หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแจ้งนักศึกษาไม่มีสิทธิสอบ ภาคเรียนที่ 1/55

รายชื่อ นักศึกษา มส.

5423-00112-7 น.ส.ช่อผกา เภาเสน
5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ
5423-00063-4 นายพิบูล เอี่ยมศิรินักศึกษาที่อาจจะไม่มีสิทธิ์สอบ

46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
47. 5513-00031-3 นายธงชัย จุลศิลป์
53. 5513-00056-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ
54. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา
55. 5513-00059-1 นายไชยนนท์ อุปชัย
56. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ
57. 5513-00061-2 นายชัยยศ คุ้มขัง
58. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์
59. 5513-00063-0 นายพิเชฐ ธรมมศิริ
60. 5513-00064-9 นายเกียติศักดิ์ อัมวรรณ
61. 5513-00071-5 นายนิธิศธิสรณ์ อินชายเขา
62. 5513-00072-4 นายไพบูลย์ ยตะโคตร
63. 5513-00073-3 นายนราวิชญ์ แสนพรม
64. 5513-00075-1 นายสุชิน อุตรี
66. 5513-00078-8 นายอนันต์ บานเย็น
68. 5513-00084-5 น.ส.ดวงพร ขำคง
70. 5513-00124-4 นายศุภชัย แซ่แต้
71. 5513-00125-3 นายวีระ รอยรัตน์
75. 5513-00142-2 น.ส.วรรณา มหาวงค์


ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อครูทาง facebook : 


Patomporn Dhammapirattrakul 


ด่วน ก่อนวันที่ 30/08/55

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720