หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 (13 พฤศจิกายน 2556)

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 (10 พฤศจิกายน 2556)
แจ้งนักศึกษา แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 5 คน เพื่อทำงานกลุ่มและทำงานตามที่ครูมอบหมาย เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว ระดมความคิด ส่งชื่อโครงงานภายในวันที่ 1 ธ.ค. 56
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ให้นักศึกษาแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนและให้นักศึกษาของชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อนร่วมห้องให้ได้เยอะที่สุด
กิจกรรม
วิชาภาษาไทย
นำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้นักศึกษาแต่งกลอน เกี่ยวกับความรักชาติ พระมหากษัตริย์ มา 1 บท โดยใช้ประสบการณ์ของนักศึกษาเอง
กรต
แต่งกลอนคนละ 1 บท
ทำรายงาน กลอนไทย

ประเด็นปัญหา
เนื่องจากสถานที่เรียนใช้ในการเลือกตั้งประธานชุมชน จึงนำนักศึกษาเรียนบริเวณชั้น 3 ห้องใช้สอนโหรราศาสตร์ 9.00 -12.00 น. หลังจากนั้นมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเอง 13.00 - 16.00 น.

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720