หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำประชาชนในชุมชนร่วมโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีอาชีพและการมีงานทำอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2555  กศน.แขวงบ้านพานถม  นำประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสและชุมชนบ้านพานถม ที่สนใจจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีอาชีพและการมีงานทำอย่างยั่งยืน"  เพื่ออบรมและศึกษาดูงาน ณ ตลาดสามชุก อำเภอ สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้สนใจรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720