หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555

รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555


1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ
2. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์
3. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก
4. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข
5. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน 
6. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์
7. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า 
8. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า
9. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์
10. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์
11. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์
12. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง
13. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด
14. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา
15. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย
16. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์
17. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี
18. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร
19. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว 
20. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง
21. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ
22. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย
23. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร
24. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ
25. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ
26. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน
27. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง
28. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์ 
29. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา
30. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร
31. 5423-00004-5 นายภาณุเดช ภานุมาศเมธี
32. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด
33. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ
34. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต
35. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น
36. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ
37. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์
38. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ
39. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี
40. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม
41. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ
42. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี
43. 5423-00110-9 น.ส.กัลญา จันทร์ประโคน
44. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป
45. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข
46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
47. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา
48. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง
49. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์
50. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์
51. 5513-00056-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ
52. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา
53. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ
54. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์
55. 5523-00074-9 นางสาวไพรินทร์ บัวรินทร์
56. 5523-00075-8 นางสาวจันทิมา รัตนจันทร์
57. 5523-00076-7 นางสาวสุจิตรา ฤทษ์วิเชียร
58. 5523-00077-6 นางสาววิภาพร สุคันธกุล
59. 5523-00078-5 นางสาวธนิการ์ พุทธิเวคิน
60. 5523-00079-4 นางสาวกรรณิกา โสภาพ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720