หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554

1. 5413-00033-8 น.ส. ชุดาพร วูยือ

2. 5413-00046-8 นายวรวิทย์ ธรรมจง

3. 5413-00046-8 นายวรุฒ นิลพุ่ม

4. 5413-00047-7 นายอำนาจ พันงิ้ว

5. 5413-00048-6 นายณัฐวุฒิ ศรีโนนสูง

6. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์

7. 5413-00050-7 นางสาวแอน ศรีวัฒนพงศ์

8. 5413-00051-6 น.ส. อังคณา บรรลือ

9. 5413-00052-5 น.ส. มลฤดี นิลจันทึก

10. 5413-00053-4 น.ส. กนกภรณ์ ศรีสุข

11. 5413-00054-3 น.ส.น้ำผึ้ง ปิตโต

12. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน

13. 5413-00056-2 นายฉัตรชัย วงศ์อ่อนศรี

14. 5413-00058-9 นางสาวสุพรรณี ศิริวาลย์

15. 5413-00059-8 น.ส. รัตนา โคนาบาล

16. 5413-00060-0 นายอาทิตย์ แสนป้อ

17. 5413-00062-8 น.ส. มะลิวัลย์ สินเช้า

18. 5413-00063-7 นายสุจิตร มานิตยกุล

19. 5413-00064-6 นายธิติพงษ์ แก่นจันทร์

20. 5413-00065-5 น.ส.พรพรรณ ประเสริฐศักดิ์

21. 5413-00066-4 น.ส. นันทิตา พ่อค้า

22. 5413-00068 นายสุชาติ หลิมจานนท์

23. 5413-00069-1 นายกฤษฎา พิจารณา

24. 5413-00070-3 พลฯวรรณสิทธิ์ ยืนยง

25. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์

26. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์

27. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง

28. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด

29. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา

30. 5413-00076-7 นายปองธรรม ทองแย้ม

31. 5413-00077-6 น.ส.ศิรินทิพย์ ดุจจำปา

32. 5413-00078-5 นายธีรยุทธ คงทิพย์

33. 5413-00082-4 น.ส.วนิดา ผะกาเกตุ

34. 5413-00083-3 นายอรรถพล บูรณะ

35. 5413-00084-2 น.ส.แพรว ชื่นขุนทด

36. 5413-00085-1 นายวัชรพงษ์ บุญเพิ่ม

37. 5413-00086-0 นายกรธวัช ศรีโรจน์

38. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย

39. 5413-00088-8 นายภาสกร กิตติยานุกิจ

40. 5413-00089-7 น.ส.สุธิยา สุขสุศาสตร์

41. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์

42. 5413-00091-8 นายเกียรติพล พิบูลย์ทรัพย์สิน

43. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี

44. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร

45. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว

46. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง

47. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ

48. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย

49. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร

50. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ

51. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ

52. 5413-00101-8 นางวิไล ใจเย็น

53. 5413-00102-7 นางวัลยา วงพรหม

54. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน

55. 5413-00105-4 น.ส.ศศิธร วัดไพร

56. 5413-00105-4 น.ส.วรวรรณ พรหมเวช

57. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง

58. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์

59. 5413-00120-5 น.ส.ทยานุช ใจมล

60. 5413-00121-4 นายธนกฤต แนบเนียร

61. 5413-00122-3 นายเฉลิมชาติ บริบูรณ์

62. 5413-00123-2 นายโชติวัฒน์ ดุริยะชีวิน

63. 5413-00124-1 นายศักดิพล โลหะการก

64. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา

65. 5413-00126-9 นายชาญวิทย์ ปางกิตติพงษ์

66. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร

67. 5413-00130-8 นายสมปอง แก้วกองนอก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720