หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีสรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 4

201. ข้าราชการประเภทใดไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามระเบียบนี้…( ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพัก
ผ่อนตามระเบียบแล้ว )
203. ข้าราชการได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลต้องปฏิบัติอย่างไร…( รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช.ม นับแต่เวลารับหมายเรียก )
204. ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมีอำนาจอนุญาตการลาป่วยและลากิจของข้าราชการในสถานศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน
กี่วัน…..( 60 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ )
205. การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย จะนับวันลาอย่างไร….…( ให้นับครึ่งวัน )
202. ข้าราชการครูในโรงเรียนไม่มีสิทธิลาประเภทใด……………(การลาพักผ่อน)
203. ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน…(90 วัน)
204. ลากิจต่อเนื่องขากลาคลอด 90 วันได้อีก….(150 วันทำการ)
205 .เมื่อข้าราชการครูลาสิกขาบทแล้ว จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน….(5 วัน)
206. จุดมุ่งหมายสำคัญของวินัยข้าราชการครู…(เพื่อให้ข้าราชการครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน)
207. ครูใหญ่แจ้งให้ข้าราชการครูมาประชุมก่อนวันปิดภาคเรียนในวันเสาร์ นายแดง ข้าราชการครูรับทราบแต่ไม่ยอมไปประชุมโดยอ้างว่าเป็นวัน
หยุดราชการและมีธุระส่วนตัว การกระทำของครูแดง ผิดวินัยหรือไม่….(เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา)
208. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน…..(ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง)
209. กรณีมีเหตุที่ทำให้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ภายในกี่วัน….(ภายใน 30 วัน)
210. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย…(- หักเงินเดือน - ให้ออก )
211. ยื่นใบลาป่วยตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย 35 - 19 พ.ย 35 จับนับวันลาได้….( 5 วัน )
212. เด็กที่เป็นโรคชนิดใดได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา..(โรคเรื้อน )
213. การพานักเรียนไปทัศนะศึกษาต่างจังหวัดและค้างคืน ต้องขออนุญาตจากใคร….( ผู้อำนวยการ การประถมศึกษาจังหวัด )
214. ข้าราชการประเภทใด ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามระเบียบนี้…( ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถาน
ผ่อนตามระเบียบแล้ว )
215. ครูใหญ่มีอำนาจอนุญาตการลาป่วยและลากิจของข้าราชการในสถานศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน….( 60 วัน และ30 วัน
ตามลำดับ )
216. ลาบ่อยครั้ง ..สำหรับข้าราชการสั่งปฏิบัติราชการอยู่ตามสถานศึกษา (ลาเกิน 6 ครั้ง )
217. มาทำงานสายเนือง ๆ สำหรับข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียน ….(สายเกิน 8 ครั้ง )
218. มาทำงานสายเนือง ๆ สำหรับข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงาน (สายเกิน 9 ครั้ง )
220. ลาบ่อยครั้ง สำหรับข้าราชการสั่งปฏิบัติราชการอยู่ตามสำนักงาน.. ( ลาเกิน 8 ครั้ง )
221. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะต้องมาถึงสถานศึกษาก่อนเวลาทำงานปกติ อย่างน้อย….(15 นาที คือระหว่างเวลา80.15–16.45 น.)
222. ในการเดินทางตามระเบียบ จะต้องมีครูควบคุมโดยถือเกณฑ์ตามข้อใด…..( ครู 1 คน ต่อนัก เรียน 20 คน )
223. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดในห้องสอบ จะต้องรายงานขออนุญาติต่อผู้ใด…..( หัวหน้าหรือประธานควบคุมการสอบ )
224. การอธิบายคำถามใดแก่ผู้เข้าสอบอันเป็นแนวทางความรู้หรือความคิดแก่แก่ผู้สอบ กระทำได้หรือไม่……( กระทำไม่ได้ )
225. มีข้อห้ามไว้ว่า “ ผู้กำกับการสอบจะต้องไม่ทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการที่จะทำงานในหน้าที่ ไม่ได้โดยสมบูรณ์ ” ข้อห้ามนี้หมายถึง……( การ
อ่านหนังสือหรือการถัก )
226. เด็กพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 เมื่ออายุ( ย่างเข้าปีที่ 15 )
227. เด็กจะออกจากโรงเรียนก่อนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ในกรณี (สอบได้ชั้น ป .6 )
228. เด็กนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะขาดเรียนในหนึ่งเดือนได้ไม่เกิน( 7 วัน )
229. ใครมีหน้าที่ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อายุเข้าเกณฑ์เข้าเรียนตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา……( คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)
230. การประกาศส่งเด็กเข้าในโรงเรียนประถมศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ (เดือนธันวาคม ของทุกปี )
231. ใครมีอำนาจยกเว้นหรือสั่งถอนหรือสั่งถอนการยกเว้นเด้กไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ศึกษา……(คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ)
232. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( รมว. ศึกษาธิการ )
233. คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กปช. มีจำนวน……( 31 คน )
234. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง.. ( 6 คน )
235. คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด มีจำนวน……( 15 คน )
236. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด……( ผู้ว่าราชการจังหวัด )
237. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอยู่ในสังกัดใด……( สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ )
238. เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นข้าราชการเทียบเท่าตำแหน่ง ( อธิบดี )
239. อำเภอ ก. มีกลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่ม จะมีคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอได้กี่คน……( 8 คน )
240. ข้อใดคือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา……( รบ. – 1 ต )
241. ในระหว่างปีนักเรียนมีผลการเรียนดีมาก และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเลื่อนชั้นสูงขึ้นได้ภายใน…. ….(1 กันยายน)
242. โทษทางวินัยมีกี่สถาน……………………..(5 สถาน)
243. โทษทางวินัยข้อใดไม่ได้ระบุไว้…………...(ให้ออก)
244. กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีโทษสถานใด …(- ภาคทัณฑ์ - ตัดเงินเดือน - ลดขั้นเงินเดือน)
245. โทษทางวินัยสถานใด มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหมือนผู้นั้นออกจากราชการ…(ปลดออก)
246. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ - ตัดเงินเดือน - ลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ภายใน..(30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
247. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออกให้อุทธรณ์ภายใน..(30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
248. ข้าราชการร้องทุกข์ได้กรณีถูก (ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ให้คนอื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้)
249. กลุ่มโรงเรียนหนึ่งจะมีจำนวนโรงเรียนเท่าใด…….(5 – 10 โรง)
250. กลุ่มโรงเรียนหนึ่งมีโรงเรียนในกลุ่ม 9 โรง จะมีคณะกรรมการกลุ่มกี่คน…(19 คน)
251. เป้าหมายหลักของการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน…..เพื่อพัฒนาการศึกษา)
252. การตัดสินผลการเรียน ป.6 พิจารณาจาก…(มีเวลาเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านจุดประสงค์ใน ป.02 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
253. การลาบ่อยครั้ง……(ลาเกิน 6 ครั้ง)
254. มาทำงานสายเนือง ๆ ของข้าราชการ สปอ.…..(สายเกิน 8 ครั้ง โรงเรียนเกิน 9 ครั้ง)
255. ข้าราชการครูถูกลงโทษตัดเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน…(30 วัน)
256. ข้าราชการครูลาป่วย วันพุธที่ 11 ถึงอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2533 นับวันลาได้กี่วัน..(8 วัน)
257. การนับวันลาให้นับอย่างไร…(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน)…นับตามปีงบประมาณ
258. ครูใหญ่มีอำนาจอนุญาตลาป่วยลากิจครั้งหนึ่งได้ไม่เกินกี่วัน..(ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 30 วัน)
259. ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบวิชานั้น หลังจากสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน เป็นเวลา...
.(15 นาที)..ออกสอบ สปจ. ปี 2545
260. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน โรงเรียนสังกัด สปจ. ใครอนุญาต..(ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด)
261. การสอนแบบ แบ่งกลุ่มการทำงาน กับ การสอนแบบรายบุคคล ผลการเรียนแตกต่างกันอย่างไร..(การปลูกฝังลักษณะผู้นำ)
262. การสอนเป็นงานที่ต้องเตรียมอยู่เสมอ ถึงแม้ครูจะขบปริญญาก็ตาม คำกล่าวนี้สนับสนุนหลักการใด…..(หลักการวางแผนและเตรียมการสอน)
263. ส่วนประกอบของแผนการสอนที่สมบูรณ์ที่สุด คือ……..…(จุดประสงค์ - เนื้อหาสาระ - กิจกรรมการเรียนการสอน - สื่อการเรียนการสอน -
การ ประเมินผล)
264. หลักสูตรประถมศึกษากำหนดเวลาเรียนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า…(40 สัปดาห์)
265. นวัตกรรมในข้อใดที่ใช้สื่อประสม……(ศูนย์การเรียน)
267. การสอนที่ดีต้องคำนึงถึงสิ่งใด………..(ความแตกต่างระหว่างบุคคล)
268. ข้อใดเป็นกรอบความคิดที่สำคัญของหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2533 ..(การพัฒนาตน - พัฒนาอาชีพ - พัฒนาสังคม)
269. ธรรมนูญโรงเรียนมีประโยชน์มากในเรื่องใด…..…(ช่วยให้ทุกฝ่ายรู้ทิศทางในการทำงาน เป็นหลักประกันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ)
270. โครงการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหมายถึงโครงการ…….…(โรงเรียนสีเขียว)
271. เหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายโรงเรียนสีขาวคือ…(-ปัญหาความอ่อนแอของ สถาบันครอบครัว
- การแพร่กระจายของสารเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น - การเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว)
273. โครงการโรงเรียนสีขาว มุ่งปกป้องคุ้มครอง ดูแลเยาวชนในด้าน….(ยาเสพติด สื่อลามก - การพนัน - การทะเลาะวิวาท)
274. ความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามเร็จโครงการโรงเรียนสีขาว คือ…การ สร้างความตระหนักกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน)
275 WTO. ผู้อำนวยการองค์การค้าโลก….…(นายศุภชัย พานิชภักดิ์)
276. มิยาซาวา แพลน ….(งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 53,000 ล้านบาท เงินกู้จากญี่ปุ่น)
277. ครูเตรียมกิจกรรม 5 อย่าง ให้นักเรียน 5 กลุ่ม ผลัดกันทำกิจกรรมทีละอย่าง…(ศูนย์การเรียน)
278. เมื่อครูสอนเรื่อง การทำน้ำให้สะอาด ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาตามหัวข้อที่กำหนด..(การสอนแบบสืบสวนสอบสวน)
279. ครูต้องการสอน เรื่องสุขศึกษาในบ้าน การรักษาความสะอาดในบ้าน เกษตรในครัวเรือน ควรสอนวิธีใด……...(สถานการณ์จำลอง)
280. เทคนิคที่ควรฝึกให้เด็กในการสอนแบบสืบสวนสอนสวน…(เทคนิคการวิเคราะห์)
280. การสอนแบบอภิปรายให้ประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุดคือ…(การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่)
282. วิธีสอนแบบใดที่คล้อยคลึงกัน….(แก้ปัญหา - วิธีวิทยาศาสตร์ - วิธีทดลอง)
283. ตัวแปรของนักเรียนใดมีอิทธิพลต่อการสอนมากที่สุด…..(ความสามารถ)
284. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนในการสอนคือ…………(ใจดี รื่นเริง อดทน)
285. แผนการสอนคือ……..(เอกสารที่ให้ทราบรายละเอียดในการสอนตามหลักสูตร)
286. หลักการสอนที่ดี….…(สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้)
287. การเตรียมบันทึกการสอนที่ถูกหลักคือ…(ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนคิดวิธีสอนและกิจกรรม)
288. เด็กไม่ทำการบ้าน ควรแก่อย่างไร……(ทำป้ายสถิติผู้ขยันทำการบ้านติดไว้ในชั้นเรียน)
289. ต้องการสอนเรื่องดอกไม้ ควรเลือกสื่อใด….…(ดอกกุหลาบทั้งดอก)
290. ข้อใดใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงมากที่สุด…(การศึกษานอกสถานที่)
291. สื่อที่เหมาะกับการสอนรายบุคคลคือ …(บทเรียนแบบโปรแกรม)
292. การจัดห้องเรียนคำนึงถึง…..….(พร้อมให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงคามความเหมาะสม)
293 การเรียนการสอนปัจจุบันเน้น…(นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีครูคอยช่วยแนะนำ)
294. เด็กฉลาดสูงสุด I.Q………..….(140 ขึ้นไป)
295. เด็กฉลาดปกติ I.Q……….….(91 - 110)
296. EQ. หมายถึง…………(วุฒิภาวะทางอารมณ์)
297. การแนะแนวเพื่อ………………(ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง)
298. ปัญหาเด็กพูดติดอ่าง…….….(ประสาทตึงเครียด - ป่วยนาน ๆ – ถนัดซ้าย ปมด้อย เล่นมาก)
299. วิธีแก้ปัญหาเด็กพูดติดอ่าง….(ขจัดความตึงเครียด –ปล่อยให้พูดโดยไม่ขัดจังหวะ – ให้เป่าลูกโป่ง ผิวปาก ร้องเพลง ฝึกพูดช้า ๆ)
300. ปัญหาเด็กเขียนหนังสือหัวกลับ……….(เพราะถนัดมือซ้าย)
301. วิธีแก้ปัญหาเด็กเขียนหนังสือหัวกลับ…(ใช้แบบฉลุ แบบเส้นประ อักษรแบบลูกศรชี้นำ)
302. เด็กชอบขโมยของ….(สาเหตุ พ่อแม่ยากจน ตระหนี่ ขาดความรักความอบอุ่น อิจฉาริษยา สภาพจิตไม่ปกติ)
303. วิธีแก้เด็กชอบขโมยของ……(ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออบรมสั่งสอน ให้ความสนใจ ให้ความอบรม)
304. เด็กดื้อ ….(ถูกขัดใจ พ่อแม่บังคับเกินไป พ่อแม่ปฏิบัติไม่เสมอต้นเสมอปลาย พ่อแม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน พ่อแม่เอาใจมากเกินไป)
305. วิธีแก้ปัญหาเด็กดื้อ….(ให้ความสนใจ ไม่ทำอะไรที่ขัดใจ เข้าใจพัฒนาการ เสริมแรง เพิกเฉยไม่สนใจ
306. ปัญหาเด็กก้าวร้าว…..(ความคับข้องใจ การเลียนแบบ การลงโทษ)
307. การแก้ปัญหาเด็กก้าวร้าว….(พยายามไม่สร้างความคับข้องใจ แต่ไม่ถึงกับตามใจ ไม่เสริมแรงพฤติกรรมก้าวร้าว ลงโทษเมื่อจำเป็น
308. การวางแผนการสอน….(เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนสอน โดยนำข้อมูลเนื้อหาวิชามากำหนดกิจกรรม)
309. ความสำคัญของการวางแผนการสอน….(ทำให้ครูมีความรอบคอบเกี่ยวกับการเลือกความมุ่งหมาย กิจกรรมการสอน การประเมินผลและสื่อการสอน ทำให้การสอนได้ผลดี และคนอื่นสามารถสอนแทนได้ถ้าไม่อยู่ เป็นหลักฐานประเมินเลื่อนตำแหน่งของครู)
310. ประโยชน์ของการวางแผนการสอน….(ครูมีความมั่นใจ ปลอดภัยในการสอน ครูเกิดความรอบคอบ ครูนำข้อบกพร่องหรือปัญหามาปรับปรุง ประหยัดเวลา แรงงานในการเรียน)
311. แผนการสอนที่ดี….(มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด เป็นแผนที่เปิดโอกาสผู้เรียนสามารถค้นพบคำตอบหรือทำสำเร็จด้วยตนเอง เป็นทักษะกระบวนการที่ใช้ได้จริง ส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่น)
312. ขั้นตอนการจัดทำแผนการสอนที่ดี
(1) ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู และเอกสารค้นคว้าต่าง ๆ
(2) วิเคราะห์เนื้อหา / จุดประสงค์
(3) กำหนดกิจกรรม
313. วิธีการกระบวนการกลุ่ม……(ระดมสมอง วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา)
314 กระบวนการสร้างเจตคติ…...(สังเกต วิเคราะห์ สรุป)
315. กระบวนการโจทย์ปัญหา…..(วิเคราะห์โจทย์ปัญหา กำหนดขั้นตอนแก้ปัญหา ปฏิบัติตามขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้อง)
316. กระบวนการสร้างค่านิยม….(สังเกตตระหนัก ประเมินเชิงเหตุผล กำหนดค่านิยม วางแนวปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความชื่นชม
317. วิธีสอนแบบขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจสี่ ……..(ศ.ดร.สาโรช บัวศรี)
(1) ขั้นกำหนดปัญหา (ขั้นทุกข์)
- ศึกษาปัญหา
- กำหนดขอบเขตของปัญหาที่จะแก้
(2) ขั้นตั้งสมมุติฐาน (สมุหทัย)
- พิจารณาสาเหตุของปัญหา
- จะต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุ
- พยายามทำอะไรหลาย ๆ อย่างเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงสาเหตุ
318. ข้อสอบที่มีความเที่ยง….(คือข้อที่สามารถวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์)
319. ความเที่ยงตรง ได้แก่….(ตางตามเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา ตรงตามโครงสร้างทฤษฎี ตรงตามสภาพเป็นจริง ตรงตามสถานการณ์)
320. ค่าเฉลี่ย………… (ผลรวมของคะแนนทุกคน หารด้วยจำนวนคนทั้งหมด).....ออกสอบ สปจ. ปี 2546
321. มัธยฐาน Mediab ….(คะแนนที่อยู่กึ่งกลาง เช่น 3 8 15 20 30 ฐานนิยมคือ 15 )....ออกสอบ สปจ.ปี 2546
322. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D …(เป็นค่าสถิติที่วัดการกระจายของคะแนนในกลุ่ม ถ้าความเบี่ยงเบนมีค่าสูง แสดงว่าคะแนนของกลุ่มนั้นกระจายกว้างแตกต่างห่างกันมาก ซึ่งหมายความว่าเด็กในกลุ่มนั้นมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันมาก)
323. การจัดการเชิงระบบ………..(ตัวป้อน - กระบวนการ ผลผลิต)
324. ตัวป้อน (INPUT) ได้แก่…..(หลักสูตร ครู นักเรียน อาคาร เงิน วัสดุ)
325. กระบวนการ PROCESS…...(การดำเนินงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล)
326. ผลผลิต OUTPUT………….(นักเรียนมีความรู้ จบการศึกษา มีงานทำ)
327. การวัด…..(คือการให้ค้าตัวเลข เพื่อแทนคุณลักษณะสิ่งใด ไปตามเกณฑ์ หรือกติกาที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแจ้งชัด เช่น การวัดความสูง น้ำหนัก)
328. การทดสอบ….(เป็นกระบวนการค้นหาคุณสมบัติ ศักยภาพ ความสามารถของสิ่งใด ๆ หรือทำให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง เช่น การทดสอบความแข็งของก้อนหิน ความสามารถของนักกีฬา)
329. การประเมิน…(เป็นการตัดสินใจให้คุณค่า หรือบ่งระดับคุณภาพของสิ่งใด ๆ อย่างชัดเจน หรือมีข้อมูลประกอบการตัดสิน การให้ระดับคะแนนที่ครูทำถือได้ว่าเป็นการประเมิน)
330. ระบบของการจัดการศึกษา……(สิ่งที่ต้องการ ประเมินผู้เรียน มีข้อมูลหรือคะแนน วัดความรู้ สร้างแบบทดสอบ)
331. หลักของการวัดผลที่สำคัญ…
(1) จะต้องมีการวัดหลาย ๆ ครั้ง
(2) แต่ละครั้งใช้คำถามหลาย ๆ ข้อ
(3) เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพดี
(4) วัดในเวลาอันเหมาะสม
250. ข้อสอบแบบตัวเลือกหลาย ๆ ข้อ
ข้อดี…..(ตรวจง่าย เป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาเป็นมาตรฐาน ตั้งตำถามให้ดี วัดพฤติกรรมได้หลายประเภท เดาได้ยาก คลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด………..(ใช้เวลาในการสร้างนาน ใช้วัสดุมาก ถ้าสร้างไม้ดี ก็มักวัดได้แต่ความจำ)
332 ข้อสอบแบบจับคู่
ข้อดี ….………….(สร้างง่าย ตรวจง่าย ประหยัดวัสดุ ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด………….(เดาคำตอบถูกได้สูง มักถามวัดได้แต่ความจำ)
333. ข้อสอบแบบถูก – ผิด
ข้อดี ….(สร้างง่าย ใช้เวลาน้อย ตรวจง่าย เป็นปรนัย ครอบคลุมเนื้อหา)
ข้อจำกัด…………………(เดาถูกได้ง่าย มักถามวัดได้แต่ความจำ)
334. แบบสอบปรนัย……….…(ถือหลักว่าต่างคนตรวจได้คะแนนเท่ากัน)
335. แบบสอบอัตนัย…………..(ถือหลักว่าต่างคนตรวจได้คะแนนต่างกันออกไปได้)
336. แบบสอบปรนัย เช่น ……(แบบถูก – ผิด แบบหลายตัวเลือก)
337. กทม. มีที่ปรึกษากี่คน…………….( 9 คน)
338. การบริหารส่วนภูมิภาคได้แก่………..(จังหวัด อำเภอ)
340. หนังสือที่มีสำเนาสามารถตรวจค้นได้ให้เก็บไว้กี่ปี………(5 ปี)
341. จรรยาบรรณครูข้อใดสำคัญที่สุด……….(ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี)
342. ผู้ที่มีอาชีพครูควรมีคุณธรรมอะไร……….(พรหมวิหาร 4)
343. กทม.มีกี่เขต…….(50 เขต).......ออกสอบ กทม. ปี 2545
344. สกินเนอร์…………..(ทฤษฎีการเสริมแรง)
345. พัฒนาการ…….(การเปลี่ยนแปลงที่เป็นความก้าวหน้าของบุคคล เป็นผลมาจากวุฒิภาวะและประสบการณ์)
346. วุฒิภาวะ…(ความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ได้ )
347. การเรียนรู้…….(การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด)
348. เป้าหมายสำคัญในการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 4 ด้านคือ……..(1.ความรู้ 2. ทักษะ 3. ค่านิยม 4.การจัดการ)
349. ขั้นตอนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์
(1) ครูอ่านเชิงเล่าให้นักเรียนฟัง
(2) นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟัง
(3) ครูและนักเรียนเขียนเรื่องร่วมกัน
(4) นักเรียนทำหนังสือใหญ่ (BIG BOOK)
(5) นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา
350. การจัดกิจกรรมตามกระบวนการสร้างนิสัย มี 6 ขั้นตอน
(1) รับรู้ (สังเกต)
(2) คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ
(3) สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
(4) ลงมือปฏิบัติ
(5) ประเมินผลปรับปรุง
(6) ชื่นชมต่อการปฏิบัติ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720