หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ รายวิชาศิลปศึกษา ทช 31003


ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ รายวิชาศิลปศึกษา ทช 31003 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

คำชี้แจง ให้นักศึกษาตอบ ให้ตรงกับการวิเคราะห์ง่าย ยาก ทุกข้อ โดยวิเคราะห์จากความรู้เดิมของตนเองว่า รู้ หรือเข้าใจ สาระเนื้อหา นั้นๆ มาก น้อยเพียงใด 1) สาระเนื้อหาที่ง่าย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (ทำกรต. ) 2) สาระเนื้อหาที่ยาก ครูอธิบาย/สอน นักศึกษา จำเป็นต้องตอบตามความจริงทุกข้อ
*จำเป็น


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720