หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคะแนนเก็บวิชาแฟ้มสะสมผลงาน


คะแนนเก็บครั้งที่ 1(30 คะแนน) วิชาแฟ้มสะสมผลงาน
คนที่ไม่มีคะแนน ให้หาเวลามาสอบที่ห้องสมุด กศนแขวงบ้านพานถม มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนนเก็บ
1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ  20
2. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์  20 
3. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก  0
4. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข  25
5. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน  0
6. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์ 0
7. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า 0
8. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า  20
9. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์  0
10. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์  0
11. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์ 0
12. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง 0
13. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด 0
14. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา 0
15. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย 0
16. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์ 0
17. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี0
18. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร  0
19. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว 0
20. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง  20
21. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ 0
22. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย  0
23. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร 0
24. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ  0
25. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ 0
26. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน 0
27. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง  0
28. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์  0
29. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา 0
30. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร  0
31. 5423-00004-5 นายภาณุเดช ภานุมาศเมธี  0
32. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด  30
33. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ  0
34. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต0
35. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น 0
36. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ  0
37. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์ 0
38. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ 0
39. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี 0
40. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม 0
41. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ 0
42. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี 0
43. 5423-00110-9 น.ส.กัลญา จันทร์ประโคน 0
44. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป 0
45. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข 0
46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน 0  
47. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา  30
48. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง  30
49. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์ 0
50. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์ 0
51. 5513-00056-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ 0
52. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา 0
53. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ 0
54. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์ 0
55. 5523-00074-9 นางสาวไพรินทร์ บัวรินทร์ 0
56. 5523-00075-8 นางสาวจันทิมา รัตนจันทร์ 0
57. 5523-00076-7 นางสาวสุจิตรา ฤทษ์วิเชียร 0
58. 5523-00077-6 นางสาววิภาพร สุคันธกุล 0
59. 5523-00078-5 นางสาวธนิการ์ พุทธิเวคิน 0
60. 5523-00079-4 นางสาวกรรณิกา โสภาพ 0
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720