หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีปฏิทินพบกลุ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ปฏิทินพบกลุ่มนักศึกษาวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 (กลุ่ม 234703)
ที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมการสอน สถานที่พบกลุ่ม
1 6 พ.ย. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษา/พบกลุ่มครั้งที่ 1 พันร.ศสร.
2 13 พ.ย. 54 วิเคราะห์ผู้เรียน/จัดกลุ่มสาระการเรียน/พบกลุ่มครั้งที่ 2 บรูณาการวิชาที่ 1 กศน.แขวงบ้านพานถม
3 20 พ.ย. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 3/บรูณการวิชาที่ 1 กศน.แขวงบ้านพานถม
4 27 พ.ย. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 4/บรูณการวิชาที่ 1 กศน.แขวงบ้านพานถม
5 4 ธ.ค. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 5/บรูณการวิชาที่ 1 กศน.แขวงบ้านพานถม
6 11 ธ.ค. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 6/บรูณการวิชาที่ 1 กศน.แขวงบ้านพานถม
7 18 ธ.ค. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 7/บรูณการวิชาที่ 2 กศน.แขวงบ้านพานถม
8 25 ธ.ค. 54 พบกลุ่มครั้งที่ 8/บรูณการวิชาที่ 2 กศน.แขวงบ้านพานถม
9 1 ม.ค. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 9/บรูณการวิชาที่ 2 กศน.แขวงบ้านพานถม
10 8 ม.ค. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 10/บรูณการวิชาที่ 2 กศน.แขวงบ้านพานถม
11 15 ม.ค. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 11/บรูณการวิชาที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ คลองหก นอกสถานที่
12 22 ม.ค. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 12/บรูณการวิชาที่ 3 กศน.แขวงบ้านพานถม
13 29 ม.ค.55 พบกลุ่มครั้งที่ 13/บรูณการวิชาที่ 4 โครงการธรรมะต้านยาเสพติด กศน.แขวงวัดสามพระยา
14 5 ก.พ. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 14 กศน.แขวงบ้านพานถม
15 12 ก.พ. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 15/บรูณการวิชาที่ 4 กศน.แขวงบ้านพานถม
16 19 ก.พ. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 16/บรูณการวิชาที่ 5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นอกสถานที่
17 26 ก.พ. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 17/บรูณการวิชาที่ 5 กศน.แขวงบ้านพานถม
18 4 มี.ค. 55 พบกลุ่มครั้งที่ 18 กศน.แขวงบ้านพานถม
19 10 มี.ค. 55 สอบปลายภาค โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
20 11 มี.ค. 55 สอบปลายภาค โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720