หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 2

101 . บทเรียนแบบโปรแกรม คือเครื่องมือทางการศึกษาซึ่งสามารถให้นักเรียนคนหนึ่งรับรู้ประสบ
การณ์ที่จัดไว้เป็นอนุกรมตามลำดับชั้น ตามที่ผู้จัดทำบทเรียน
102 . อุปกรณ์ที่บันทึกข่าวสารข้อมูล ความรู้ ไว้บริการ เรียกว่า..(CD – ROM)
103 . อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระบบอินเตอร์เน็ต คือ….(MODEM)
104 . อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้องคือ……(UPS)
105 . แฟ้มสมสะสมงาน PORT FOLIO มีกี่ประเภท…..(3 ประภท)
106 . แฟ้มสมสะสมงาน PORT FOLIO มีกี่ขั้น…..(10 ขั้น)
107. กระบวนการกลุ่มได้แก่….(- ระดมสมอง - วางแผน - ปฏิบัติตามแผน - ประเมิน - ปรับปรุงพัฒนา)
107 กระบวนการ ได้แก่……….(การดำเนินการหรือกิจกรรมที่กระทำตามลำดับขั้น)
108 . แบบเรียนแบบโปรแกรมใดที่ตอบสนองต่อระดับสติปัญญาของผู้เรียน….(แบบสาขา)
109 . องค์ประกอบที่สำคัญของระบบคือ…(คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมวีดีโอ)
110 . เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศคือ….(การศึกษา)
111 . ทำไมการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจึงเน้นพัฒนาคน…..(เพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนา)
112. ทำไมคนที่ได้รับการศึกษาจึงทำให้การเมืองมั่นคง....(เพราะการศึกษาทำให้คนเชื่อถือในระบบการปกครอง)
113 . การลงทุนทางเศรษฐกิจข้อใดได้ผลมากที่สุด…..(ฝีมือแรงงาน ไม่ใช่ เทคโนโลยี)
114 . การศึกษาช่วยพัฒนาสังคมด้านใด….(ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประชาการ)
115 . หน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
- บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร รับการศึกษาอบรม
- บุคคลเป็นข้าราชการ พนักงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประโยชน์ อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
116 . บุคคลซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควร….(ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมาย)
117 . แรงงานด้านใดขาดแคลนในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต…(แรงงานระดับกลาง)
118 . ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุข้าราชการครูระดับ 6 ใน สปจ. …(ผู้อำนาจการการประถมศึกษาจังหวัด)
119 . นโยบายเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองเพื่อ….(การติดต่อสื่อสาร)
120 . การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร…..(โรงเรียน)
121 . การตัดสินผลการเรียนชั้น ป.1 - 3 - 5 เพื่อเลื่อนชั้นใช้เกณฑ์ใด…(เวลาเรียนร้อยละ 80 ผ่านจุดประสงค์ ร้อยละ 60)
122 . นักเรียนที่จะได้รับตัดสินให้เลื่อนชั้นได้ ต้องมีเวลาเรียน…..(ร้อยละ 80 ) …..ออกสอบ ปี 243
123 . นักเรียนที่จะได้รับตัดสินให้เลื่อนชั้นได้ ต้องมีผ่านจุดประสงค์…..(ร้อยละ 60 ) ….ออกสอบ ปี 243
124 . หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนจบหลักสูตรประถมคือ….(ป.05)
125 . การลาข้อใดที่ข้าราชการครูในสถานศึกษาไม่สามารถกระทำได้…..(การลาพักผ่อน)
126 . หัวหน้าสถานศึกษา มีอำนาจอนุญาตให้ครูพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาได้ในกรณี…. (กรณีไม่ค้างคืน)
127 . การพานักเรียนไปประเทศมาเลีย เขมร ใครอนุญาต……..(ปลัดกระทรวง)…ออกสอบ ปี 2543
128 กรณีที่ทางราชการประกาศให้ชักธงครึ่งเสา ข้อใดถูก….(ชักธงให้ถึงยอดเสา แล้วลดระดับลงมา 1/3 นับจากยอดเสาลงมา)
129 . ข้อใดเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณ (คำสั่ง - ระเบียบ - ข้อบังคับ)
130 . ข้อใดไม่ใช่หนังสือที่ต้องปฏิบัติด่วน….(ด่วนพิเศษ)
131 . ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน….(ประธานกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)
132 . ประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ คือ…..(นายอำเภอ)
133 . คณะกรรมการโรงเรียนมีจำนวนเท่าใด…(อย่างน้อย 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน)
134 . คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคตด้านใด…(ด้านสติปัญญา)
135 . อับราฮัม มาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาชาติใด…(อังกฤษ)
136 . ข้อใดเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมาสโลว์….(ด้านร่างกาย)
137 . ความหมายของการศึกษา
136. การเรียนรู้ คือ….. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนจำไม่รู้เป็นรู้ เปลี่ยนจากทำไม่เป็นทำไม่ได้ เป็นทำได้หรือทำเป็น)
141. การวัดผล คือ……(กระบวนการให้ได้มาซึ่งตัวเลข สัญญลักษณ์ มีความหมายแทนคุณภาพ คุณลักษณะ)
142 การประเมิน คือ กระบวนการกรตัดสินคุณค่าของวัตถุ เหตุการณ์หรือบุคคล การประเมินเป็น การนำค่าที่ได้จากการวัดมาตัดสินอีกทีหนึ่ง
143. แนวคิดการวัด…..(1. แบบอิงกลุ่ม 2. แบบอิงเกณฑ์)
148. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หมายถึง….(วัตถุประสงค์ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไร)
149. ลักษณะของแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่ดี
(1) ความเที่ยง สำคัญที่สุด หมายถึง ความแม่นยำของคะแนนการสอบวัดสิ่งที่ต้องการวัด
1. เที่ยงตรงตามหนังสือ
2. เที่ยงตรงตามสภาพ
3. เที่ยงตรงเชิงพยากรณ์
4. เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(2) ความเป็นปรนัย วัดได้ตรงวัตถุ
1. คำถามแปลได้ชัดเจน
2. เกณฑ์คะแนนแน่ชัด
(3) ความเชื่อมั่น ความคงที่ของข้อสอบ สอบกี่ครั้งก็ได้เช่นเดิม
1. ความยากเหมาะสม
2. เป็นปรนัย
(4) ความยาก ยากพอสมควร ควรอยู่ในช่วง .20 - .80
(5) อำนาจจำแนก แยกคนเก่ง – อ่อนจากกันได้ควร .20 ขึ้นไป
(6) ความจำเพาะเจาะจง ถามเฉพาะเรื่องจะสอบ
(7) ใช้เวลาพอเหมาะ กำหนดเวลาให้พอเหมาะ 90 % ทำทัน
150. การวัดและประเมินผลการเรียนที่เกิดผลดีที่สุด….. (เน้นการปฏิบัติ)
1. สังเกต ข้อเสนอแนะในการสังเกต
- ครูจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย
- ครูจะต้องมีแบบฟอร์มสำหรับบันทึก
- บันทึกให้เป็นระบบ ตรงไปตรงมา
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720