หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.เขตพระนคร

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.เขตพระนคร

Quiz

เรื่ิิองคำนำหน้านาม การใช้ A  An  The
 1. Kalong plays _______ ranard.
  1.   a
  2.   the
  3.   the blank
  4.   an
 2. This time last year I ............ in Paris.
  1.   are
  2.   were
  3.   was
  4.   is
 3. our family has known her ________she was a young girl.
  1.   when
  2.   since
  3.   before
  4.   for
 4. Jan : Hello. Let me introduce myself. I'm Jan.
  Tom : Hello.I'm Tom. Nice to meet you.
  Jan : __________________________.
  1.   Nice to see you.
  2.   Nice to see you too.
  3.   Nice to meet you too.
  4.   Nice to meet you.
 5. I love _______mountain, but I hate ______sea.
  1.   a , a
  2.   an , an
  3.   the , the
  4.   the blank , the blank
 6. Somsri is as............as Sombat.
  1.   tallest
  2.   tall
  3.   more taller
  4.   taller
 7. ______sun rises in_______east and sets in_______west.
  1.   The , the , the
  2.   A , a , a
  3.   The , the blank , the blank
  4.   A , the , the
 8. He has a bad toothache. He should see the _______ .
  1.   monk
  2.   doctor
  3.   dentist
  4.   nurse
 9. _____Mr. Johnson telephoned you this morning.
  1.   An
  2.   The
  3.   the blank
  4.   A
 10. A : How far is it from here to the airport ?
  1.   5 kilometers
  2.   five minutes
  3.   200 centimeters
  4.   2 hours
 11. Miss Wilai is the .........................teacher in Kanthararom school.
  1.   more beautiful
  2.   most beautiful
  3.   beautifuler
  4.   beautiful
 12. Patomporn go to _______school.
  1.   an
  2.   the
  3.   a
  4.   the blank
 13. Mrs.Sawalee is ........................than Tatayang.
  1.   more beautiful
  2.   beautiful
  3.   beautifuler
  4.   most beautiful
 14. You Should drink a least _____________glasses of water per day
  1.   eleven
  2.   eight
  3.   nine
  4.   ten
 15. Saleman : ____________________________.
  Jane : Yes.I'm looking for a white shirt.
  1.   Can I help you ?
  2.   Did you follow it ?
  3.   How are you ?
  4.   How much is this ?
 16. She is_____doctor.
  1.   the
  2.   an
  3.   the blank
  4.   a
 17. A man who works at the farm.What is he ?
  1.   a barber
  2.   a farmer
  3.   a sellman
  4.   a doctor
 18. __________Books are my best friends.
  1.   A
  2.   An
  3.   The
  4.   the blank
 19. He drove the car at 100 miles _____ hour.
  1.   the
  2.   an
  3.   the blank
  4.   a
 20. A man who works at the post office.What is he?
  1.   a post man
  2.   a fisherman
  3.   a boxer
  4.   a police man
 21. Mr.john likes pop song _______his wife likes classic song.
  1.   and
  2.   if
  3.   because
  4.   but
 22. Sriwai _______ school.
  1.   go
  2.   go to
  3.   goes to
  4.   went
 23. This is _____ book that I bought for you.
  1.   a
  2.   the blank
  3.   the
  4.   an
 24. What _____ beaufiful girl she is !
  1.   the blank
  2.   a
  3.   the
  4.   an
 25. A : My mother had a car accident yesterday. and now she is in the hospital.
  B : _______________________________ .
  1.   That's O.K.
  2.   Dose she get better ?
  3.   Congratulation .
  4.   I'm sorry to hear that ?
ติอต่อขอเฉลยได้ที่ e-mail : babbbirdbird7@gmail.com
____________________________________________________________________________
แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา