หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 12 (19 มกราคม 2557)

การเรียนการสอนครั้งที่ 12 (19 มกราคม 2557)

08.30 - 16.00 น. นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร ซึ่งได้รับความรู้จากอาจารย์ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา มาจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองในการเรียน

วิชาทักษะการเรียนรู้
แนะนำการทำเครื่องมือการวิจัยอย่างง่าย โดยมีนักศึกษานำมาส่ง 2 คน คือ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริโภคเส้นก่วยเตี๋ยวของประชากร จำนวน 100 คน ผลปรากฏว่า คนส่วนใหญ่ชอบก๋ยวเตี๋ยวเส้นหมี่ รองลงมา คือ เส้นเล็ก จากชนิดของเส้นก๋วยเตี๋ยวจำนวน 4 ชนิด คือ เส้นหมี่ เส้นบะหมี่ เส้นเล็ก และเส้นใหญ่

วิชากรุงเทพศึกษา วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แจ้งนักศึกษาให้ทราบเรื่องการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

16.00 - 17.00 น. นำนักศึกษาจำนวน 2 คน เขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้นำเสนอบัญชีงรายรับ-รายจ่ายออนไลน์ จากโปรแกรม SmartAcc

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ
นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สังเกตได้จากการเขียนความรู้สึกและการมาเรียนเมื่อเสริมเมื่อโครงการฯเลิก ซึ่งครูผู้สอนคิดว่าสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้เพิ่มเติม

การเรียนรู้เพิ่มเติม 3 ชั่วโมง
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ดูพอสังเขป
เมื่อนักศึกษาดูวีดีโอเรื่องนี้แล้ว นักศึกษาได้รับความรู้อะไรบ้าง จงตอบมาพอสังเขป http://www.youtube.com/watch?v=yq4B1jevQhE
  • ทั้ง Supapron Dongputcha และ Panij Ramasong ถูกใจสิ่งนี้
  • Panij Ramasong ดูเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดบลูโน่เป็นคนที่ไม่พัฒนาการใช้แรงงานเห็นว่าที่เป็นอยู่ก็ดีแล้วทำมากได้มาก ส่วนปาโปน เป็นคนที่มีความคิดใช้สมอง ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ คิดพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์และกว้างไกลคิดแล้วลงมือทำ ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไป คิดค้นจนสำเร็จ เปรียบได้กับการเรียนรู้ ถ้าขยันหมั่นหาความรู้ ชีวิตก็พัฒนาไปสู่ความสำเร็จ เรื่องจริงไม่เพ้อฝัน
  • Panij Ramasong เรื่องนี้ทำให้นึกถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำท่อส่งนํ้าด้วยไม้ไผ่ต่อจากนํ้าตกบนภูเขาเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"พระราชทานให้หัวหน้าชาวเขาไปดำเนินการ เป็นผลสำเร็จที่น่าปลื้มใจมากทุกคนไม่ต้องไปหาบนํา้บนภู

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720