หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร นำนักศึกษา ร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 กศน.เขตพระนคร โดย กศน.แขวงวัดอินทรวิหาร กศน.แขวงบ้านพานถม กศน.แขวงบวรนิเวศ กศน.แขวงสำราญราษร์ นำนักศึกษา ร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร ซึ่งได้รับเกียตริจากอาจารย์ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักศึกษา กศน.เขตพระนคร เห็นคุณค่าของตนเองในการเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720