หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีชื่อเรื่องงานวิจัย:  การพัฒนาทักษะการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   ของนักเรียนระดับ        
                      ประถมศึกษา  ห้อง  533  กศน.เขตคลองเตย  ภาคเรียนที่  1/2554

ตัวแปรต้น :       
                    คู่มือการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฉบับการ์ตูน  และ  CD  การสอนฉบับการ์ตูน

ตัวแปรตาม:
                    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้  และมีทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
                   จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนประถม  ห้อง  533  กศน.เขตคลองเตย  ภาคเรียนที่  1/2554  ได้เห็นว่านักเรียนให้ความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการสอนคอมพิวเตอร์น้อย  เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เลยทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง  จึงเป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
                   ด้งนั้นผู้วิจัยจึงได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นขึ้นเพื่อเสริมสร้าง  ฝึกฝน   ทักษะด้านต่างๆ  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   เมื่อนักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  แล้วทำให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ผู้เรียนให้ความสำคัญและหันมาให้ความสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
                   1. เพื่อพัฒนาคู่มือการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ฉบับการ์ตูน  CD   เพื่อใใช้พัฒนาผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์
                   2. ผู้เรียนที่ผ่านการใช้คู่มือการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
หลังจากใช้คู่มือ  และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
                    
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720