หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษามาพบกลุ่มครั้งที่ 6 16/12/55


รายชื่อนักศึกษา กลุ่ม 234703 ศรช.วัดใหม้อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม
นักศึกษาที่ขาดเรียน จะมีคำว่า  ตามด้วยจำนวนครั้งที่ขาดเรียน หากขาดเกิน 5 ครั้งจะหมดสิทธิ์สอบอัตโนมัติ

** การปฎิบัติตนเพื่อไม่ให้  มส. . 1).ส่งจดหมายลา  2).ทำงานที่ค้างให้เสร็จตามคำสั่งของคุณผู้สอน 3).พบครูสอนเหนือจากเวลาพบกลุ่มเพื่อรับงานไปทำ 4).ไม่มาสายเป็นประจำ  5).ชี้แจงกับ ผอ.

1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ 
2. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์ /1/2
3. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก
4. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข
5. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน /ลา
6. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์ /ข.2
7. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า /กลับบ้านต่างจังหวัด ให้งานทางไปรษณีย์
8. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า /ข.1
9. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์/ติดราชการทหาร รับงานไปทำ (วันนี้มา)
10. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์/ข.3
11. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์/ข.5
12. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง/ข.4
13. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด/ข.5
14. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา/ข.5
15. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย/ข.5
16. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์/ข.2
17. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี/ข.5
18. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร /ข.1
19. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว 
20. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง
21. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ /ข.2
22. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย
23. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร /ข.1
24. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ
25. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ /ข.1
26. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน/ข.3
27. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง/ข.4
28. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์  /ข.1 1/2
29. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา/ข.5
30. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร/ข.4
31. 5423-00004-5 นายภาณุเดช ภานุมาศเมธี /ข.3
32. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด/
33. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ/ข.2
34. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต /ข.2
35. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น /ข.1
36. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ/ข1/2
37. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์ /ข.3
38. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ(รับงานไปทำที่บ้าน)
39. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี(รับงานไปทำที่บ้าน)
40. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม/ข.3
41. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ/ข.3
42. 5423-00105-1 นายทักษิณ เพ่งพิศ /ข.5
43. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี/ข.3
44. 5423-00110-9 น.ส.กัลญา จันทร์ประโคน/ข.5
45. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป/ข.2
46. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข/ติดราชการทหาร
47. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน /ข.11/2
48. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา
49. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง
50. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์/ข.1
51. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์/ข.1
52. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา/ข.1
53. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ/ข.2
54. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์/ข.3
55. 5523-00074-9 นางสาวไพรินทร์ บัวรินทร์/ข.5
56. 5523-00075-8 นางสาวจันทิมา รัตนจันทร์/ข.5
57. 5523-00076-7 นางสาวสุจิตรา ฤทษ์วิเชียร /ข.4
58. 5523-00077-6 นางสาววิภาพร สุคันธกุล /ข.5
59. 5523-00078-5 นางสาวธนิการ์ พุทธิเวคิน /ข.4
60. 5523-00079-4 นางสาวกรรณิกา โสภาพ/ข.5

นักศึกษามาเรียน 26  คน ติดราชการทหาร 1 คน ลา 3 คน พบครูผู้สอน รับงานทำที่บ้าน 2 คน  ขาด  28  คน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720