หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (5 มกราคม 2557)

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 5 มกราคม 2557 


วิชาทักษะการเรียนรู้
การวิจัยอย่างง่าย ครูให้ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยอย่างง่าย
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาผลงานวิจัยที่สนใจใน Website มา 1 เรื่อง แล้วนำมาสรุปรายงานวิจัยอย่างง่ายพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา
( 1.50 ช.ม.)
นำเสนอในครั้งต่อไป
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเรื่อง “ วิจัย” ในความหมายของนักศึกษาคืออะไร
( 10 นาที)
-ครูอธิบายความหมายความสำคัญและขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายและเครื่องมือการวิจัย
เนื้อหาสถิติเพื่อการวิจัย ( 1 ช.ม. )
วิชาภาษาไทย
การเขียนคำประสม ( 1 ช.ม.)
เช่น
ปาก+กา = ปากกา (คำประสมที่มีความหมายต่าง)
พัด+ลม = พัดลม (คำที่มีความหมายเหมือน)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมพิเศษ
สมัครองค์กรนักศึกษา กศน.แขวง
สมัครจัดตั้งกองลูกเสือ
การเรียนการสอน 3 ชั่วโมง

กรต.เรื่อง คำประสม
การประสมคำเป็นการสร้างคำโดยนำคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่ โดยอาจมีเค้าความหมายเดิมหรือความหมายเปลี่ยนไปก็ได้
1. วิธีการประสมคำ สามารถนำคำชนิดใดก็ได้ทั้ง 7 ชนิดมาประสมกัน เมื่อประสมแล้วจะเกิดเป็นคำชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับความหมายและการใช้คำ หรือขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคำ เช่น
คน (นาม) + ใช้ (กริยา) คนใช้ (นาม)
1.1 คำประสมที่เกิดจากคำไทยประสมคำไทย เช่น
กล้วยไม้ ยางลบ ลูกสูบ ข้าวแช่
2. ความหมายของคำประสม มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ
2.1 ความหมายใหม่ แต่ยังคงมีเค้าความหมายเดิม เช่น
เตา + แก๊ส = เตาแก๊ส หมายถึง เตาหุงต้มที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
2.2 ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น
ขาย + หน้า = ขายหน้า หมายถึง รู้สึกอับอาย

++เมื่อได้รับความรู้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ให้นักศึกษาหาคำประสมที่มีความหมายเดิม และคำประสมที่มีความหมายต่าง อย่างละ 1 คำ(ไม่ซ้ำกับที่สอนไปแล้ว)++
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720