หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศนเขตพระนคร รับสมัครกองทุนบทบาทสตรี

      สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติในเรื่องการส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรีเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี ตลอดถึงการเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นำ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัดสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร นั้น ทางกศน.เขตพระนคร ได้ดำเนินการรับสมัคร และติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์กศน.เขตพระนคร สำนักงานเขตพระนคร ชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวให้เต็มประสิทธิภาพต่อไป
17 ก.พ. 55 

18 ก.พ. 55 

19 ก.พ. 55 

20 ก.พ. 55 


22 ก.พ. 55 


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720