หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศนแขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 กศนแขวงบ้านพานถม จัดการสอนโดยวิธีการพบกลุ่มครั้งที่ 16
กิจกรรม
จัดสอบกลางภาค โดยใช้แบบทดสอบออฟไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการทำแบบทดสอบแนวใหม่  ลดระยะเวลา  เพิ่มความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
กรต.
ให้นักศึกษาทำข้อสอบปรนัยวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 2 ตัวเลือก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720