หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี(ตัวอย่าง) แผนการสอนแบบบูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการการระดมสะมอง

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐาน ท. 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น
หรือใช้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุดโดยเสนอได้อย่างเสรี ไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เสนอมามีการบันทึกความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ หลังจากนั้นอาจจะจัดให้มีการอภิปราย ทบทวนความคิดเห็นทั้งหมด จัดเป็นหมวดหมู่หรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างเสรี มีแนวคิดใหม่ ๆ มีแนวคิดที่กว้างขวาง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดที่ได้ไปตัดสินใจหรือใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. เพื่อเป็นการฝึกอภิปรายและฝึกทักษะการยอมรับ

เนื้อหา

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีระดมสมอง เรื่อง คำนามและคำสรรพนามต่างกันอย่างไร

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนร้องเพลง คำนาม จากแผนภูมิ
2. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคำในแผนภูมิที่มีอยู่ในเพลง

ขั้นสอน

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน
2. นักเรียนฟังครูอธิบายประเด็นหัวข้อ หรือเรื่องที่ผู้เรียนจะต้องระดมความคิด
3. ครูแจกดอกไม้ให้นักเรียนคนละดอก ใครต้องการเสนอให้ชูดอกไม้ขึ้นแล้วนำเสนอ
4. ครูแจกกระดาษเพื่อให้นักเรียนได้จดบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
5. นักเรียนทุกคนระดมความคิดให้มากที่สุด โดยครูเขียนความคิดของแต่ละคนบนกระดานหรือแผ่นกระดาษ
6. หลังจากที่ระดมความคิดต่างๆแล้วนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอว่าถูกหรือไม่ อย่างไร
7. ทำการโหวดเสียงว่าวิธีใดดีที่สุดโดยร่วมกันพิจารณาให้เหตุผลหรือใช้วิธีลงคะแนนโดยการยกมือ 
ถ้าความคิดใดที่ผู้เรียนให้ความสำคัญมากที่สุดก็จัดเป็นลำดับที่ 1 2 3

สื่อการเรียน/แหล่งการเรียนรู้

1. แผนภูมิเพลงคำนาม
2. ดอกไม้
3. กระดาษสำหรับจดบันทึกความคิดและข้อเสนอแนะ

การวัดผล/ประเมินผล

1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น
3. การจดบันทึกความคิดเห็นและการเสนอแนะ

เกณฑ์การวัดผล

ถ้านักเรียนมีการเสนอความคิดเห็นและมีการจดบันทึกความคิดเห็นไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติได้ถือว่าผ่านเกณฑ์

เครื่องมือการประเมิน

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจการจดบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720