หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงงานคณิตศาสตร์

  มีโครงสร้างเหมือนวิจัย แต่รายละเอียดไม่เจาะลึกเท่าวิจัย
ถ้าเราจะทำ อันดับแรกก็เลือกหัวข้อ
ว่าจะทำเรื่องอะไร อย่าไปเลือกเรื่องใหญ่นะครับเอาเรื่องย่อย
เช่น บวก ลบ คูณ หาร เมื่อได้เรื่องแล้ว ก็มาทำโครงงาน หรือเคล้าโครง
โดยจัดทำตามขั้นตอนดังนี้

บทที่ 1 บทนำ เขียนถึงเรื่องราวความเป็นมาว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องทำโครงงานเรื่องนี้

บทที่ 2 เอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหนังสือ ตำราเรียน หรือเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งผลงานของนักวิชาการ ที่เราไปศึกษามา ยกมาเป็นหลักฐานอ้างอิง

บทที่ 3 การดำเนินงาน เขียนเป็นโครงร่างว่าเราจะทำอะไรบ้าง มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร รวมทั้งเครื่องมือที่จะนำมาเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 การดำเนินงานตามแผน เป็นลงมือปฏิบัติจริงตามที่บทที่ 3 ตั้งไว้

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ สรุปจากบทที่ 3

ส่วนอื่น ๆ หาตัวอย่างศึกษาเพิ่มเติมนะครับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720