หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายงานสรุป โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่  23  กรกฎาคม  - 11 สิงหาคม 2555
ณ ลานกีฬา โรงเรียนวัดใหม่อมตรสคำนำ
          โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ อนามัย ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้สูงอายุควรได้รับความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงควรออกกำลังกาย  ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในปั้นปลายชีวิต  โดยแสดงถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  ความก้าวหน้า   ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน  อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  และผู้รับผิดชอบจะได้นำข้อมูลจากการรายงานฉบับนี้ไปปรับปรุงและพัฒนางานในครั้งต่อไป  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการ และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผลทุกท่านที่เสียสละเวลา กำลังกาย และกำลังใจ จนทำให้การประเมินโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รวบรวมด้วยความอุตสาหะนี้ นำไปพัฒนาโครงการให้ได้ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโอกาสต่อไป


สารบัญ
หน้า

บทคัดย่อ
                                                                                                 
บทที่ 1  บทนำ
          ความเป็นมาของโครงการ                                       
          วัตถุประสงค์ของโครงการ
          ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2  ระเบียบวิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          แสดงค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
          ผลสรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อกิจกรรม
          ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม       
          ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ค้นพบในโครงการ
          ข้อเสนอแนะ
บทที่ 4  บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
          วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          รูปแบบการประเมินโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
          ผลสรุป
          อภิปรายผล
          ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม


บทคัดย่อ
1. ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพรทิพย์   สุขสาย
3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1. ระยะเตรียมการ    1 - 22 กรกฎาคม  2555
2. ระยะดำเนินการ   23  กรกฎาคม  - 11 สิงหาคม 2555
3. ระยะประเมินผลโครงการ และ รายงานดำเนินการ  12 - 31 สิงหาคม 2555
4. งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ 2555 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิตที่ 4  งบดำเนินการ  จำนวนเงิน 5,100.- บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณที่ใช้จริงในโครงการ ดังรายการต่อไปนี้
1. ค่าวิทยากร     3,000   บาท
2. ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม   1,500  บาท
3. ค่าป้ายประกอบกิจกรรม 600 บาท
     รวม    5,100  บาท
หมายเหตุขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการและจำนวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบของ
ทางราชการ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ผลการดำเนินงานในภาพรวม
1)   เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายคาดไว้  40 คน
2)   เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
วิธีการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ร่วมโครงการ (รายงานผลตามเอกสารแนบท้าย)
6. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
1)  มีผู้ร่วมโครงการจำนวนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยผู้ร่วมโครงการเริ่มเต้นอารบิค ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น. ซึ่งวิทยากรเป็นประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสด้วย โดยวิทยากรนำเต้นออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายประมาณ 15 นาที ต่อจากนั้นวิทยาการจะนำเข้าท่ากายบริหารต่างๆ อีก 45 นาที
จากการสังเกตพบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเต้นตามวิทยากรได้ เพราะเคยออกกำลังกายประเภทนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่ผู้สูงอายุบางท่าน ที่สูงวัยก็จะเต้นท่ากายบริหารง่าย ๆ
กิจกรรม ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ  30 -45  นาที เพื่อให้ครบท่ากายบริหารประกอบเพลง


จากผลการสังเกตพฤติกรรมผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรม และจากการสุ่มแบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้ร่วมโครงการมีพึงพอใจในกิจกรรมนี้มาก เพราะ ได้ออกกำลังกายและได้พบปะพูดคุยกัน  (มากกว่าร้อยละ 80) และอยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีกในปี ต่อไป
2) กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น  เน้นการสร้างนิสัยการออกกำลังกายทุกวัน
7. ปัญหาและอุปสรรค
1) ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมามากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ อาจจะทำให้การเต้นติดขัดบ้าง เพราะสถานที่จัดโครงการคับแคบ
2) เพลงประกอบการออกกำลังกายไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย อาจทำให้ผู้ร่วมโครงการเบื่อได้
8. ข้อเสนอแนะ
1) ในปี ต่อไปควรเสนอขอพื้นที่เต็นท์กิจกรรมเพิ่มให้กว้างขวางขึ้น
9. ภาคผนวก รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
9.1 วิธีการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ประชุมคณะทำงาน เพื่อหารือรูปแบบโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.จัดหาวิทยากรและสถานที่  จัดหาอุปกรณ์ เช่น เพลงประกอบ
3. จัดโครงการตามวัน เวลาที่กำหนด
4. สรุปและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รายงานสรุปโครงการ กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่  23  กรกฎาคม  - 11 สิงหาคม 2555 ณ ลานกีฬา โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
9.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
ตัวบ่งชี่ที่ 3.5 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
มาตรฐานที่ 4  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวบ่งชี่ที่ 4.1 คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่  6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวบ่งชี่ที่ 6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 และ ตัวบ่งชี่ที่ 6.2 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการในโครงการ
1.    นายอานนท์ ปักกาโล 
2.    นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555   พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่คาดไว้และผลสำรวจความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีความต้องการให้จัดโครงการและกิจกรรมอีกอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการในปี   พ.ศ. 2555  ครั้งนี้ และ ผลสำรวจกลุ่มเป้าหมายแสดงว่าในปี ต่อ ๆ ไป ก็ยังต้องการกิจกรรมรูปแบบนี้อีก


บทที่  1
บทนำ
1.  ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผ้สูงอายุมีผลกระทบจากการเสื่อมถ้อยของร่างกาย เป็นภาระแก่ผู้ดูแล ผู้สู.อายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงควรมีการออกกำลังกาย ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย  
กศน.แขวงวัดราชบพิธ จึงมีความประสงค์ ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ อนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศ ทุกวัย เป็นบุคคลที่มีวินัย เปี่ยมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพรทิพย์        สุขสาย
2. นายอานนท์            ปักกาโล 
3. นายปฐมพร             ธัมมาภิรัตตระกูล

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ผู้สูงอายุได้พบปะ เพิ่มความสามัคคี


บทที่  2
ระเบียบวิธีการประเมิน
1.      วัตถุประสงค์ของการประเมิน
          1.1  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2555
          1.2  เพื่อศึกษาความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2555
          1.3  เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินครั้งนี้  ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ  และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
          แบบสอบถาม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  ตอน  คือ
          ตอนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
          ตอนที่  2  เป็นข้อมูลแสดงพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน  7 ข้อ 
สำหรับคำถามแต่ละข้อได้ใช้มาตราประมาณค่า  (Rating  Scales)  โดยประเมินเป็น  5  ระดับคือ
                   มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง          เท่ากับ  5  คะแนน
                   มาก/เห็นด้วย                                 เท่ากับ  4  คะแนน
                   ปานกลาง/พอใช้                              เท่ากับ  3  คะแนน
                   น้อย/ไม่เห็นด้วย                              เท่ากับ  2  คะแนน
                   น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                 เท่ากับ  1   คะแนน
          ตอนที่  3  เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด  เพื่อให้
                        ผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเติม  อันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนรายงานฉบับนี้ได้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          สำหรับแบบสอบถามดังกล่าว  ได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  3  ท่านดังรายนามต่อไปนี้
                    1.  นางสาวสมใจ          จินตนาผล        ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร
                    2.  นางสุดารัตน์           เรืองรัตน์         ครู คศ.3
                    3.  นางสาววรลักษณ์      สิโรมกุล          ครูอาสาสมัคร กศน.3.  การวิเคราะห์ข้อมูล
          การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์จากแบบสอบถามเป็นหลัก  โดย ตอนที่  1  และ  2  ใช้การคำนวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่  3  เป็นข้อมูลเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้การเขียนเชิงพรรณนา  และเพื่อให้รายงานฉบับนี้มีความชัดเจนมากขึ้นยิ่งขึ้น  ผู้รายงานจึงได้วิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  รวมทั้งวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการคำนวณ


บทที่  3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการอ่านผลการสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงตามลำดับ  ดังนี้
          ตอนที่  1   แสดงค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
          ตอนที่  2  แสดงค่าสถิติพื้นฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  จำนวน  7  ข้อ
                             2.1  ที่ตั้งและพื้นที่ทำการของห้องออกกำลังกาย
                             2.2  ความเพียงพอของจำนวน/ชนิดอุปกรณ์การออกกำลังกาย
                             2.3  ความเพียงพอ/ความพร้อมของอุปกรณ์สันทนาการ เช่น TV , เครื่องเสียงและ
                             มุมพักผ่อน
                             2.4  ระยะเวลาของการออกกำลังกายให้บริการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.
                             2.5  การให้บริการของครูออกกำลังกาย
                             2.6  ความพอเพียงของสถานที่
                             2.7  ความพอเพียงของน้ำดื่ม
          ตอนที่  3  แสดงผลการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  คณะครูและบุคลากรทางการ-ศึกษา  และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2555
1.  แสดงค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
          กลุ่มเป้าหมายของผู้ตอบแบบสอบถาม  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2555  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร จำนวน           40   คน  จากการสุ่มลำดับ  จำแนกตามลำดับชั้นตารางที่  1  แสดงค่าร้อยละของสถานสภาพทั่วไป  ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ที่
รายการ
ความถี่
ร้อยละ
1
เพศชาย
4
10

หญิง
36
90
2
อายุต่ำกว่า 15 ปี
0
0

16 – 25 ปี
0
0

26 – 35 ปี
3
7.5

36 – 50 ปี
16
40

51 ปีขึ้นไป
21
52.5
3
ระดับการศึกษาประถมศึกษา
18
45

มัธยมศึกษาตอนต้น
12
30

มัธยมศึกษาตอนปลาย
4
10

ปวช.
4
10

ปวส.
1
2.5

ปริญญาตรี
1
2.5

ปริญญาโท
0
0

ปริญญาเอก
0
0

อื่น ๆ
0
0
4
อาชีพแม่บ้าน
16
40

ค้าขาย
20
50

รับราชการ
2
5

อื่น ๆ
2
5
5
ท่านออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
9
22.5

3 – 5 ครั้ง/สัปดาห์
27
67.5

มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์
0
0

น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี
4
10

จากตารางสรุปได้ว่า 
1.       ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  10 เป็นเพศชาย  และร้อยละ  90  เป็นเพศหญิง
2.       ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ อายุ ต่ำกว่า 15 ปี  16 – 25 ปี   ผู้เข้าร่วมโครงการที่ อายุ  26 – 35 ปี  มี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  ผู้เข้าร่วมโครงการที่ อายุ  36 – 50 ปี  16 คน  คิดเป็นร้อยละ 40   ผู้เข้าร่วมโครงการที่ อายุ 51 ปีขึ้นไป  21 คน คิดป็นร้อยละ 52.5
3.       ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  12  คน คิดเป็นร้อยละ  30  ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย คน คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา ปวช. 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา ปวส. 1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.5  ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.5  ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก  และ อื่น ๆ ไม่มี
4.       ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาชีพแม่บ้าน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  40   ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาชีพค้าขาย 20  คน คิดเป็นร้อยละ  50   ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาชีพรับราชการ 2  คน คิดเป็นร้อยละ  5   ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาชีพอื่น ๆ  2  คน คิดเป็นร้อยละ  5
5.       ผู้เข้าร่วมโครงการที่ออกกำลังกาย น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์  9  คน คิดเป็นร้อยละ  22.5    ผู้เข้าร่วมโครงการที่ออกกำลังกาย 3 – 5 ครั้ง/สัปดาห์  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.5   ผู้เข้าร่วมโครงการที่ออกกำลังกาย มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์   ไม่มี    ผู้เข้าร่วมโครงการที่ออกกำลังกาย น้อยกว่า 10  ครั้ง/ปี  4 คน คิดเป็นร้อยละ  10  
2.  ผลสรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2555
ตารางที่  2  แสดงค่าสถิติพื้นฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  จำนวน  7  ข้อ

ข้อที่
รายการประเมิน
ร้อยละระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
SD
1
ที่ตั้งและพื้นที่ทำการของห้องออกกำลังกาย2
ความเพียงพอของจำนวน/ชนิดอุปกรณ์การออกกำลังกาย3
ความเพียงพอ/ความพร้อมของอุปกรณ์สันทนาการ เช่น TV , เครื่องเสียงและมุมพักผ่อน4
ระยะเวลาของการออกกำลังกายให้บริการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.5
ให้บริการของครูออกกำลังกาย6
ความพอเพียงของสถานที่7
ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
          จากการประเมินระดับความคิดเห็นในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2555

          สรุปได้ว่า ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3.  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2555  มี ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ   จากผู้เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้
ต้องการให้ กศน. จัดโครงการที่มีประโยชน์แบบโครงการนี้ขึ้นมาอีก

4.  ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ค้นพบในโครงการ
          การปฏิบัติงานตามโครงการนี้  จากการสังเกตและการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการทำงานพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญดังนี้
1)      ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์
2)      ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมามากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ อาจจะทำให้การเต้นติดขัดบ้าง เพราะสถานที่จัดโครงการคับแคบ
3) เพลงประกอบการออกกำลังกายไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย อาจทำให้ผู้ร่วมโครงการเบื่อได้
5. ข้อเสนอแนะ
1) ในปีต่อไป ควรเสนอขอพื้นที่เต็นท์กิจกรรมเพิ่มให้กว้างขวางขึ้น


บทที่  4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การดำเนินการจัดโครงการผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2555  ผู้รายงานขอเสนอเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนที่  1  บทสรุปที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการเข้าร่วมกิจกรรมว่าอยู่ในระดับความคิดเห็นใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  ส่วนที่  2  ข้อเสนอแนะที่ผู้รายงานได้นำเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอื่นๆในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
1.       บทสรุป
1.1        โครงการผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2555  บรรลุวัตถุประสงค์  ตามที่ผู้รายงานได้ตั้งไว้ทุกประการ
1.2  ประสิทธิภาพของการดำเนินงานปรากฏผลดังนี้
              1.2.1   ประสิทธิภาพของการจัดงานอยู่ในระดับ............ 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่.................
1.2.2         ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับ............ 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่................
                                       1.2.3   ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ............  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่.................
                                       1.2.4   ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการอยู่ในระดับ............  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่.................                      
1.2.5  ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในการดำเนินงานตามโครงการ
คือ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                   2.  ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ภาคผนวกกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720