หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีบันทึกหลังการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 1

1. บันทึกผลการสอน

- ปฐมนิเทศ ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาใหม่ในความดูแล 16 คน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

- ครูประจำกลุ่มทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ โดยแนะนำตัว อธิบายกระบวนการเรียนแบบ กศน. การเรียนแบบบูรณาการ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานที่พบกลุ่ม เวลาเรียน การทำกิจกรรม การลากิจ การทำโครงงาน

2. งานที่มอบหมาย

- สัปดาห์หน้า ให้นักศึกษาใหม่นำสมุดฉีก A 4 คนละ 1 เล่ม เพื่อเก็บรวบรวมใส่แฟ้มได้ง่าย
- ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้ จาก internet

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ

- นักศึกษามาปฐมนิเทศ 7 คน จาก 16 คน เนื่องจากเกิดวิกฤตการน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร
- นักศึกษาใหม่ยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร

การแก้ปัญหา

- ครูให้นักศึกษาแนะนำตัวเป็นรายบุคคลเพื่อละลายพฤติกรรม และจับคู่กับเพื่อนช่วยดูแลกัน


ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
6 พฤศจิกายน 2554


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 2

1. บันทึกผลการสอน

- พบกลุ่ม ณ สถานที่เรียนครั้งแรก มีนักศึกษามาจำนวน 30 คน
- ครูชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย 8 สัปดาห์แรกจะเป็นการ บูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาทักษะการเรียนรู้
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงงาน ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 – 12 คน เพื่อทำงานกลุ่มและโครงงานกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาคัดเลือกหัวหน้าห้อง 1 คน รองหัวหน้าห้อง 2 คน เพื่อคัดเลือกองค์กรนักศึกษาต่อไป

2. งานที่มอบหมาย

- ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าโครงงานวิทยาศาสตร์จากอินเตอร์เน็ต โดยตั้งหัวข้อทดลอง สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม สรุป โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ

- นักศึกษามาเรียนสาย นักศึกษาบางคนไม่ตั้งใจเรียน
- นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ยังไม่คุ้นเคยกัน นักศึกษายังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร
- สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม เพราะทหารใช้ห้องเรียนในการอบรม

การแก้ปัญหา

- ครูให้นักศึกษาแนะนำตัวเป็นรายบุคคลเพื่อละลายพฤติกรรม แบ่งกลุ่มและจับคู่กับเพื่อนช่วยดูแลกัน
- จัดกิจกรรม ละลายพฤติกรรมให้นักศึกษาเก่าถามชื่อนักศึกษาใหม่ โดยจัดแถว นับ 1 - 4 คนเลขใดอยู่เลขนั้น ให้คนแรกบอกชื่อคนที่สอง คนถัดไปกระซิบบอกชื่อคนแรกพร้อมชื่อตนเอง 
- ให้นักศึกษาเก่าผูกข้อมือรับน้องนักศึกษาใหม่
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 – 12 คน เพื่อทำงานกลุ่มและโครงงานกลุ่ม โดยให้คละกลุ่มระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า 
- ใช้สถานที่พบญาติในการพบกลุ่ม

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา

- นักศึกษามีความสนิทสนมกันเร็วขึ้น สร้างความกระตือรือร้นแก่การมาเรียน


ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
13 พฤศจิกายน 2554


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 3

1. บันทึกผลการสอน


- พบกลุ่ม ณ พัน ร.ศรส มีนักศึกษามาจำนวน 40 คน ไม่มาเรียน 21 คน เนื่องจากนักศึกษาบางคนยังประสบอุทกภัยและบางคนยังไม่เคยมาเรียนเลย โดยครูให้นักศึกษาที่ไม่มาเรียนติดตาม กรต. ทางเว็บไซด์แขวง
- มีนักศึกษาโทรมาลา 3 คน 
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงงาน ให้นักศึกษาที่มาใหม่จำนวน 8 คน อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อทำงานกลุ่มและโครงงานกลุ่ม 

วิชาวิทยาศาสตร์

- ให้นักศึกษาทำการทดลองและสรุปผลการทดลอง สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

วิชาทักษะการเรียนรู้

- ให้นักศึกษาใช้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในการทำการทดลองวิทยาศาสตร์

2. งานที่มอบหมาย

- ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบสัญญาการเรียนรู้ แล้วทำตามตัวอย่างในหนังสือ ทักษะการเรียนรู้ หน้า 2 


3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา


ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ

- นักศึกษามาเรียนสาย 
- นักศึกษาบางคนไม่ตั้งใจเรียน


การแก้ปัญหา

- เรียกนักศึกษาที่มาสายมาพูดคุยเป็นรายบุคคล
- ครูให้นักศึกษานั่งตามกลุ่ม โดยให้มีหัวหน้ากลุ่ม ให้นักศึกษาปรึกษาเรื่องการทำโครงงานร่วมกัน

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา

- นักศึกษาเข้าใจและจะพยายามไม่มาเรียนสาย
- นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
20 พฤศจิกายน 2554


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
20 พฤศจิกายน 2554บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 4

1. บันทึกผลการสอน


- พบกลุ่ม ณ พันร.ศสร. มีนักศึกษามาจำนวน 40 คน ไม่มาเรียน 21 คน โดยครูให้นักศึกษาที่ไม่มาติดตาม กรต.ทางเว็บไซด์แขวง
- มีนักศึกษาที่มาสมัครใหม่มาเรียน 4 คน 
- ผอ.กศน.เขตพระนคร นิเทศการเรียนการสอน ณ พันร.ศสร.

2. งานที่มอบหมาย

วิชาทักษะการเรียนรู้

- ให้นักศึกษา เขียนแผนที่ความคิด MIND MAP ในหัวข้อ รู้จักตนเอง บอก 1. ข้อดี 2. ข้อเสีย 3. สิ่งที่ต้องการปรับปรุง และ 4. อุปสรรคในการปรับปรุง

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- นักศึกษาบางคนมาเรียนสาย , ไม่ตั้งใจเรียน
- นักศึกษายังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร

ปัญหาอื่น

- ผู้ดูแลสถานที่ใช้ห้องที่ทำการเรียนการสอน จัดงาน จึงไม่สามารถทำการเรียนการสอนช่วงบ่ายได้


การแก้ปัญหา

- เรียกนักศึกษาที่มาสายมาพูดคุยเป็นรายบุคคล
- ครูให้นักศึกษานั่งตามกลุ่ม โดยให้มีหัวหน้ากลุ่ม ให้นักศึกษาปรึกษาเรื่องการทำโครงงานร่วมกันและส่งการปฏิบัติงานกลุ่มทุกสัปดาห์

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา

- นักศึกษาเข้าใจและจะพยายามไม่มาเรียนสาย
- นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น


ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
27 พฤศจิกายน 2554


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
27 พฤศจิกายน 2554
บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 5

1. บันทึกผลการสอน

- พบกลุ่ม มีนักศึกษามาจำนวน 30 คน เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุด นักศึกษาบางคนกลับบ้าน
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงงาน ให้นักศึกษาส่งขั้นตอนการทำงาน
- ให้นักศึกษาคัดเลือกองค์กรนักศึกษาแขวงบ้านพานถม

2. งานที่มอบหมาย

- วิชาภาษาไทย 
- ให้นักศึกษาเขียนเรียงความวันพ่อ หัวข้อ “พ่อของฉัน”
- วิชาทักษะการเรียนรู้ , ช่องทางการขยายอาชีพ 
- ให้นักศึกษาทำสมุดบันทึกกันลืม ขึ้นมา 1 เล่ม แล้วบันทึกสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมาได้กระทันหันโดยอาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เช่น ด้านอาชีพ ด้านนวัตกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ส่ง 11 ธ.ค. 54

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- นักศึกษาบางคนเขียนเรียงความไม่ได้ เนื่องจากไม่ค่อยอ่านหนังสือ
- นักศึกษาบางคนมีสมาธิสั้น
- นักศึกษาที่เขียนเรียงความบางคนสะกดคำผิด

การแก้ปัญหา

- ครูให้นักศึกษาเขียนเรียงความวันพ่อ หัวข้อ “พ่อของฉัน”
- ให้นักศึกษาจดจำ เลขที่เรียน รหัสนักศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วท่องให้ครูฟังในสัปดาห์หน้า
- ให้นักศึกษาทดสอบ การสะกดคำ 10 ข้อ โดยมีนักศึกษาสะกดคำถูกต้องทั้งหมด เพียง 1 คน จึงต้องการทำ วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการอ่านหนังสือมีผลต่อการสะกดคำของนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม

ปัญหาด้านอื่นๆ


- ไม่มีสถานที่เรียนเนื่องจาก ทหารใช้สถานที่การซ่อมใหญ่พิธีการในงานวันที่ 5 ธันวาคม 54

การแก้ปัญหา

- ให้นักศึกษาเดินทางด้วยเท้าไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ให้นักศึกษาสอบ ข้อสอบอัตนัย หัวข้อ สิ่งที่ได้จากการเดินทางมาเรียนที่นี่ (ม.ธรรมศาสตร์)

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา

- นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียน มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
- นักศึกษามีความสนใจและใส่ใจของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีทักษะในการคิดมากขึ้น
- นักศึกษาสนใจอ่านหนังสือและสะกดคำถูกต้องมากขึ้น


ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
4 ธันวาคม 2554


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
4 ธันวาคม 2554


บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 6

1. บันทึกผลการสอน
- พบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ครั้งแรก มีนักศึกษามา พบกลุ่ม จำนวน 29 คน
- นักศึกษาโทรมาลา 10 คน ซึ่งครูให้นักศึกษาติดตามงานทางเว็บไซด์ด้วยตนเอง ไม่มาเรียน 22 คน
- จากคำแนะนำของ ผอ. นักศึกษาที่ไม่มาเรียนสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ให้ติดตามงานทางเว็บไซด์และหาเวลามาเรียนชดเชย
- ครูแจ้งให้นักศึกษามาเรียนทุกสัปดาห์และช่วยกันรักษาความสะอาด

วิชาทักษะการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาภาษาไทยและวิชาศิลปศึกษา
- ให้นักศึกษาอ่านหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักศึกษาสอบเขียนคำให้ถูกต้องจากหนังสือที่อ่าน
- ครูให้นักศึกษาวาดรูปจากตัวอย่างโจทย์ที่ให้โดยใช้จินตนาการของนักศึกษาเอง

วิชาวิทยาศาสตร์ 
- ครูทำการทดลองข้อความล่องหนให้นักศึกษาดู แล้วให้นักศึกษาจดบันทึกผลการทดลองเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการทดลองวิทยาศาสตร์

2. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา
ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- ขอสถานที่พบกลุ่มแหล่งใหม่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
- นักศึกษามาเรียนสายเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่ 
- นักศึกษาบางคนยังไม่รู้และไปเรียนที่พันร.ศสร.
- นักศึกษาไม่ทำงานกลุ่มมาส่งตามที่ครูต้องการ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลารวมกลุ่มกัน
- นักศึกษาไม่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควร บางคนส่งอีเมลไม่เป็น

การแก้ปัญหา
- ให้ครูผู้ช่วยไปดูแลนักศึกษาที่ไปเรียนผิดที่ให้มาเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
- วิจัยในชั้นเรียนจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยให้นักศึกษาอ่านหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักศึกษาสอบโดยอ่านหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงและเขียนคำให้ถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน
- ครูให้เวลานักศึกษาในช่วงบ่ายประมาณ 1 ชั่วโมง ปรึกษากันในกลุ่มเรื่องโครงงานกลุ่มเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ที่ 8
- ให้คณะกรรมการ กศน.แขวง ปรึกษากันเรื่องกีฬาและ internet ชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู่เพิ่มเติมแก่นักศึกษาและทำให้เกิดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
- นักศึกษามีความสนใจและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีทักษะในการคิดมากขึ้น
- นักศึกษาสนใจและตั้งใจอ่านหนังสือและสะกดคำยากในภาษาไทยถูกต้องมากขึ้น

ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
11 ธันวาคม 2554

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร


บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 7

1. บันทึกผลการสอน
- พบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 09.00 น. – 10.30 น. มีนักศึกษามาจำนวน 30 คน ไม่มาเรียน 31  คน
- นักศึกษาโทรมาลา 2 คน นักศึกษาที่ไม่มาเรียนครูจะนัดสอนเสริมในภายหลัง
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนรู้ตามใบแจ้ง
- สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 14 ข้อ 15 นาที วัดผลการเรียน เกณฑ์ผ่านนักศึกษาต้องทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยผู้ผ่าน ต้องทำข้อสอบได้ 9 ข้อขึ้นไป นักศึกษาที่ไม่ผ่านรับงานไปทำที่บ้าน
- 11.00 น. นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วิชาทักษะการเรียนรู้
- ให้นักศึกษาค้นคว้าโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและมอบงานให้นักศึกษากลับไปทำเป็นการบ้าน หัวข้อ “สิ่งที่ได้จากการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้”

วิชาวิทยาศาสตร์
- ให้นักศึกษา ศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์

วิชาศิลปศึกษา
- ให้นักศึกษา ศึกษาประวัติการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศิลปกรรมสมัยต่างๆ

วิชาภาษาไทย
- ให้นักศึกษา ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมต่างๆ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งบทกลอน คำยากในภาษาไทย

2. งานที่มอบหมาย
- วิชาทักษะการเรียนรู้ : ให้นักศึกษาจดบันทึกการเรียนรู้ในสมุดจดบันทึกทุกสัปดาห์ 
- วิชาทักษะการเรียนรู้ : เขียนบทความเรื่อง “คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน”
- วิชาทักษะการเรียนรู้ , วิชาเศรษฐกิจพอเพียง , วิชาศิลปศึกษา : ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- วิชาวิทยาศาสตร์ , วิชาทักษะการเรียนรู้ : เตรียมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ที่ 8

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- นักศึกษาไม่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควร บางคนส่งอีเมลไม่เป็น
- มีเวลาพบกลุ่มน้อย เพราะต้องนำนักศึกษาไปทัศนศึกษา
- สอบวิชาวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาจำนวน 5 คนมาสาย และไม่มาสอบ 31 คน

การแก้ปัญหา
- จัดโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชนขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนวัดใหม่อมตรสในการใช้สถานที่ โดย กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายติดตั้งและค่าอินเตอร์เน็ต
- สอนชดเชยเพิ่มเติมในสาระวิชาที่ยาก ในสัปดาห์ถัดไป 
- ให้นักศึกษานัดครูผู้สอนมาสอบในภายหลัง

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
- นักศึกษาสามารถมาสอบเก็บคะแนนได้ในภายหลัง 
- นักศึกษาสนใจเรียนในสาระที่ยาก

ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน

(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
18 ธันวาคม 2554

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
18 ธันวาคม 2554
บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 8

1. บันทึกผลการสอน
- พบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีนักศึกษามาจำนวน 30 คน ลา 2 คน ไม่มาเรียน 29 คน
- นักศึกษาที่ไม่มาสัปดาห์ที่แล้วมาสอบเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 คน
- ครูแจ้งกระบวนการนำเสนอโครงงานและให้นักศึกษาทุกกลุ่มนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนนักศึกษา 8 - 12 คน 
- แจ้งเรื่องโครงการขององค์กรนักศึกษาแขวงบ้านพานถม เรื่อง ของขวัญวันเด็ก
- สอบเก็บคะแนนในวิชาทักษะการเรียนรู้

วิชาทักษะการเรียนรู้ + วิชาวิทยาศาสตร์
- ให้นักศึกษา นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์หน้าชั้นเรียนรายกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เสนอผลงาน น้ำยาถูกพื้น
กลุ่มที่ 2 เสนอผลงาน โซดากับลูกโป่ง
กลุ่มที่ 3 เสนอผลงาน กระดาษลิปมันมะพร้าว
กลุ่มที่ 4 เสนอผลงาน กาวทำจากน้ำมันเบนซินกับโฟม

ผลการนำเสนอ มีกลุ่มที่ 2 เท่านั้นที่นำเสนอหน้าห้องเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์

- สอนเรื่องปริมาตรเวกเตอร์และปริมาตรสเกลาร์ การหาอัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง เวลา โดยใช้ สูตร  V = S/T การกระจัดในแนวราบ โดยใช้สูตร C2 = A2 + B2 ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

วิชาภาษาไทย

- ให้นักศึกษาเขียนคำไทยที่มักเขียนผิดเพราะความเคยชิน เช่น โล่ มักเขียนผิดเป็น โล่ห์ เกม มักเขียนผิดเป็น เกมส์ อนุญาต มักเขียนผิด เป็น อนุญาติ เป็นต้น

2. งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษาเขียนงานวิจัย คนละ 1 เรื่อง 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- จากการทำโครงงานกลุ่ม 4 กลุ่ม มี 1 กลุ่มเท่านั้นที่นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จึงสันนิษฐานว่านักศึกษาเขียนโครงงานไม่เป็น ทำงานกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
- นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนได้สม่ำเสมอ

การแก้ปัญหา
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการพบกลุ่ม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของนักศึกษาและเพื่อเพิ่มทักษะการทำโครงงานกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาทำโครงงานกลุ่มภาษาไทย 1 โครงงาน ส่งสัปดาห์ที่ 13 และกลุ่มที่ยังไม่ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส่งสัปดาห์เดียวกัน
- สอนชดเชยเพิ่มเติมในสาระวิชาที่ยาก ในสัปดาห์ถัดไป 
- ให้นักศึกษานัดครูผู้สอนมาสอบในภายหลัง
- ให้นักศึกษาที่ไม่มาเรียนดาวโหลด กรต จาก www.กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาที่ไม่ค่อยมาเรียนจะได้เรียนทันเพื่อน

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
- นักศึกษามีทักษะการทำโครงงานกลุ่ม
- นักศึกษาสนใจเรียนในสาระที่ยาก
- นักศึกษาเขียนคำที่มักเขียนผิดจากความเคยชินได้ดีขึ้น

ลงชื่อ……………….....……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
25 ธันวาคม 2554

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนครบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 9 

1. บันทึกผลการสอน
- พบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม มีนักศึกษามาจำนวน 30 คน 
- นักศึกษาที่ไม่มาสัปดาห์ที่แล้วมาสอบเก็บคะแนนทักษะการเรียนรู้จำนวน 2 คน
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนแบบบูรณาการ วิชาภาษาไทยบูรณาการกับวิชาศิลปศึกษา 
โดยใช้ชื่อวิชา เรียนภาษาไทยใส่ใจศิลปะ 
- ครูแจ้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงงาน ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 – 12 คน เพื่อทำงานกลุ่มและโครงงานกลุ่ม 
- แจ้งเรื่องการทำโครงงานวิชาภาษาไทย โดยนำวิชาภาษาไทยมาบูรณาการกับวิชาศิลปะศึกษา โดยใช้เวลา 5 สัปดาห์
- สอบเก็บคะแนนในวิชาทักษะการเรียนรู้

2. งานที่มอบหมาย
- ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าศิลปะในภาษาไทย การแต่ง กลอน โคลง กาพย์ ฉันท์ โดยนักศึกษาที่จับฉลากได้ในเรื่องใดให้ทำรายงานเรื่องนั้น พร้อมประพันธ์มา 1 บท 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา
ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ
- นักศึกษามาเรียนสาย
- นักศึกษาไม่ส่งงาน
- นักศึกษาไม่มีความเข้าใจด้านการเขียนโครงงาน 
- นักศึกษาบางคนไม่ตั้งใจเรียน
- นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว

การแก้ปัญหา
- ให้นักศึกษาทำโครงงานกลุ่มภาษาไทย 1 โครงงาน ส่งสัปดาห์ที่ 13 และกลุ่มที่ยังไม่ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส่งสัปดาห์เดียวกัน
- วิจัยการไม่ส่งงานของนักศึกษาและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ตามเอกสารดังแนบ)
- ให้นักศึกษาที่ไม่มาเรียนดาวโหลด กรต จาก www.กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาที่ไม่ค่อยมาเรียนจะได้เรียนทันเพื่อน

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา
- นักศึกษามีทักษะการทำโครงงานกลุ่มดีขึ้น
- นักศึกษาส่งงานเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน
(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
8 มกราคม 2555

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
8 มกราคม 2555

งาน วิจัยเรื่องการไม่ส่งการบ้านของนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม กลุ่ม 234703 
กศน.เขตพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายวงกลม ตอบคำถามตามความเป็นจริงจากความคิดของนักศึกษาเอง โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

การตอบคำถามไม่มีผลต่อคะแนนใดๆ แต่จะมีประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาวิธีการ ให้นักศึกษาส่งงานตามกำหนดและการทำงานของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหตุที่ทำให้นักศึกษาไม่ส่งงาน

ก. นักศึกษาไม่มีเวลา
ข. นักศึกษาไม่ใส่ใจ
ค. นักศึกษาแบ่งเวลาไม่เป็น
ง. นักศึกษาเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ
จ. นักศึกษาเห็นว่าครูใจดีคงไม่เป็นไร
ฉ. นักศึกษาไม่รู้จักวิธีเรียนแบบ กศน.
ช. นักศึกษาไม่รู้ว่าการทำงานมาส่งได้คะแนนเก็บทุกครั้ง
ซ. นักศึกษาไม่รู้สึกว่าการได้คะแนนดีเป็นความภูมิใจของชีวิต
ฌ. นักศึกษาไม่รู้ว่าคะแนนเก็บมีความสำคัญในการสอบปลายภาค
ญ. นักศึกษาไม่รู้ว่าการที่คนสั่งแล้วไม่มีคนทำตามหรือทำตามน้อย ทำให้ผู้สั่งขาดความมั่นใจและหดหู่
ฎ. นักศึกษาไม่รู้ว่าครูต้องใช้สมอง ต้องคิด ต้องค้นคว้า ต้องทำการบ้าน ก่อนที่จะสั่งงานนักศึกษา
ฏ. นักศึกษาไม่รู้ว่าครูพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักศึกษาส่งงาน
ฐ. นักศึกษาไม่รู้ว่าการส่งงานไม่ตรงกำหนดครูจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นสาม สี่เท่า
ฑ. นักศึกษาไม่รู้ว่า กศน.แห่งอื่นขาย กรต.ให้นักศึกษาไปทำเป็นเล่ม รวมแล้วคนละหลายร้อยบาท
ฒ. นักศึกษาไม่รู้ว่าการที่นักศึกษาทำงานมาส่งเป็นการประเมินครูว่าเป็นอย่างไรด้วย
ณ. นักศึกษาไม่รู้ว่าผลงานของนักศึกษาเป็นอย่างไรก็เปรียบเสมือนผลงานของครูเป็นอย่างนั้น
ด. นักศึกษาคิดว่างานที่ครูสั่งเป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะทำได้
ต. นักศึกษาคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะทำ
ถ. นักศึกษาไม่รู้ว่าครูลำบากใจมากให้การให้คะแนนนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน
ท. นักศึกษาคิดว่านักศึกษาเก่งแล้วไม่จำเป็นต้องทำตามที่ครูสั่ง
ธ. นักศึกษาไม่มีความมุมานะต่อความยากลำบากทั้งปวง
น. นักศึกษาไม่รู้ว่าการทำงานที่ครูสั่งเป็นการฝึกตนเองให้เป็นคน
บ. นักศึกษาไม่รู้ว่าคะแนนเก็บ 60 คะแนนมาจากการส่งงานถึง 50 คะแนน
ป. อื่น ๆ เหตุผล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 12

1. บันทึกผลการสอน
- วันที่ 22 มกราคม 2555 พบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีนักศึกษามาจำนวน 15 คน
- เนื่องจากเป็นวันตรุษจีนทำให้นักศึกษาขาดเรียนมาก
- โรงเรียนวัดใหม่อมตรสมีการจัดสอนวิชาชีพ การทำขนมจีบ ซาลาเปา จึงไม่สามารถใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

2. งานที่มอบหมาย

- วิชาภาษาไทย + วิชาศิลป 
- ให้นักศึกษาทำโครงงานภาษาไทยโดยบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ ส่งวันที่ 29 ม.ค. 55
- เขียนวิธีการทำขนมจีบ ซาลาเปามาอย่างละเอียด

3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา

ปัญหาด้านอื่นๆ
- นักศึกษาขาดเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันตรุษจีน
- ไม่สามารถใช้สถานที่เรียนจัดการสอนได้

การแก้ปัญหา
- ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์ www.กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com
- ให้นักศึกษาที่มาเรียน เรียนรู้การทำขนมจีบ ซาลาเปา โดยบูรณาการเข้ากับวิชาช่องทางการขยายอาชีพและ ทักษะการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าได้รับจากการแก้ปัญหา
- นักศึกษาสามรถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ถึงแม้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ
- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการทำขนมจีบ ซาลาเปา

ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน

(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล)
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
24 มกราคม 2555

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์)
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร


บันทึกหลังสอน ครั้งที่ 14 

1. บันทึกผลการสอน 

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนแบบพบกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีนักศึกษามาจำนวน 27 คน 

- ส่งข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก วิชาช่องทางการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาละ 10 ข้อ 

- แจ้งนักศึกษาให้ทราบเรื่อง การไปทัศนศึกษา โครงการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 
- ใช้โปรเจกเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยการสอน และนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสอนด้วย 


2. งานที่มอบหมาย 

- ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้ง 6 วิชา คือ วิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาไทย วิชาช่องทางการขยายอาชีพ วิชาศิลปศึกษา วิชาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเป็นโครงงาน 1 โครงงาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานทั้ง 2 วิชาก่อนหน้านี้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน มากที่สุดและให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด ส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 17 


3. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน/แนวทางในการแก้ปัญหา 

ปัญหาด้านความรู้/กระบวนการ/คุณลักษณะ 

- นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน 

การแก้ปัญหา 

- นำโปรเจกเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยการสอน และนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสอน 

ผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหา 

- นักศึกษามีความสนใจในการเรียนและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเพิ่มขึ้น 
- นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำ กรต.มากขึ้น 

ปัญหาด้านอื่นๆ 

- มีนักศึกษามาพบกลุ่มไม่พร้อมกัน ทำให้กระบวนการกลุ่มไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
- นักศึกษามาเรียนไม่สม่ำเสมอ 
- นักศึกษาไม่ส่ง กรต 

การแก้ปัญหา 

- ให้เพื่อนนักศึกษาที่รู้จักกันตามเพื่อนให้มาเรียน โดยครูจะมีคะแนนการช่วยตามเพื่อนมาเรียนได้ 
- ให้นักศึกษาทำ กรต ของสัปดาห์ที่แล้วให้แล้วเสร็จภายในวันเรียน โดยใช้วิธีการทำสัญญาและหักคะแนน 
คนที่ทำสัญญาแล้วไม่ส่ง จะโดนหักคะแนน 5 คะแนน 
- ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์ www.กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com
- ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน มาเรียนรู้เพิ่มเติม ณ ห้องสมุนชุมชนวัดใหม่อมตรส 
- นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำ กรต.มากขึ้น รู้จักวิธีการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

ผลที่คาดว่าได้รับจากการแก้ปัญหา 

- นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ถึงแม้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ 
- นักศึกษามีความกระตือรือร้นช่วยงานครูในการตามเพื่อนมาเรียน 


ลงชื่อ…………………..……..……….ครูผู้สอน 

(นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล) 
ครู กศน.แขวงบ้านพานถม 
6 กุมภาพันธ์ 2555 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

(นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์) 
ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720