หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 (22 ธันวาคม 2556)

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 (22 ธันวาคม 2556) 

วิชาโครงงาน  ให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการเขียนโครงงาน  ซึ่งโครงงานที่เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา คือ โครงงานประดิษฐ์ 
ให้นักศึกษาบอกประเภท ความแตกต่างระหว่างโครงงานแต่ละโครงงาน วิธีการเขียนโครงงาน และชิ้นงานประดิษฐ์ต้องบูรณาการเข้ากับวิชาที่เรียน

ประเด็นปัญหา เนื่องด้วยสถานที่เรียน ใช้จัดพิธีไหว้ครูของโหร  จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การแก้ปัญหา นำนักศึกษามาเรียน ณ ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม

การเรียนรู้เสริม  ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับวิชาทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนื่องจากห้องสมุดชุมชน เสมือนบ้านหลังที่สองของการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ซึ่งไว้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องสอน หนังสือ เพื่อให้ห้องสมุดมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดชุมชนขึ้น ทำความสะอาดห้องสมุดครั้งใหญ่
ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การนำวัสดุอื่นมาทดแทนไม้กวาด
กิจกรรม โครงการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้
รูปโดยหนิง จัง โครงการจิตอาสา ช่วยเหลือครูผู้สอน

โครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720