หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนครจัดโครงการอบรม "วิชาการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน"เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 กศน.เขตพระนครจัดโครงการอบรม “วิชาการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และจากการปฏิบัติจริง ตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเรียนในห้องปฏิบัติการในเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720