หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงงาน การเลี่ยมกรอบพระ


โครงงาน เรื่อง การเลี่ยมกรอบพระ 

เสนอ 

อ.ปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล 

จัดทำโดย 

1. นายอุเทน อยู่ดี (รหัสนักศึกษา) 5613000848

2. นายโยธิน มณีวงศ์ (รหัสนักศึกษา) 5613000576

3. นางสาวทวินันท์ บุนนาค (รหัสนักศึกษา) 5613000606

4. นางสาวชญาธร กำพลรัตน์ (รหัสนักศึกษา) 5613000866

5. นางสาวกันต์ธิดา รัตนไพศาลศิลป์ (รหัสนักศึกษา) 5613000633


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ บูรณาการกับวิชา 
วิทยาศาสตร์ , การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ , เศรษฐกิจพอเพียงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร


คำนำ 

การเลี่ยมกรอบพระ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาวิธีการทำ การออกแบบตลอดจนนำเอาศิลปะเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สวยงาม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งงงานศิลปะที่ประณีตและสวยงาม อีกทั้งสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย การอัดกรอบพระพลาสติกหรือการเลี่ยมกรอบพระ เป็นวิธีการเก็บรักษาพระเครื่อง เพื่อให้คงสภาพเดิม ป้องกัน การสึกหรอ เสื่อมสลาย การเลี่ยมกรอบพระเป็นการรักษาพระเครื่องที่เลื่อมใสศรัทธา ที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด รายงานชุดนี้จำเป็นต้องศึกษาวิธีการทำอย่างละเอียดก่อน 

หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ 


สารบัญ 

เรื่อง หน้า

ชื่อโครงงาน........................................................................................................1

คำนำ......................................................................................................2

สารบัญ.................................................................................................... 3

ที่มาและความสำคัญ......................................................................................................4

วัตถุประสงค์...............................................................................................4

เป้าหมาย...................................................................................................... 4

วิธีการดำเนินการ........................................................................................................5

ขั้นตอนการทำงาน.....................................................................................................9

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..........................................................................................................10

ตัวอย่างชิ้นงาน........................................................................................................10

ตารางกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน........................................................................................................11

สถานที่ดำเนินการ........................................................................................................11

ค่าใช้จ่าย........................................................................................................11

ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................................12

ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ.........................................................................................................12

บรรณานุกรม...............................................................................................18

ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
1. นายอุเทน อยู่ดี (รหัสนักศึกษา) 5613000848 

2. นายโยธิน มณีวงศ์ (รหัสนักศึกษา) 5613000576 

3. นางสาวทวินันท์ บุนนาค (รหัสนักศึกษา) 5613000606 

4. นางสาวชญาธร กำพลรัตน์ (รหัสนักศึกษา) 5613000866 

5. นางสาวกันต์ธิดา รัตนไพศาลศิลป์ (รหัสนักศึกษา) 5613000633 

ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูลที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

ที่มาของโครงงาน

การเลี่ยมกรอบพระ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาวิธีการทำ การออกแบบตลอดจนนำเอาศิลปะเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สวยงาม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งงงานศิลปะที่ประณีตและสวยงาม อีกทั้งสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย การอัดกรอบพระพลาสติกหรือการเลี่ยมกรอบพระ เป็นวิธีการเก็บรักษาพระเครื่อง เพื่อให้คงสภาพเดิม ป้องกัน การสึกหรอ เสื่อมสลาย การเลี่ยมกรอบพระเป็นการรักษาพระเครื่องที่เลื่อมใสศรัทธา ที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด

ความสำคัญของโครงงาน

การเลี่ยมกรอบพระเป็นงานฝีมือ ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญ การฝึกฝน การดัดแปลง สร้างสรรค์รูปแบบให้แปลกใหม่ ให้เกิดความงดงาม เป็นการรักษา ส่งเสริมคุณค่าของงานศิลปะควบคู่ไปกับการรักษา คุณค่าของวัตถุมงคล อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้บุคคลประกอบแต่คุณงามความดี

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหารายได้เสริม

2. เพื่อศึกษาวิธีการเลี่ยมกรอบพระ

3. เป็นวิธีเก็บรักษาพระเครื่อง ให้อยู่กับเราได้นานๆ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ได้วิธีการเก็บรักษาพระเครื่อง เพื่อให้คงสภาพเดิม ป้องกัน การสึกหรอ เสื่อมสลายของพระเครื่อง

ที่เลื่อมใสศรัทธา ที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด


วิธีดำเนินการ 

วัสดุอุปกรณ์

1. แผ่นอะครีลิค ขนาด 0.8 ,1.0 ,2.0 ,5.0 มม. แบบใส

2. น้ำยาประสานพลาสติก 

3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ (พร้อมน้ำมัน)


4. เลื่อยฉลุ ขนาดสั้น

5. ไม้แบบ 

6. เหล็กตัว C 

7. ตะไบ 

8. คลิปดำ 

ขั้นตอนการทำ

1.ขั้นตอนการทำบล็อคกด

1.ตัดแผ่นพลาสติกที่มีความหนา 3 มม.ใสหรือสีก็ได้ให้ใหญ่กว่าเหรียญ

2.เอาเหรียญที่จะเลี่ยมมาวางลงบนแผ่นพลาสติก ใช้ดินสอวาดตามขอบเหรียญ

และวาดเส้นอีกหนึ่งเส้นให้รอบเส้นที่วาดไว้แล้วให้ห่างกันประมาณ 1 มม.

3.ใช้สว่านเจาะรูให้ห่างจากเส้นวงในประมาณ 3 มม.

4.นำเลื่อยฉลุ ฉลุระหว่างกลางของเส้นวงกลมทั้งสอง

5.เมื่อฉลุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ตะไบถูบริเวณขอบที่ฉลุให้เรียบทั้งสองชิ้น

(ขั้นตอนนี้จะได้พลาสติก 2 ชิ้น ชิ้นแรกจะเป็นแกน อีกชิ้นจะเป็นแบบกด)

2.ขั้นตอนการทำแกนกลาง.

1.วาดแบบพระลงบนแผ่นพลาสติกที่มีขนาด 3มมจะใช้เป็นแกนวาดให้พอดีกับเหรียญแล้ววาดเส้นเข้าไปอีก

1 มม.

2.ใช้เลื่อยฉลุ ฉลุตามเส้นที่วาดไว้วงใน ระวังอย่าให้ฉลุมาโดนวงนอก แล้วใช้ตะไบหรือ

กระดาษทรายขัดขอบให้เรียบแต่อย่าขัดจนใหญ่กว่าเหรียญ

3.นำพลาสติกที่ฉลุเป็นแกนกลางลนไฟอย่าให้ร้อนมาก นำน้ำยาประสานมาทาขอบใน

ให้ทั่วเพื่อที่จะให้ขอบข้างใส

4.นำพลาสติกแกนกลางมาลนไฟอีกที ตอนนี้ลนจนให้พลาสติกอ่อนตัว แล้วจึงนำไปครอบกับเหรียญ เอาบล็อกที่ตัดไว้มาวางครอบแกนกลางอีกที เพื่อที่จะให้แกนกลางเรียบสนิทกับพื้น รอจนแกนกลางเย็นตัวลง ก็จะได้แกนกลางที่มีเหรียญติดอยู่

3.ขั้นตอนการเลี่ยมกรอบ

1.ตัวแผ่นพลาสติกใสที่มีความหนา 0.8 มม.ให้ใหญ่กว่าตัวแกนกลางประมาณ 1-2 ซม. 2 แผ่น

2.นำชิ้นงานแกนกลางมาวางลงบนกระจก

3.เอาแผ่นพลาสติกใสมาลนไฟจนอ่อน ระวังอย่าให้แผ่นไหม้

4.นำไปกดทับตัวที่เป็นแกนกลาง ด้วยกรอบบล็อกทิ้งไว้ให้เย็น โดยใช้คลิปหนีบไว้ทำเหมือนกันทั้งสองด้าน

5.นำกรอบพลาสติกไปประกบกับตัวแกนที่เข้าพลาสติกแล้ว โดยตกแต่งมุมให้เรียบร้อย

ใช้คลิปหนีบรอบชี้นงาน หยอดกาวเชื่อมพลาสติก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และช่องทางการขยายอาชีพ

2. รู้ถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

3. รู้ความหมายของตลาด

4. สามารถนำความรู้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดยกระบวนคิดเป็น มีเหตุผลตัวอย่างชิ้นงานตารางกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน

โครงงาน การเลี่ยมกรอบพระ


ที่

การดำเนินงาน

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.


1
อาจารย์เริ่มสั่งงานและศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิธีทำ 
2 แบ่งหน้าที่กันทำงาน 

3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเริ่มทดลอง 

สรุปรายงานเสนออาจารย์
นำเสนอผลงานและขั้นตอนการทำ
สรุปผลงาน/ปัญหาและอุปสรรค

สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

ค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

1.แผ่นอะครีลิค ราคา 35-45 บาท

2.น้ำยาประสานพลาสติก ราคา 80 บาท

3.น้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์ ราคา 20 บาท

(ของบางอย่างมีอยู่แล้วในที่บ้านและที่ทำงาน)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. รู้วิธีการเก็บรักษาพระเครื่องให้อยู่คู่กับเราได้นานๆ

2. สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้


การติดตามและการประเมินผล

ติดตามจากการสังเกตความสนใจของของผู้ฟัง และผลปรากฏว่าผู้ฟังมีความสนใจ ...........%


ปัญหา/อุปสรรค

1. ไม่มีความรู้เรื่องการเลี่ยมกรอบพระมากพอ


ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำ
บรรณานุกรม

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลมาจากเว็บไซด์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเลี่ยมกรอบพระ เช่น

1.http://www.Google.com/

2 http://www.pra-nakhon.com/index.php?topic=130.30

http://www.krobpra.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%991.html

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720