หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556   กศน.เขตพระนคร  ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพระนคร   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โดยมี นางอรศรี ศิลปี เป็นประธาน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาความต้องการและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องงถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720