หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงงานนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม กลุ่ม 234703 กศน.เขตพระนคร


โครงงานนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม กลุ่ม 234703 กศน.เขตพระนคร 

จำนวนนักศึกษา 60 คน 


มีสิทธิ์สอบ 43 คน
มส. 17 คน


แบ่งเป็น โครงงานกลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม

โครงงานเดี่ยว จำนวน 3 กลุ่ม

รวมจำนวน 33 คน

ยังไม่มีกลุ่มและไม่เสนอโครงงาน 10 คน


โครงงานกลุ่ม

1. กลุ่ม My Friend

โครงงาน Model Zoo (ผู้สอนแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดูน่าสนใจกว่านี้)

สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 4 คน

5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต

5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์

5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น

5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ


2. กลุ่ม INFINITY

โครงงาน หมอนอาเซียน (ผู้สอนแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดูน่าสนใจกว่านี้)

สมาชิกในกลุ่ม 5 คน

5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์

5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา

5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ

5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์

5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก3. กลุ่มน๊อคเอ๊าท์

โครงงาน ถุงเท้าปรับอากาศ

สมาชิกในกลุ่ม 3 คน

5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ

5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข

5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า4. กลุ่ม

โครงงาน กระเป๋าลดโลกร้อน

สมาชิกในกลุ่ม 5 คน

5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว

5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง

5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ

5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ

5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด5. กลุ่ม SMALL ROOM

โครงงาน โคมไฟจากขวดพลาสติก

สมาชิกในกลุ่ม 5 คน

5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ

5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา

5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม

5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง

5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร


6. กลุ่มสามัคคีธรรม

โครงงาน มูลี่หลากสี

สมาชิกในกลุ่ม 5 คน

5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ
5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย

5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์

5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร

5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน


7. กลุ่ม SMILE

โครงงาน กล่องเอนกประสงค์จากไม้ไอศกรีม

สมาชิกในกลุ่ม 3 คน

5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์

5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา

5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง

โครงงานที่นักศึกษาทำคนเดียว1. โครงงาน นาฬิกาแฟชั่น (ผู้สอนแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดูน่าสนใจกว่านี้)

5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์2. โครงงาน กระเป๋าการศึกษา

5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร3. โครงงาน เดคูพา (ผู้สอนแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้ดูน่าสนใจกว่านี้)

5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


นักษาที่ยังไม่มีกลุ่มและยังไม่ได้เสนอชื่อโครงงาน

1. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน เสนอแล้ว

2. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์

3. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์

4. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน

5. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ

6. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี

7. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี

8. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป

9. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข

10. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์


ครูผู้สอนแนะนำให้นักศึกษาที่ยังไม่มีกลุ่มทำโครงงานเดี่ยวและนำชื่อโคงงานรวมทั้งหลักการและเหตุผลมาเสนอผู้สอนในการพบกลุ่มครั้งต่อไปกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720