หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคะแนนเก็บวิชาภาษาอังกฤษ


คะแนนเก็บ
ครั้งที่ 1+2 ศัพท์ภาษาอังกฤษ +
ครั้งที่ 3 ข้อสอบภาษาอังกฤษ
คนที่ไม่มีคะแนน ให้หาเวลามาสอบที่ห้องสมุด กศนแขวงบ้านพานถม มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนนเก็บ
1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ  5+ข+7
2. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์ ข+7.5+5
3. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก  9+9.5+4
4. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข  8+8.5+7
5. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน 6+6.5
6. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์ ข+6.5+7
7. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า 
8. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า  5.5+8+7
9. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์ ข+5.5+3
10. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์ ข+7.5
11. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์
12. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง ข+ข
13. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด
14. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา
15. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย
16. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์  3.5+3.5+2
17. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี
18. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร  5.5+ข+3
19. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว  3+6+8
20. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง  3+10+ข+7
21. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ  3+5+3.5
22. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย  3.5+ข+7
23. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร  3+10+10+3.5
24. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ  4.5+ข+8
25. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ  4.5+ข+7
26. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน ข+7.5+5
27. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง  2.5+
28. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์  9.5+9.5
29. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา
30. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร  2+
31. 5423-00004-5 นายภาณุเดช ภานุมาศเมธี  4+
32. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด  3+ข+7
33. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ  2.5+
34. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต ข+9+1
35. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น  3.5+9.5+1
36. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ  7+ข+4
37. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์ ข+8.5
38. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ
39. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี
40. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม
41. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ
42. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี ข+ข+6
43. 5423-00110-9 น.ส.กัลญา จันทร์ประโคน
44. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป ข+ข+7
45. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข
46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
47. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา  4+8+7
48. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง  6+8.5+8
49. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์  ข+9+7
50. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์ ข+6.5+7
51. 5513-00056-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ
52. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา ข+9+6
53. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ  8.5+8.5
54. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์ ข+8.5
55. 5523-00074-9 นางสาวไพรินทร์ บัวรินทร์
56. 5523-00075-8 นางสาวจันทิมา รัตนจันทร์
57. 5523-00076-7 นางสาวสุจิตรา ฤทษ์วิเชียร
58. 5523-00077-6 นางสาววิภาพร สุคันธกุล
59. 5523-00078-5 นางสาวธนิการ์ พุทธิเวคิน
60. 5523-00079-4 นางสาวกรรณิกา โสภาพ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720