หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2554

รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2554

1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ

2. 5413-00048-6 นายณัฐวุฒิ ศรีโนนสูง

3. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์

4. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก

5. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข

6. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน

7. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์

8. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า

9. 5413-00065-5 น.ส.พรพรรณ ประเสริฐศักดิ์

10. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า

11. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์

12. 5413-00069-1 นายกฤษฎา พิจารณา

13. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์

14. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์

15. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง

16. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด

17. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา

18. 5413-00078-5 นายธีรยุทธ คงทิพย์

19. 5413-00083-3 นายอรรถพล บูรณะ

20. 5413-00084-2 น.ส.แพรว ชื่นขุนทด

21. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย

22. 5413-00089-7 น.ส.สุธิยา สุขสุศาสตร์

23. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์

24. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี

25. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร

26. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว

27. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง

28. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ

29. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย

30. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร

31. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ

32. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ

33. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน

34. 5413-00105-4 น.ส.วรวรรณ พรหมเวช

35. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง

36. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์

37. 5413-00121-4 นายธนกฤต แนบเนียร

38. 5413-00122-3 นายเฉลิมชาติ บริบูรณ์

39. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา

40. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร

41. 5423-00035-3 นายธนวรรธน์ นามขาน

42. 5423-00036-2 นายสัญพงศ์ อริยชินพงศ์

43. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด

44. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ

45. 5423-00040-1 นายวรวุฒิ แก้วรัตนพงษ์

46. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต

47. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น

48. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ

49. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมพูวงค์

50. 5423-00063-4 นายพิบูล เอี่ยมศิริ

51. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ

52. 5423-00065-2 นายวิสุทธิ์ เอี่ยมศิริ

53. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี

54. 5423-00081-2 นายเชิดพงษ์ จิตรสำเริง

55. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ

56. 5423-00105-1 นายทักษิณ เพ่งพิศ

57. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี

58. 5423-00110-9 น.ส.กัลญา จันทร์ประโคม

59. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป

60. 5423-00112-7 น.ส.ช่อผกา เภาเสน

61. 5423-00116-3 น.ส.วราพร รุ่งเจริญ


       

รหัสนักศึกษา     รายชื่อ-นามสกุล 17 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา     รวม      61  คน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720