หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิชาคิดเป็นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ข้อสอบวิชาคิดเป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย กศน.เขตพระนคร

Quiz
ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะสำคัญ 3 ประการของความพอเพียง

 1.   ?    ความพอประมาณ
 2.   ?    ความมีเหตุผล
 3.   ?    การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
 4.   ?    การเสียสละ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศ ควรยึดหลักใด

 1.   ?    อิทธิบาท ๔
 2.   ?    สังคหวัตถุ ๔
 3.   ?    มัชฌิมาปฏิปทา
 4.   ?    หิริ - โอตตัปปะ

ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    ความหรูหรา
 2.   ?    ความฟุ่มเฟือย
 3.   ?    ความอยู่ดีกินดี
 4.   ?    ความเป็นเอกภาพ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับใด

 1.   ?    ฉบับที่ ๖
 2.   ?    ฉบับที่ ๗
 3.   ?    ฉบับที่ ๘
 4.   ?    ฉบับที่ ๑๐


การเกษตรกรรมวิธีใดที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหม่มากที่สุด

 1.   ?    การปลูกพืชหมุนเวียน
 2.   ?    การเลี้ยงปลาในกระชัง
 3.   ?    การปลูกพืชแบบขั้นบันได
 4.   ?    การเกษตรแบบผสมผสาน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักตรงกับสำนวนไทยในข้อใด

 1.   ?    น้ำขึ้นให้รีบตัก
 2.   ?    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 3.   ?    ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
 4.   ?    เงินคืองานบันดาลสุข

แนวทางปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดที่นักเรียนควรยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 1.   ?    ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
 2.   ?    นำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า
 3.   ?    ใช้ความรู้ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4.   ?    มีความประหยัด ลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิต

ข้อใด มิใช่ หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    การพึ่งตนเอง
 2.   ?    การอยู่อย่างสันโดษ
 3.   ?    การรวมกลุ่มของชาวบ้าน
 4.   ?    ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การผลิตและการบริโภคในข้อใดเป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มากที่สุด

 1.   ?    การผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรในประเทศ
 2.   ?    การผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชาชนในประเทศ
 3.   ?    การบริโภคสินค้า และบริการเฉพาะที่ผลิตในประเทศและเท่าที่มีอยู่ในประเทศ
 4.   ?    การผลิตเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมออกจำหน่ายให้เพียงพอแก่การบริโภคในประเทศ

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริในพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

 1.   ?    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2.   ?    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 3.   ?    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 4.   ?    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่สามารถนำมาปฎิบัติได้ในกลุ่มคนใดบ้าง

 1.   ?    นักเรียน
 2.   ?    เกษตรกร
 3.   ?    ข้าราชการ
 4.   ?    ทุกกลุ่มอาชีพ

อัตราส่วนการแบ่งพื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือข้อใด

 1.   ?    ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
 2.   ?    ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ : ๓๐
 3.   ?    ๓๐ : ๑๐ : ๓๐ : ๓๐
 4.   ?    ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐

ข้อใด มิใช่ การจัดแบ่งพื้นที่การเกษตรตามวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่

 1.   ?    สระน้ำ
 2.   ?    พื้นที่อยู่อาศัย
 3.   ?    พื้นที่อุตสาหกรรม
 4.   ?    พื้นที่ทำไร่ทำสวน

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนสุดท้าย คืออะไร

 1.   ?    การดำเนินธุรกิจชุมชน
 2.   ?    การผลิตที่พึ่งพาตนเอง
 3.   ?    การดำเนินธุรกิจระดับชาติ
 4.   ?    การรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์

ข้อใดอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด

 1.   ?    แนวคิดนี้ใช้ได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น
 2.   ?    ความพอเพียง คือ การรู้จักคิด พอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่
 3.   ?    ความพอเพียง หมายถึง พออยู่ พอกิน พอใช้ และไม่พึ่งพาผู้อื่น
 4.   ?    ความพอเพียง คือ การพอมี พอกินสำหรับตนเอง และครอบครัว

ข้อใดต่อไปนี้ ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ

 1.   ?    นิตยา สั่งจองรถยนต์รุ่นใหม่ที่นำเข้ามาจากยุโรป
 2.   ?    จันทิมา นั่งรถประจำทางมาทำงานแทนการขับรถส่วนตัว
 3.   ?    สาวิตรี เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน
 4.   ?    พรรณทิภา สั่งซื้อเครื่องสำอางของต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต

นาย สมศักดิ์ อายุ ๔๕ ปี ถูกบริษัทจ้างให้ออกจากงาน พร้อมทั้งให้เงินสดจำนวนหนึ่ง ถ้านักเรียนเป็นสมศักดิ์ จะทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    เปิดร้านขายของชำ
 2.   ?    นำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น
 3.   ?    นำเงินไปซื้อรถใหม่ป้ายแดง
 4.   ?    นำเงินไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย

ในการดำรงชีวิต นักเรียนต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม และดีที่สุด

 1.   ?    การพึ่งตนเอง
 2.   ?    การพึ่งบิดามารดา
 3.   ?    การให้ผู้อื่นช่วยเหลือ
 4.   ?    คอยพระเจ้าประทานให้

นักศึกษาสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนย่างไร

 1.   ?    เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
 2.   ?    ไม่ทำความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น
 3.   ?    ปฏิบัติตนในลักษณะการพออยู่พอกิน
 4.   ?    ถูกทุกข้อ

ทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร

 1.   ?    หลักการบริหารประเทศแบบใหม่
 2.   ?    หลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่
 3.   ?    หลักการบริหารจัดการที่ดิน และน้ำเพื่อการเกษตร
 4.   ?    หลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญที่สุด คืออะไร

 1.   ?    การจัดการ
 2.   ?    การพึ่งตนเอง
 3.   ?    การวมกลุ่มของชาวบ้าน
 4.   ?    ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมาย คือ

 1.   ?    ดำเนินชีวิตได้ทุกสถานการณ์
 2.   ?    ดำเนินชีวิตได้ทุกสภาพอากาศ
 3.   ?    ดำเนินชีวิตได้ทุกประเทศ
 4.   ?    ดำเนินชีวิตได้ทุกวัย

กระบวนการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากแนวคิดจากอะไรถึงอะไร

 1.   ?    ชุมชน ประเทศ รายคน
 2.   ?    ประเทศ ชุมชน รายคน
 3.   ?    ประเทศ รายคน ชุมชน
 4.   ?    รายคน ชุมชน ประเทศ

บุคคลที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอย่างไร

 1.   ?    ยืมจมูกคนอื่นหายใจ
 2.   ?    ยืนบนขาตนเองได้
 3.   ?    ทำนาบนหลังคนอื่น
 4.   ?    หลังพิงฝา

บุคคลใดดำเนินแนวทางถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    นายกล้วย รู้จักกินรู้จักใช้ จนอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
 2.   ?    นายไก่ ขยันทำกิน จนมีเงินใช้จ่ายไม่เดือดร้อน
 3.   ?    นายเก้ง ขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม ใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อน
 4.   ?    นายกวาง ขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม จนมีเงินให้กู้

เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด

 1.   ?    ปี พ.ศ. 2537
 2.   ?    ปี พ.ศ. 2538
 3.   ?    ปี พ.ศ. 2539
 4.   ?    ปี พ.ศ. 2540

จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด

 1.   ?    จังหวัดสระบุรี
 2.   ?    จังหวัดเชียงใหม่
 3.   ?    จังหวัดกาฬสินธ์
 4.   ?    จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    สินค้าเกษตรมีราคาสูง
 2.   ?    เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
 3.   ?    ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป
 4.   ?    เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด

 1.   ?    การทหาร
 2.   ?    การเกษตร
 3.   ?    อุตสาหกรรม
 4.   ?    การท่องเที่ยว

หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ
 2.   ?    การสร้างนิสัยนิยมไทย
 3.   ?    การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม
 4.   ?    การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร

 1.   ?    การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
 2.   ?    การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
 3.   ?    การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
 4.   ?    การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต

แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด

 1.   ?    ทรัพยากรมนุษย์
 2.   ?    ทรัพยากรน้ำ
 3.   ?    ทรัพยากรดิน
 4.   ?    ทรัพยากรป่าไม้

" ความมีเหตุมีผล" เป็นความพอเพียงทางด้านใด

 1.   ?    ด้านความคิด
 2.   ?    ด้านคุณธรรม
 3.   ?    ด้านความเคารพ
 4.   ?    ด้านกาย วาจา ใจ

ข้อใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    การปลูกหญ้าคลุมดิน
 2.   ?    การปลูกพืชหมุนเวียน
 3.   ?    แบ่งที่ดินสร้างอาคารโรงงาน
 4.   ?    การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่ปลูกผัก

การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด

 1.   ?    คนขับรถเมล์
 2.   ?    ธุรกิจส่วนตัว
 3.   ?    นวดแผนโบราณ
 4.   ?    ลูกจ้างในบริษัทเอกชน

เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด

 1.   ?    นักธุรกิจ
 2.   ?    ข้าราชการ
 3.   ?    เกษตรกร
 4.   ?    ประชาชนทั่วไป

การดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

 1.   ?    เดินทางสายกลาง และพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ
 2.   ?    ไม่แก่งแย่งแข่งขันกับใคร
 3.   ?    ไม่ลงทุนทำกิจการ
 4.   ?    ไม่ก่อหนึ้

เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายระดับประเทศ คือข้อใด

 1.   ?    ผลิตสินค้าและบริการเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นสำคัญ
 2.   ?    พัฒนาประเทศตามวิถีชีวิตดั้งเดิม
 3.   ?    เน้นการส่งออกมากกว่าบริโภคภายในประเทศ
 4.   ?    ชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด

 1.   ?    ระดับบุคคล
 2.   ?    ระดับครอบครัว
 3.   ?    ระดับสังคมหรือชุมชน
 4.   ?    สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง

การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร

 1.   ?    ประกอบอาชีพที่ตนถนัด
 2.   ?    ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ
 3.   ?    การประกอบอาชีพทำการเกษตรเท่านั้น
 4.   ?    การประกอบอาชีพตามความซื่อสัตย์สุจริต

การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด

 1.   ?    ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 2.   ?    ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
 3.   ?    ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
 4.   ?    ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด

 1.   ?    สังคมมีความเข้มแข็ง
 2.   ?    สังคมมีความหลากหลาย
 3.   ?    คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 4.   ?    คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร

ความพอประมาณ หมายถึงการกระทำของบุคคลใดมากที่สุด

 1.   ?    ดู๋ ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้เองเพื่ออวดสาว
 2.   ?    กุ๊กกู่ ซื้อรถยนต์โดยการผ่อนเพื่อขับไปทำงาน
 3.   ?    กุ๊กกู่ ซื้อรถยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมา 2 คันขับไปทำงาน
 4.   ?    ดู๋ ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้เองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเพื่อขับไปทำงาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด

 1.   ?    พอประมาณ สมดุล มีเหตุผล
 2.   ?    มีเหตุผล มั่นคง ยืนได้ด้วยตนเอง
 3.   ?    พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
 4.   ?    มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณ

สหกรณ์ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นอย่างไร

 1.   ?    พัฒนาให้เศรษฐกิจดี
 2.   ?    พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน
 3.   ?    พัฒนาอย่างมั่งคั่ง มั่นคง
 4.   ?    พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มั่งคั่ง

หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ตามปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

 1.   ?    พอกิน พออยู่ พอใช้ มีเงินออม มีความรู้
 2.   ?    ประมาณตน ใช้ความคิด รู้จักป้ องกันตนเอง ไม่เสี่ยง มีวินัย
 3.   ?    พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้ความรู้ คู่คุณธรรม
 4.   ?    ลดรายจ่าย ประหยัด ใช้ของคุ้มค่า มีหลักประกัน และความเพียร

บุคคลใดปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุด

 1.   ?    รยารวยและชอบซื้อสินค้าราคาแพง
 2.   ?    พัชราภา ขายผักสวนครัวแพงกว่าคนอื่น
 3.   ?    สุวนันท์ ประหยัดจนทะเลเรียกแม่
 4.   ?    เบริ์ด ใช้จ่ายอย่างประหยัดปลูกผักไว้รับประทานเอง

สถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ นักศึกษาในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งควรปฏิบัติตนอย่างไร

 1.   ?    พยายามทุกวิถีทางหาเงินมาใช้ให้ได้มากที่สุด
 2.   ?    ไปอาศัยอยู่กับญาติเพื่อประหยัดเงินพ่อแม่
 3.   ?    ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความพากเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ
 4.   ?    ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ความพอประมาณ หมายถึงอะไร

 1.   ?    ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 2.   ?    การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
 3.   ?    การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
 4.   ?    ไม่มีข้อถูก

การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว หมายถึงอะไร

 1.   ?    ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 2.   ?    การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
 3.   ?    การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
 4.   ?    ไม่มีข้อถูก

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดชัดเจนที่สุด

 1.   ?    การไม่ลงทุนเกินขนาด
 2.   ?    การพึ่งตนเองเป็นหลัก
 3.   ?    การรวมตัวกัน
 4.   ?    การใช้ศักยภาพ

ผลของการนำหลักความพอเพียงมาใช้คือข้อใด

 1.   ?    ทำให้เกิดหนี้สิน
 2.   ?    ทำให้พึ่งตนเองได้
 3.   ?    ทำให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
 4.   ?    ทำให้รวย

ข้อใด คือความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ที่สุด

 1.   ?    การดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มึความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
 2.   ?    การดำรงชีวิตแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย ตามฐานะที่พึงมีพึงได้ของตนโดยไม่เบียดเบียนใคร
 3.   ?    การดำรงชีวิตอย่างสงบ สันโดษ ประหยัด อดออม เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ
 4.   ?    การดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเอง ทุกอย่างผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว ไม่มีการซื้อจากตลาด
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720