หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีสรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3

151.ข้อบกพร่องของการสังเกต (เป็นเรื่องที่รู้ดี เรื่องที่ไม่รู้จะไม่ได้ผล -ลำเอียง - มองหรือแปลได้ไม่ตรง)
2. การสัมภาษณ์………. (มีแบบฟอร์ม และแบบไม่มีแบบฟอร์ม)
3. การตรวจงาน……… (ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกชิ้น เน้น จุดแข็ง มาเสริมแรง)
152. เทคนิคการถาม…
- ถามให้ตรงประเด็น
- ควรถามคำถามทั้งชั้น หยุดเล็กน้อย
- ไม่ควรเรียกชื่อก่อนถาม
- ควรถามนักเรียนให้ทั่วถึง
- คำถามกระชับชัดเจน
- มีช่วงเงียบเพื่อให้คิด
153. หลักการเขียนกระดานดำ
- ทำความสะอาดกระดานดำ
- เขียนอ่านง่ายชัดเจน
- เน้นข้อความโดย ขีดเส้นใต้ ชอล์กสี วงกลม
- ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความภูมิใจ
- แบ่งกระดานดำเป็นส่วน ๆ ตามความยาว
- เมื่อจะเขียนใหม่ให้ลบข้อความเดิมให้หมดก่อน
- ไม่ควรใช้มือลบ
- เมื่อสอนหมดชั่วโมงควรลบกระดานดำ
154. เทคนิคการเตรียมเล่าเรื่อง
- เลือกเรื่องที่นำมาเล่า อ่านและจับจุดสำคัญของเรื่อง
- ลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
- ทำความเข้าใจสำนวน โวหาร
- เตรียมอุปกรณ์
155. เทคนิคการเล่าเรื่อง
- ใช้ท่าทางประกอบ
- ภาษาและน้ำเสียงเหมาะสมกับผู้ฟัง
- แสดงออกทางสีหน้า
- ใช้อุปกรณ์ช่วย
- เล่าค้างไว้เพื่อให้ผู้ฟังมีจิตนาการ
156. การใช้ตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่มจากตัวอย่างง่าย ๆ ไปหาตัวอย่างที่ยากขึ้น
- คำนึงถึงประสบการณ์ความรู้เดิมของผู้เรียน
- ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
157. การสรุปบทเรียน…(สรุปใจความสำคัญ สรุปเมื่อจบ สรุปเมื่อมีการอภิปรายหรือฝึกปฏิบัติจบ)
158. วิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง….( แบบบรรยาย - แบบสาธิต - วิธีสอนโดยทบทวน)
159. วิธีสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง…เช่น
1. วิธีสอนแบบทดลอง 7. วิธีสอนแบบโครงการ
2. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 8. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
3. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน 9. วิธีสอนแบบอภิปราย
4. วิธีสอนแบบหน่วย 10. วิธีสอนแบบอุปนัย
5. วิธีสอนแบบนิรนัย 11. วิธีสอนแบบแสดงบทบาท
6. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์
160. วิธีสอนแบบบรรยาย หมาย…..(ถึงวิธีสอยที่ครู บอก เล่า หรืออธิบายเนื้อหา)
161. วิธีสอนแบบโครงการ….(นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้วางโครงการและดำเนินงานตามโครงการจนประสบความสำเร็จ)
162. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน…(การเรียนจากโปรแกรมการสอน ซึ่งจัดไว้ในชุดการสอน
163. ชุดการสอน…(ระบบการนำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนแต่ละหน่วยมาใช้ ใช้สื่อประสม)
164. การสอนแบบสืบสวนสอบสวน…(เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ใช้กระบวนการความคิดหาเหตุผล จนพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหา)
165. วิธีสอนแบบหน่วย…(เป็นการสอนที่นำเนื้อหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธ์กัน สร้างเป็นบทเรียนเรียกว่าหน่วย โดยไม่ถือขอบเขตของวิชาแต่ละวิชาเป็นสำคัญ)
166. การสอนแบบอุปนัย…(การสอนจากปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์)
167. การสอนแบบนิรนัย….(สอนจากกฎ หรือหลักการไปหาเหตุผล ฝึกการมีเหตุผล)
168. ประเภทของการเสริมกำลังใจ…
- ใช้วาจา เช่น ดีมาก ใช้ได้
- ใช้ท่าทาง เช่น ตั้งใจฟัง การพยักหน้า การยิ้ม
- การให้สิ่งของรางวัล
169. การวางแผนการสอน….หมายถึง การเตรียมการสอนล่วงหน้า เพื่อให้การสอนบรรลุเป้าหมาย)
170. แผนการสอน…คือ การวางแผนกำหนดรูปแบบของบทเรียนแต่ละเรื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนแก่ครูไปตามจุดมุ่งหมาย ความคิดรวบยอด เนื้อหา และการวัดผลประเมินผล)
171. กำหนดการสอน….(เป็นการเตรียมการสอนระยะยาวสำหรับวิชาใดวิชาหนึ่ง
172. ความมั่นคงในอาชีพครู จัดว่าเป็นความต้องการขั้นใดของมาสโลว์….(ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย )
173. ชั้นใดไม่มีทดสอบปลายปี……………..…( ป.1 , ป.3 , ป.5 )
174. อายุโดยประมาณของผู้ที่พึงเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาได้แก่…( 6 –11 ปี )
175. การเลื่อนชั้นโดยวิธีอัตโนมัติเป็นวิธีการเรียนแบบใด…( การเรียนไม่แบ่งชั้น )
176. เอกสารเล่มใดใช้บันทึกผลการเรียนรู้……..( ป.02 )
177. ข้อใดจัดเข้ากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย…. ( พลศึกษา ดนตรี ศิลปศึกษา จริยศึกษา )
178. วิธีใดเป็นการเสริมแรงที่ดีที่สุด…………….( แจ้งผลการเรียนให้ทราบทันที )
179. ถ้าท่านต้องสอนั้น ป.1 ในปีการศึกษาใหม่นี้ควรจะทำอย่างไรก่อน…(ทดสอบความพร้อมของเด็ก )
180. การสอนแบบใด Froebel เป็นผู้คิดขึ้น….…( Playway )
181. การสอนเป็นรายบุคคลทำได้ดีเมื่อใด…( ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก )
182. อริยสัจ 4 ของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้กับข้อใด…( การสอนแบบวิทยาศาสตร์ )
183. ข้อใดจัดลำดับการสอนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง…( ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน )
184. ข้อใดหมายถึงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน…( ไม่มีระบบตายตัว ใช้เวลาเรียนสั้น ไม่กำหนดอายุผู้เรียน )
185. การประเมินผลการเรียนการสอนแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคืออะไร….( นำผลที่ได้ไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ )
186. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ….(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)
187. บุคคลขาดคุณสมบัติข้อใด ไม่สามารถเข้ารับราชการได้…(เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง)
188. ผู้ใดเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดโดยตำแหน่ง…( ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด )
189. การลงโทษนักเรียนมีความมุ่งหมายอย่างไร…( เพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติดี เพื่อให้นัก เรียนเข็ดหลาบ )
190. การเฆี่ยนใช้ลงโทษในกรณีใด….( ฝ่าฝืนข้อบังคับของสถานศึกษา )
191. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืนใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาติ…(หัวหน้าสถานศึกษา)
192. เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะขาดเรียนในเดือนหนึ่งได้ไม่เกิน………( 7 วัน )
193. การนับอายุในเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 นับอายุ……..(นับตามปีปฏิทิน)
194. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กที่เข้าเกณฑ์เข้าเรียนตามที่ พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 กำหนดจะต้องระวางโทษ…(ปรับไม่เกิน 1,000 บาท )
195. เด็กตามข้อใดที่ พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 ไม่ได้กำหนดให้พิจารณายกเว้นให้ไม่ต้องเข้าเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาได้…(ยากจน และอยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 ก.ม. )
196. เด็กมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (เด็กซึ่งมีมารดาทุพพลภาพ)
197. การนับวันลาตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ 2535 ให้นับตามข้อใด…( ปีงบประมาณ )
198. การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท………(9 ประเภท)......ออกสอบ กทม. ปี 2545
199. ข้าราชการที่ประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวจะปฏิบัติอย่างไร…( ส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลา ในกรณีจำเป็นจะส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการก็ได้ กรณีป่วยไม่สามรถจะลงชื่อได้จะให้ผู้อื่นลงแทนก็ได้ แต่เมื่อลงชื่อได้ให้ส่งใบลาโดยเร็ว )
200. การลาป่วยในข้อใดต้องมีใบรับรองแพทย์…( 30 วัน ขึ้นไป )
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา