หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบวิชาคิดเป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย กศน.เขตพระนคร

ข้อสอบวิชาคิดเป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย กศน.เขตพระนคร
 1. " ความมีเหตุมีผล" เป็นความพอเพียงทางด้านใด
  1.   ด้านความเคารพ
  2.   ด้านกาย วาจา ใจ
  3.   ด้านความคิด
  4.   ด้านคุณธรรม
 2. หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ตามปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
  1.   ลดรายจ่าย ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า มีหลักประกัน และความเพียร
  2.   พอกิน พออยู่ พอใช้ มีเงินออม มีความรู้
  3.   พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้ความรู้ คู่คุณธรรม
  4.   ประมาณตน ใช้ความคิด รู้จักป้ องกันตนเอง ไม่เสี่ยง มีวินัย
 3. ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
  1.   การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
  2.   การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต
  3.   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
  4.   การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
 4. การผลิตและการบริโภคในข้อใดเป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มากที่สุด
  1.   การบริโภคสินค้า และบริการเฉพาะที่ผลิตในประเทศและเท่าที่มีอยู่ในประเทศ
  2.   การผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรในประเทศ
  3.   การผลิตเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมออกจำหน่ายให้เพียงพอแก่การบริโภคในประเทศ
  4.   การผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชาชนในประเทศ
 5. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศ ควรยึดหลักใด
  1.   หิริ - โอตตัปปะ
  2.   อิทธิบาท ๔
  3.   มัชฌิมาปฏิปทา
  4.   สังคหวัตถุ ๔
 6. ผลของการนำหลักความพอเพียงมาใช้คือข้อใด
  1.   ทำให้รวย
  2.   ทำให้เกิดหนี้สิน
  3.   ทำให้พึ่งตนเองได้
  4.   ทำให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
 7. สหกรณ์ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นอย่างไร
  1.   พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน
  2.   พัฒนาอย่างมั่งคั่ง มั่นคง
  3.   พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มั่งคั่ง
  4.   พัฒนาให้เศรษฐกิจดี
 8. ข้อใด มิใช่ การจัดแบ่งพื้นที่การเกษตรตามวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่
  1.   พื้นที่อุตสาหกรรม
  2.   สระน้ำ
  3.   พื้นที่อยู่อาศัย
  4.   พื้นที่ทำไร่ทำสวน
 9. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับใด
  1.   ฉบับที่ ๘
  2.   ฉบับที่ ๖
  3.   ฉบับที่ ๑๐
  4.   ฉบับที่ ๗
 10. บุคคลที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไร
  1.   หลังพิงฝา
  2.   ยืนบนขาตนเองได้
  3.   ทำนาบนหลังคนอื่น
  4.   ยืมจมูกคนอื่นหายใจ
 11. ทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร
  1.   หลักการบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อการเกษตร
  2.   หลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
  3.   หลักการบริหารประเทศแบบใหม่
  4.   หลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่
 12. แนวทางปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดที่นักเรียนควรยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  1.   นำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า
  2.   มีความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิต
  3.   ใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.   ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
 13. เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
  1.   ปี พ.ศ. 2539
  2.   ปี พ.ศ. 2540
  3.   ปี พ.ศ. 2537
  4.   ปี พ.ศ. 2538
 14. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
  1.   มีเหตุผล มั่นคง ยืนได้ด้วยตนเอง
  2.   มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณ
  3.   พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
  4.   พอประมาณ สมดุล มีเหตุผล
 15. หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
  1.   การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า
  2.   การสร้างนิสัยนิยมไทย
  3.   การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม
  4.   การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ
 16. ข้อใดต่อไปนี้ ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ
  1.   นิตยา สั่งจองรถยนต์รุ่นใหม่ที่นำเข้ามาจากยุโรป
  2.   พรรณทิภา สั่งซื้อเครื่องสำอางของต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต
  3.   จันทิมา นั่งรถประจำทางมาทำงานแทนการขับรถส่วนตัว
  4.   สาวิตรี เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน
 17. แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  1.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  2.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  3.   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 18. การดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร
  2.   ไม่ลงทุนทำกิจการ
  3.   ไม่ก่อหนึ้
  4.   เดินทางสายกลาง และพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
 19. นายสมศักดิ์ อายุ ๔๕ ปี ถูกบริษัทจ้างให้ออกจากงาน พร้อมทั้งให้เงินสดจำนวนหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์ จะทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   นำเงินไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย
  2.   นำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น
  3.   เปิดร้านขายของชำ
  4.   นำเงินไปซื้อรถใหม่ป้ายแดง
 20. การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว หมายถึงอะไร
  1.   ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  2.   ไม่มีข้อถูก
  3.   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
  4.   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
 21. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดชัดเจนที่สุด
  1.   การใช้ศักยภาพ
  2.   การรวมตัวกัน
  3.   การพึ่งตนเองเป็นหลัก
  4.   การไม่ลงทุนเกินขนาด
 22. อัตราส่วนการแบ่งพื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือข้อใด
  1.   ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ : ๓๐
  2.   ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐
  3.   ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
  4.   ๓๐ : ๑๐ : ๓๐ : ๓๐
 23. ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
  1.   คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร
  2.   สังคมมีความหลากหลาย
  3.   สังคมมีความเข้มแข็ง
  4.   คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 24. ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด
  1.   แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น
  2.   ความพอเพียง คือ การรู้จักคิด พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่
  3.   ความพอเพียง หมายถึง พออยู่ พอกิน พอใช้ และไม่พึ่งพาผู้อื่น
  4.   ความพอเพียง คือ การพอมี พอกินสำหรับตนเอง และครอบครัว
 25. ในการดำรงชีวิต นักเรียนต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม และดีที่สุด
  1.   การพึ่งบิดามารดา
  2.   การพึ่งตนเอง
  3.   การให้ผู้อื่นช่วยเหลือ
  4.   คอยพระเจ้าประทานให้
 26. ข้อใด คือความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ที่สุด
  1.   การดำรงชีวิตอย่างสงบ สันโดษ ประหยัด อดออม เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ
  2.   การดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเอง ทุกอย่างผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว ไม่มีการซื้อจากตลาด
  3.   การดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มึความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
  4.   การดำรงชีวิตแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย ตามฐานะที่พึงมีพึงได้ของตนโดยไม่เบียดเบียนใคร
 27. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย คือ
  1.   ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย
  2.   ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์
  3.   ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ
  4.   ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ
 28. สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
  1.   เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
  2.   ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป
  3.   เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
  4.   สินค้าเกษตรมีราคาสูง
 29. การเกษตรกรรมวิธีใดที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มากที่สุด
  1.   การเกษตรแบบผสมผสาน
  2.   การปลูกพืชหมุนเวียน
  3.   การเลี้ยงปลาในกระชัง
  4.   การปลูกพืชแบบขั้นบันได
 30. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
  1.   การท่องเที่ยว
  2.   การทหาร
  3.   อุตสาหกรรม
  4.   การเกษตร
 31. เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด
  1.   เน้นการส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ
  2.   ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  3.   พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
  4.   ผลิตสินค้าและบริการเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นสำคัญ
 32. บุคคลใดปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุด
  1.   เบริ์ด ใช้จ่ายอย่างประหยัดปลูกผักไว้รับประทานเอง
  2.   รยารวยและชอบซื้อสินค้าราคาแพง
  3.   สุวนันท์ ประหยัดจนทะเลเรียกแม่
  4.   พัชราภา ขายผักสวนครัวแพงกว่าคนอื่น
 33. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
  1.   ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย
  2.   ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  3.   ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
  4.   ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
 34. การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
  1.   ลูกจ้างในบริษัทเอกชน
  2.   คนขับรถเมล์
  3.   ธุรกิจส่วนตัว
  4.   นวดแผนโบราณ
 35. จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
  1.   จังหวัดกาฬสินธ์
  2.   จังหวัดสระบุรี
  3.   จังหวัดเชียงใหม่
  4.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
 36. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญที่สุด คืออะไร
  1.   การวมกลุ่มของชาวบ้าน
  2.   การพึ่งตนเอง
  3.   ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคี
  4.   การจัดการ
 37. สถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ นักศึกษาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งควรปฏิบัติตนอย่างไร
  1.   ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ
  2.   ไปอาศัยอยู่กับญาติเพื่อประหยัดเงินพ่อแม่
  3.   พยายามทุกวิถีทางหาเงินมาใช้ให้ได้มากที่สุด
  4.   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 38. ความพอประมาณ หมายถึงการกระทำของบุคคลใดมากที่สุด
  1.   ดู๋ ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้เองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเพื่อขับไปทำงาน
  2.   ดู๋ ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้เองเพื่ออวดสาว
  3.   กุ๊กกู่ ซื้อรถยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมา 2 คันขับไปทำงาน
  4.   กุ๊กกู่ ซื้อรถยนต์โดยการผ่อนเพื่อขับไปทำงาน
 39. กระบวนการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากแนวคิดจากอะไรถึงอะไร
  1.   ประเทศ ชุมชน รายคน
  2.   ประเทศ รายคน ชุมชน
  3.   รายคน ชุมชน ประเทศ
  4.   ชุมชน ประเทศ รายคน
 40. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญ 3 ประการของความพอเพียง
  1.   ความพอประมาณ
  2.   การเสียสละ
  3.   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
  4.   ความมีเหตุผล
 41. ตามหลักทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนสุดท้าย คืออะไร
  1.   การดำเนินธุรกิจระดับชาติ
  2.   การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์
  3.   การผลิตที่พึ่งพาตนเอง
  4.   การดำเนินธุรกิจชุมชน
 42. การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
  1.   การประกอบอาชีพตามความซื่อสัตย์สุจริต
  2.   ประกอบอาชีพที่ตนถนัด
  3.   ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ
  4.   การประกอบอาชีพทำการเกษตรเท่านั้น
 43. นักศึกษาสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนย่างไร
  1.   ถูกทุกข้อ
  2.   ปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกิน
  3.   ไม่ทำความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น
  4.   เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
 44. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักตรงกับสำนวนไทยในข้อใด
  1.   ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  2.   ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
  3.   น้ำขึ้นให้รีบตัก
  4.   เงินคืองานบันดาลสุข
 45. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่สามารถนำมาปฎิบัติได้ในกลุ่มคนใดบ้าง
  1.   ทุกกลุ่มอาชีพ
  2.   ข้าราชการ
  3.   เกษตรกร
  4.   นักเรียน
 46. ข้อใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   แบ่งที่ดินสร้างอาคารโรงงาน
  2.   การปลูกหญ้าคลุมดิน
  3.   การปลูกพืชหมุนเวียน
  4.   การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่ปลูกผัก
 47. บุคคลใดดำเนินแนวทางถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   นายกวาง ขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม จนมีเงินให้กู้
  2.   นายกล้วย รู้จักกินรู้จักใช้ จนอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
  3.   นายไก่ ขยันทำกิน จนมีเงินใช้จ่ายไม่เดือดร้อน
  4.   นายเก้ง ขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม ใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อน
 48. ความพอประมาณ หมายถึงอะไร
  1.   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
  2.   ไม่มีข้อถูก
  3.   ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  4.   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
 49. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   ความเป็นเอกภาพ
  2.   ความอยู่ดีกินดี
  3.   ความฟุ่มเฟือย
  4.   ความหรูหรา
 50. ข้อใด มิใช่ หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
  1.   การพึ่งตนเอง
  2.   การรวมกลุ่มของชาวบ้าน
  3.   ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  4.   การอยู่อย่างสันโดษ
 51. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
  1.   เกษตรกร
  2.   ข้าราชการ
  3.   ประชาชนทั่วไป
  4.   นักธุรกิจ
 52. ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
  1.   ระดับครอบครัว
  2.   สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง
  3.   ระดับบุคคล
  4.   ระดับสังคมหรือชุมชน
 53. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
  1.   ทรัพยากรน้ำ
  2.   ทรัพยากรมนุษย์
  3.   ทรัพยากรดิน
  4.   ทรัพยากรป่าไม้
__________________________________________________________________________________แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720