างยาว 6 ซม. ด้านยาว 8 ซม. จะมีเส้นแทยงมุมยาวเท่าไร


1. 18 ซม.
2. 16 ซม.
3. 14 ซม.
4. 10 ซม.


10. ที่ดินแปลงหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่า 3 เท่าด้านกว้างอยู่ 5 เมตร ถ้าด้านยาวยาว 20 เมตร
ด้านกว้างจะยาวเท่าไร


1. 5
2. 10
3. 15
4. 12


11. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก ปัจจุบันพ่อมีอายุมากกว่าลูก 26 ปี จงหา
อายุพ่อในปัจจุบัน


1. 37 ปี
2. 43 ปี
3. 48 ปี
4. 53 ปี


12. ดวงตาซื้อปากกา 2 ชนิด ชนิดแรกราคา 2.50 บาท ชนิดที่ 2 ราคา 7 บาท หมดเงินไป
174 บาท ปรากฏว่าได้จำนวนปากกาชนิดแรกมากกว่าชนิดที่ 2 อยู่ 24 ด้าม ดังนั้นดวงตาซื้อปากกา
มาทั้งหมด กี่ด้าม


1. 30
2. 36
3. 48
4. 54


13. ถ้า 2 เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 10 อยู่ไม่ถึง 20 จำนวนเต็มบวกนี้
ควรจะเป็น


1. น้อยกว่า 15
2. มากกว่า 15
3. น้อยกว่า 20
4. มากกว่า 20


14. ประกาศขายที่ดินผืนหนึ่งกว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร ราคาตารางละ 500 บาท จะได้เงินเท่าไร


1. 65,000 บาท
2. 130,000 บาท
3. 195,000 บาท
4. 260,000 บาท


15. ต้องการขุดบ่อรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 12 เมตร และ 16 เมตร
บ่อลึก 5 เมตร บ่อจะจุน้ำได้เต็มที่กี่ลูกบาศก์เมตร


1. 70 ลูกบาศก์เมตร
2. 240 ลูกบาศก์เมตร
3. 360 ลูกบาศก์เมตร
4. 480 ลูกบาศก์เมตร


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เฉลย


1. 2
2. 3
3. 4
4. 2
5. 3
6. 3
7. 1
8. 3
9. 3
10. 1
11. 2
12. 3
13. 1
14. 2
15. 4
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720