หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย  >> ขอบคุณ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย 2556 <<

ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ก.กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฎิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพ
ข. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค.ประสาน ส่งเสริม กศ.และการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ง.ออกใบอนุญาตให้ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

การสอบครูผู้ช่วยข้อใดสำคัญที่สุด
ก. จบสายครูโดยตรง
ข. มีประสบกาณ์สอน
ค. มีใบประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ก.วิเคราะห์
ข.สังเคราะห์
ค.วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง.ถูกทุกข้อ

เวลาในการแนะแนว ที่เหมาะสมที่สุดคือ 
ก. 45-60 นาที
ข. 30-45 นาที
ค. 15-30 นาที 
ง. 10- 15 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติตน เกิดเป็น >>จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน"
1.จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
5.จรรยาบรรณต่อสังคม

ป.ล. ตน+ชีพ+การ+ร่วม+คม

จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เป็นจรรยาบรรณต่อสังคม
ก. มีระเบียบวินัยในตนเอง
ข. ศรัทธาในวิชาชีพ
ค. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ง. เป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม>>k ผู้นำ ภูมิปัญญา ประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม นึกถึงครูสังคม ง่ายมาก..

ผู้ลงนามในประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ 
ก.รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข.เลขาธิการคุรุสภา
ค.ประธานกรรมการคุรุสภา 
ง.เลขาธิการ สพฐ.

การเลื่อนขั้นเงินเดือน >> ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คนพิจารณา ส่ง อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ
>>เลื่อนปีละ 2 ครั้ง 
>> ในครึ่งปี ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน
ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมคสร , บรรจุรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน , ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน 
>> มีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึง ลาบวชพิธิฮัจ,ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ตรวจเลือกฯ

ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.การศึกษาก่อนอุดมศึกษา 
ข.การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัฐยมศึกษา
ค.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ง.ถูกทั้ง ก และ ข

ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ทำทัณฑ์บน
ข. พักราชการ
ค. ให้ออก 
ง. ว่ากล่าวตักเตือน
จ. ถูกทุกข้อ

เด็กในข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ก.เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ข.เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 
ค.เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 
ง.เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

นาย d (ข้าราชการครู)เปิดร้านเหล้าปั้นหน้า รร.ขายให้นักเรียน
ถือเป็นความผิดวินัยข้อใด
ก.ประพฤติชั่ว 
ข.ประพฤติชั่วร้ายแรง 
ค.จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ง.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

เมื่อสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือภายในเวลากี่วัน
ก. 3
ข. 5
ค. 7
ง. 9

ข้อใดกล่าวผิด กรณีอุทธรณ์โทษคำสั่งทางวินัยข้าราชการครูฯ
ก. ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
ข. มอบอำนาจให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนตนเองได้
ค. โทษปลดออก ไล่ออก ให้อุธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
ง. ยืนอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

ลักษณะความเป็นครูที่ดีต้องมีสิ่งใดมากที่สุด
ก. แต่งกายเรียบร้อย
ข. สอนดี 
ค. มีบุคลิกดี
ง. ความประพฤติเรียบร้อย

"ประเด็นอายุการบรรจุเข้ารับราชการครู"
>> การบรรจุเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ส่วนการขอใบประกอบวิชาชีพ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อใด ไม่เป็น ความผิดวินัยร้ายแรง 
ก. การทุจริตต่อหน้าที่
ข. ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
ค. ลอกเลียนผลงานวิชาการ
ง. การละทิ้งหน้าที่ราชการ
ง. การละทิ้งหน้าที่ราชการ>> จะร้ายแรงต้อง ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วันและไม่มีเหตุผลอันสมควร K ครบประโยค

แนวข้อสอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น
ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ ง. ไม่มีถูกข้อถูก
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า ตอบ ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ ง. ไม่มีคำตอบ ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ที่สุด
ก.พฤติกรรม ข. ความรู้สึก
ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก ตอบ ค. ความคิด
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม ข. การสังเกต
ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ ก. การสอบถาม
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
ก. Hilgacd ข. .Anastasi
ค. Frederic ง. Good ตอบ ข. Anastasi
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
ก. การระลึกได้ ข. การทดสอบ
ค. การสอน ง. การเรียนรู้ ตอบ ง. การเรียนรู้
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแร
ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแร
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร
ก. การสัมผัส ข. การซักถาม
ค. การสังเกต ง. การทดสอบ ตอบ ค. การสังเกต
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
ก. วิทยุ ข. หนังสือพิมพ์
ค. โทรทัศน์ ง. นิตยสาร ตอบ ค. โทรทัศน์
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
ก. Maslow ข. Likert ค. Pavlovaง. Skinner ตอบ ข. Likert
16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น
เป็นแนวคิดของใคร?
ก. Freud ข. Maslow ค. Likert ง. Skinner ตอบ ค. Likert
17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด?
ก. ทางตรงอย่างเดียว ข. ทางอ้อมอย่างเดียว
ค. ทางตรงและทางอ้อม ง. ทางบวกและทางลบ ตอบ ค. ทางตรงและทางอ้อม
18. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด?
ก. การสำรวจ ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย ง. การใช้ Projective Technique ตอบ ก. การสำรวจ
19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบสำรวจ?
ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
ข. การใช้แบบทดสอบถามที่มีหัวข้อให้เลือก
ค. วิธีการทำจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด
ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน ตอบ ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง
20. การใช้Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร?
ก. ทางตรง ข. ทางอ้อม ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน
ง. การสำรวจ ตอบ ข. ทางอ้อม
21. Congruent Change หมายถึงข้อใด?
ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
ตอบ ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
22. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด?
ก. Congruent Change ข. InCongruent Change
ค. Thematic Appcarance Test ง. Direct Experience ตอบ ข. InCongruent Change
23. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก ตอบ ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
24. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น”ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด?
ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ง. ไม่มีข้อใดถูก ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก
ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก
ตอบ ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก
26. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆคำตอบที่ได้คือข้อใด?
ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า
ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง
ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง
ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง
ตอบ ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า
27. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร?
ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์ ข. การสร้างเพ้อฝัน
ค. การสำรวจประชามติ ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง ตอบ ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน
28. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากที่สุดคือข้อใด
ก. พ่อ แม่ ข. ญาติสนิท
ค. เพื่อน ง. ครูและเพื่อน ตอบ ง. ครูและเพื่อน
29. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด?
ก. Behavioral Component ข. Affective
ค. Congnitive Component ง. Imitaiton ตอบ ข. Affective
https://www.facebook.com/kruoffza
30. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นลำดับแรก?
ก. บ้าน ข. โรงเรียน
ค. ครู ง. เพื่อน ตอบ ก. บ้าน
31. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
ก. เนื้อหา ข. กิจกรรม
ค. จุดประสงค์ ง. การตอบสนอง ตอบ ค. จุดประสงค์
32. เจตคติหมายถึงอะไร?
ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด?
ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จำเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ
ข. ภารกิจที่ต้องทำเสมอ
ค. งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชี
ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝน
ตอบ ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา
34. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตาม้อใด?
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ตอบ ง. น้อยกว่า 4 ปี
35. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง?
ก. มีจรรยาบรรณ ข. มีสถาบันวิชาชีพ
ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
36. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด?
ก. คุรุสภา
ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบ ก. คุรุสภา
37. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร?
ก. เคารพ ข. ผู้ควรแก่การเคารพ
ค. หนัก ง. ผู้สั่งสอนศิษย์ ตอบ ง. ผู้สั่งสอนศิษย์
38. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด?
ก. ปิโย ข. ครุ
ค. ภาวนีโย ง. วัตตา ตอบ ค. ปิโย
39. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ?
ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น
ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย
ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
40. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
41. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?ffice ffice"
ก. 400 บาท ข. 500 บาท
ค. 600 บาท ง. 700 บาท ตอบ ข. 500บาท
42. คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน ข. 19 คน ค. 29 คน ง. 39 คน ตอบ ง. 39 คน
43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด?
ก. 15 คน ข. 17 คน ค. 23 คน ง. 39 คน ตอบ ข. 17 คน
44. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร?
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา
ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ตอบ ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
45. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร?
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
46. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี?
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ตอบ ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
47. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด?
ก. นักศึกษาฝึกสอน ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
48. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งใดได้รับ การยกเว้นมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู?
ก. อาจารย์ ข. อธิการบดี
ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
ตอบ ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ
49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?ffice ffice" />
ก. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ก. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
50. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด?
ก.เลขาธิการคุรุสภา ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ก. เลขาธิการคุรุสภา
51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
ก. 3 ปี ข. 5 ปี ค. 10 ปี ง. 15 ปี ตอบ ข. 5 ปี
52. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 5 ปี ง. 7 ปี ตอบ ค. 5 ปี
53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตอบ ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน
54. หน้าที่ของครู คือ ?
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน ง. พัฒนาโรงเรียน ตอบ ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
55. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
ก. ครูเวร ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง ง. ครูทกคน ตอบ ง. ครูทุกคน
56. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
ก. ครูวิชาการ ข. ครูใหญ่
ค. ครูฝ่ายปกครอง ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ ตอบ ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
57. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
ก. นักเรียน ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ครูผู้สอน ตอบ ง. ครูผู้สอน
58. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ตอบ ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน ง. ชุมชน ตอบ ข. นักเรียน
60. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมช
ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่
ตอบ ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมช
61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
ตอบ ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
62. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด?
ก. สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า
ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา ตอบ ก. สถานที่ราชการไม่มีกิจห้ามเข้า
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
ก. สอนเก่ง ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน ง.ชอบช่วยเหลือ ตอบ ข. มีความรับผิดชอบสูง
64. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
ก. ขาดความยุติธรรม ข.ขาดความรับผิดชอบ
ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์ ง. ประจบสอพลอ
65. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?ffice ffice" />
ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ตอบ ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
66. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด?
ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ
ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร
ตอบ ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ
67. ด.ช. แอ๊ค กรุ๊ป มีผลการเรียนดี กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้คำแนะนำในการวางแผน
เรียนต่อ ถ้าท่านมีโอกาสให้คำแนะนำด.ช.มานะ ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร?
ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทำมากที่สุด
ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว
ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด ตอบ ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนั
68.ปัจจุบันนักเรียนจำนวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ?
ก. อบรมให้สำนึกในวัฒนธรรมไทย
ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน ตอบ ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ
69. วันนรัตน์ : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก
สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพี่สา
ท่านมีความรู้สึกต่อคำสนทนานี้อย่างไร?
ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด
ข.อาชีพครูเหมาะสำหรับผู้หญิง
ค.อาชีพครูทำประโยชน์ให้แก่สังค
ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก ตอบ ง. ควรเรียนครูด้วยใจรัก
70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจำเจซ้ำซาก ดูอย่างพี่สาวของฉันซิ ตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง...
ค่ำลงตรวจการบ้าน นักเรียน...แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ?
สมศรี : ...........................................”?”..........................................................
ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร
ก.อาชีพครูจำเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ
ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ
ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมากนัก
ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
ตอบ ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจำเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก
71. สมชาย : นายคิดดีแล้วหรือ ที่คิดอยากจะเป็นครู ใครๆ ก็รู้ว่าครูเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย
. สมหวัง : ........................................”?”.............................................................
ถ้าท่านเป็นสมหวังจะตอบสมชายว่าอย่างไร?
ก. ก็เป็นจริงอย่างที่นายพูด แต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย
ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
ค. เห็นด้วยกับที่นายพูด แต่พ่อแม่ต้องการให้ผมเป็นครู
ง. แม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่ถ้าขยันสอนพิเศษก็จะร่ำรวยเอง ตอบ ข. ถ้าทุกคนคิดอย่างเดียวกับนายแล้วจะมีใครสอนนักเรียน
72. อันว่าห่วงใดใดในสงสาร จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่
แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใด ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับบทร้อยกรองนี้?
ก. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถื
ข. เห็นด้วย เพราะครูมีหน้าที่สอนเด็ก
ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
ง. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยังมีปัญหาส่วนตัว
ตอบ ข. เห็นด้วย เพราะครูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถื
73.ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว
ครูจะต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติไปในทางเสื่อมเสียในๆ
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร?
ก. การเป็นครูยากลำบากกว่าที่คิด
ข. อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม
ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
ง. ครูเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจกระทำผิดได้ ตอบ ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู
74. ในปัจจุบันมีข่าวในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กด้วยวิธีการทารุณ ข่มขืน/ อนาจารเด็ก
เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่านี้อย่างไร?
ก. อาชีพครูเสี่ยงต่อการกระทำความผิดได้ง่าย
ข. เป็นข่าวที่ทำลายความรู้สึกในทางที่ดีต่อครูอย่างมาก
ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
ง. ในปัจจุบันครูมักผิดวินัยและไร้จริยธรรมกันมาก
ตอบ ค. เป็นธรรมดาที่ทุกวิชาชีพต้องมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ด้วย
75. ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องไม่เป็นแค่เพียงเรือจ้าง แต่จะต้องทำหน้าที่เป็นยิ่งกว่าจิตแพทย์เพื่อขัดเกลา
นักเรียนที่เป็นบัวอยู่ใต้โคลนตม ให้ผุดขึ้นมาเหนือน้ำให้ได้
ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่าไร?
ก.แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
ข. ภาระหน้าที่ของครูในยุคปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเลี้ยงกายมีน้อยนิด
ค. งานของครูในยุคปฏิรูปมีแนวโน้มบั้นทอนสุขภาพและจิต
ง. เฉพาะคนที่กินอุดมคติแทนข้าวเท่านั้นที่อยากเป็นครูในยุคปฏิรูป
ตอบ ก. แม้ภาระหน้าที่ของครูมีมากขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ
76. ประกาศ
ลำไย ขยันสอน</ST1 อายุ 59 ปี อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาไทย
เนื่องจากเป็นครูที่อุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแท้จริง
ขอแสดงความยินดี
สปอ. ชายแดน
ท่านมีความรู้สึกต่อข้อความที่ปรากฏในประกาศข้างต้นอย่างไร?
ก. เหมาะสมแล้วที่ครูลำไยจะได้รับรางวัลก่อนเกษียณ
ข. ครูที่ทำความดีควรได้รับรางวัล
ค. ครูกับคนอื่นๆ ควรยินดีกับครูลำไย
ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างครูลำไย ตอบ ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอย่างรูลำไย
77.ทุกวันนี้การปฏิบัติงานของครูบางหมู่ ทำให้รู้สึกกันโดยทั่วไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไป
ห่วงยศ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนข้างร้ายคือห่วงรายได้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
ก. เป็นธรรมดาที่คนเรามักนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญ
ข. เศรษฐกิจในปัจจุบันผลักดันให้ครูบางคนต้องกระทำเช่นนั้น
ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ยังมีอยู่น้อย
ง. การทำงานของผู้ประกอบอาชีพอื่นบางกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกัน
ตอบ ค. ครูที่อุทิศตนเพื่องานครูโดยแท้ ยังมีอยู่ไม่น้อย
78. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด?
ก.คนเป็นครูนั้นต้องรู้จักเลือก ตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง
ข. ครูเป็นคนที่ไม่มีราคาแต่เป็นคนที่มีค่า ขายตัวไม่ได้ ไม่เป็นทาสใคร
ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
ง. อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม
ตอบ ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอื่น คือ ไม่มีวันจะได้กำไรเป็นเงิน
79.หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่องมากที่สุด?
ก. หมู่บ้านทับสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของจังหวัด 5 คน
ข. หมู่บ้านแสมดำได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้านดีเด่นของจังหวัด
ค. หมู่บ้านสมอลายมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสูงสุดระดับภาค
ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
ตอบ ง. หมู่บ้านสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน
80. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉันได้ยินข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา
ฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกัน เธอมีความเห็นอย่างไร
ถ้าท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอย่างไร?
ก.โรงเรียนเราจะได้มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆเขาบ้าง
ข. ครูใหญ่ท่านคิดก้าวหน้าดีที่จะให้โรงเรียนอื่นๆ เขาบ้าง
ค. เราคงต้องช่วยกันเตรียมการกันอย่างดีนักเรียนของเราจะได้เก่ง
ง. เราควรให้ความร่วมมือกันทางโรงเรียน
ตอบ ง. เราควรให้ความร่วมมือกันในทางโรงเรียน
81. จากคำกล่าวที่ว่า”สายอาชีพครู เดี๋ยวนี้ผู้เรียนจบกันมาก ทำให้หางานยาก”
ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวเล่านี้?
ก.คนเราจะเรียนอะไรก็ได้เพราะการเรียนจะทำให้คนมีความคิดกว้างขึ้น
ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
ค. ขอให้ได้เรียนไปก่อน การแก้ปัญหาเป็นเรื่องข้างหน้า คนมีปัญหาต้องแก้ปัญหาได้
ง. เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแล้วหางานทำไม่ได้
ตอบ ข. ถ้าตั้งใจเรียนครู ก็ควรเรียน เพราะถ้ามีความสามารถจริงคงหางานทำได้
82. ครูปราณี : เป็นครูที่ชอบเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แล้วนำมาใช้
สอนนักเรียน
ครูนิดา : เป็นครูที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งอาจารย์ 3
ครูสมชาย : เป็นครูที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
ครูมานะ : เป็นครูที่นักเรียนและชุมชนให้ความนับถือยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
จุดเด่นของครูคนใดที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้มากที่สุด?
ก. ครูปราณี ข. ครูนิดา ค.ครูสมชาย ง. ครูมานะ ตอบ ก. ครูปราณี
83. “ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์” สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด?
ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง ข. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี ตอบ ง. ศิษย์เป็นพลเมืองดี
84. ศิษย์เก่า : ดีใจที่ได้พบอาจารย์ นึกถึงตอนที่หนูกับพีรศักดิ์ถูกลงโทษให้ยืนคาบไม้บรรทัดหลังห้อ
อาจารย์บอกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เราก็ยังแอบคุยจนได้
พออาจารย์เผลอ เราก็เอาไม้บรรทัดออกแล้วรีบคุย
อาจารย์ : ครูก็ดีใจที่พบเธอ ทำให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศักดิ์ได้ข่าวว่าเขากำลังลำบาก
ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอย่างไร?
ก. นักเรียนมักจดจำเหตุการณ์ ข. การลงโทษไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไ
ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
ง. ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ตอบ ค. ความปรารถนาดีที่ครูมีต่อลูกศิษย์
85. เด็กที่ร้องเพลงไม่เป็น ซึ่งเมื่อร้องออกมายังถูกเพื่อนๆล้อเลียน ท่านมีวิธีการจัดการปัญหานี้อย่างไร?
ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทักษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน
ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชักชวนให้ทำสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่การร้องเพลง
ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆที่มาล้อเลียนการร้องเพลงของเด็ก
ตอบ ค. ให้กำลังใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
86. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกุลพออ่าน
ได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ครูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า เด็กหญิง
พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาดหวังเมื่อสิ่งใดเป็นจริง?
ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกุลต่อไปครบ 1 ปี
ข. ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม
ค.เด็กหญิงพิกุลได้ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวของเด็กหญิงพิกุล
ตอบ ง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุ
87. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆที่ผมเป็นครูมา 20 ปีแล้ว
...........ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงก็ตรงกับใจแม่
...........ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็นครู
...........รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพื่อนๆ
.......... ความรู้สึกแย่ๆไม่เป็นเสียทุกเรื่อง กลับรู้สึกว่าโชคดีเมื่อเทียบกับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ
............จริงๆแล้วความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ้นมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมา
...........ก็จากลูกศิษย์มาตามหาเล่าถึงความสำเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตที่รู้สึกดีๆ
...........ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า ผมโชคดีที่ได้เป็นครู
ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนนี้เกิดได้อย่างไร?
ก. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรียน ข.จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
ค. จากอิทธิพลของสังคม ง. จากความคาดหวังของพ่อแม่
ตอบ ข. จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง
88. อาจารย์นภดลเล่าว่า”ผมลดและตัดงานในแผนงานปีนี้ลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหน้าที่และดูภรรยา
ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามที่คาดหวังให้ครูต้นแบบทำหรือครับ ผมของดและตัดออกโดยสิ้นเชิง
เพราะต้องใช้เวลาและต้องทิ้งบ้าน””งานพาลูกศิษย์ไปแสดงตามคำเชิญก็เช่นกัน ผมขอให้ลูกศิษย์ตัดสิน
ใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ต้องมีผม””ส่วนงานสอนเด็กที่เรียนเช้ายังคงช่วยเหลืออยู่ แต่ขอให้
เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะนำ แต่ไม่ใช่ทำการบ้านแทนกัน”
ท่านคิดว่าอาจารย์นพดลเป็นคนเช่นไร?
ก. เห็นแก่ตัว รักครอบครัว ข. พูดเก่ง สร้างภาพ
ค. มักน้อย สมถะ ง. มีเหตุผล รับผิดชอบ ตอบ ก. เห็นแก่ตัว
89. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน?
ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2ปี
ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ
ตอบ ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
90. ข้อใดเน้นการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด
ก. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะตามตัวอย่างที่ครูเปิดเทปให้ฟัง
ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
ค. นักเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานที่ตามที่ครูมอบหมาย
ง. นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการทำงานกลุ่มกับเพื่อน
ตอบ ข. นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถ้วน
91. ข้อความในข้อใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ” ไม่ถูกต้อง?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ข. จัดการแข่งขันหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ
ค. ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยมรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
ตอบ ก. เป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกที่ใช้กติกาเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
92. ขณะที่ครูสมศรีดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหนึ่ง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมนแอบดูคำตอบของเพื่อน ถ้าท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก.ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ
ข.แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามระเบียบ
ค.ว่ากล่าวตักเตือน แล้วเก็บข้อสอบคืนทันที
ง.ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ
ตอบ ง. ว่ากล่าวตักเตือน บันทึกชื่อไว้และให้ทำข้อสอบจนเสร็จ
93. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดง นักเรียนห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้น ระยะนี้ไม่ตั้งใจเรียน นั่งเหม่อลอย
ไม่ค่อยส่งการบ้าน
ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉันได้สอบถามแล้ว แกมีปัญหาทางบ้าน พ่อตกงาน พ่อกับแม่มีเรื่องได้เถียงกันเรื่อย
เด็กจึงไม่สบายใจ คงต้องให้กำลังใจแกหน่อย”
คำสนทนานี้สะท้อนถึงลักษณะของครูในด้านใด
ก. ความรับผิดชอบ ข. ความเอื้ออาทร
ค. ความเป็นผู้นำทางปัญญา ง. ความเป็นผู้มีศาสตร์และศิลป์ ตอบ ข. ความเอื้ออาทร
94. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอย่าไร?
ก. ทำให้คนอยากเรียนครูเพิ่มขึ้น ข. เงินเดือนครูสูงขึ้นกว่าเดิม
ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ ง. มีศักดิ์ศรีเท่าอาชีพแพทย์ ตอบ ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ
95. ครูนิภา: ขยันขันแข็ง ใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม
ครูวีระ : พบปะผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
ครูนารี : แต่งตัวสวยใจดีสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
ครูวิชิต : เข้าร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ
ท่านชื่นชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากที่สุด?
ก. ครูนารี กับ ครูวีระ ข. ครูวีระ กับ ครูนารี
ค. ครูนารี กับครูวิชิต ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา ตอบ ง. ครูวิชิต กับ ครูนิภา
96. นักเรียน : อาจารย์ครับผมทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน อยากมากเลยครับ คงต้องใช้เวลามากว่าที่อาจารย์กำหนด
อาจารย์ : ...........................................................
ท่านคิดว่าคำตอบข้อใดตรงกับใจของท่านมากที่สุด
ก. เธอทำเสร็จแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นก็แล้วกัน เพราะต้องส่งงานตามเวลา
ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลย ทำไมเขาจึงทำเสร็จล่ะ
ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
ง. เถอะน่า พยายามเข้า เดี๋ยวก็ทำเสร็จเอง พยายามหน่อย
ตอบ ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ
97. จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกับเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอาสิ่งของมาล่อ
ท่านมีความคิดเห็นอย่าไร?
ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลที่ป้องกันได้ยาก
ข.เป็นเรื่องครอบครัวต้องดูแลสั่งสอนลูกหลานของตนเอง
ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา
ง. ครูทุกคนต้องช่วยกันดูแลเด็กๆ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาทางแก้ไ
ตอบ ค. ในสังคมของคนหมู่มาก ก็ย่อมต้องมีคนชั่วปะปนอยู่เป็นธรรมดา

98. ครูรัชนีพบว่านักเรียนในชั้นคนหนึ่งเริ่มมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงข้าม
ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะทำอย่างไร?
ก. ทำใจให้ได้ว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิเป็นได้ตามใจหวัง
ข. ขอให้ผู้ปกครองดูแลและให้ความสำคัญกับลูกให้มากขึ้น
ค. แยกนักเรียนคนนี้ออกจากกลุ่มแล้วส่งให้อยู่ในความดูแลของครูแนะแนว
ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข้พฤติกรรมนั้น
ตอบ ง. ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีที่จะช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้น
99. ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันฝึกหัดครูได้ลงมติว่า ในอนาคตคนที่จะต้องใช้ระยะเวลาเรียน
ถึง 5 ปีและได้รับเงินเดือนสูขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก. เมื่อใช้เวลาเรียนมากขึ้นย่อมมีค่าความสามารถสูงขึ้น
ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี
ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำ
ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่ต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตสำนึกของความเป็นครู
ตอบ ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีก็ไม่แตกต่างกันถ้าผู้เรียนไม่มีจิตรสำนึกของความเป็นครู


++++++++++

ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ได้ตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์
ข. ร้องเรียน
ค. อุทธรณ์ 
ง. ฎีกา


ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน


แบบทดสอบใดที่ให้"อิสระ" ในการตอบมากที่สุด
ก. ปรนัย
ข. อัตนัย
ค. ถูก-ผิด
ง. เติมคำ


หน้าที่ของครู คือ
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน


ผู้สอนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการประเมินผล ให้สอดคล้องกับข้อใด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้
ข. ตัวชี้วัด
ค. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง. สาระการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลาง 51 ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแทนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งเป็นหลังสูตรเก่า ดังนั้นการจัดทำแผน กำหนดจุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ซึ้งเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน เมื่อเรียนแผนที่จบจะต้องทำได้ตามตัวชี้วัด มันเลยล้อกับการวัดผลที่ต้องวัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนั้น ข้อนี้จึงเฉลยผิดครับ ไม่ใช่ ค

พฤติกรรมด้านพุทธพิสัยขั้นสูงสุดคือ
ก. การนำไปใช้
ข. การวิเคราะห์
ค. การประเมินค่า
ง. การสังเคราะห์


การวัดใดมีความมุ่งหมายเพื่อ ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ
ก. วัดผลเพื่อวินิจฉัย
ข. วัดผลเปรียบเทียบ
ค. วัดผลเพื่อพยากรณ์
ง. วัดผลประเมินผล


>> มาตรฐานของครู <<
@ มาตรฐานวิชาชีพครู = 3 มาตรฐาน
@ มาตรฐานความรู้ =11 มาตรฐาน
@ มาตรฐานการปฏิบัติงาน = 12 มาตรฐาน


กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานภายใน
ก. สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. สพฐ.
ง. คุรุสภา


ข้าราชการครูป่วยไม่ส่งใบลาจะลงโทษทางวินัยอย่างไร?
ก. ภาคทัณฑ์.
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน
ง. ตัดเงินเดือน 5% 2 เดือน
ผอ.ร.ร. ลงโทษได้ 2อย่าง คือ ภาคทัณฑ์ กับตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%เป็นเวลาไม่เกิน1เดือน
โจทย์ ถามหา โทษ คำว่า ว่ากล่าวตักเตือนไม่ถือเป็นโทษ ตาม ม.96 พรบ.ระเบียบครู ดังนั้น ตอบ ภาคทัณฑ์ ครับ

“ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะอยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย 
ก.บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข.บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
ค.บทที่ 4 ผลการวิจัย 
ง. บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ


ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด 
ก.สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
ข.สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
ค.สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
ง.สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบตก

ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด 
ก.ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน 
ข.ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว
ค.ข้อสอบนั้นสามารถแยกคนเก่งออกจากคนไม่เก่งได้ 
ง.ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างแท้จริง


ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ 
ก. NT 
ข. LAS
ค. GPA 
ง. GDP

>>>>ก. NT >>>ป.3

เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้กับการประเมินลักษณะใด  
ก. การประเมินเชิงคุณภาพ  
ข. การประเมินแบบอิงกลุ่ม  
ค. การประเมินเชิงปริมาณ  
ง. ถูกทุกข้อ


ความเป็นปรนัย (Objectivity)ของข้อสอบ คือ
ก. แปลคะแนนได้แจ่มชัด
ข. คำถามมีความชัดเจน
ค. ตีความได้ตรงกัน
ง. ถูกทุกข้อ


ความเป็นปรนัยของข้อสอบ คือ
ก.ข้อสอบมีความน่าเชื่อถือสูง
ข. ข้อสอบมีค่าความยากง่าย พอๆกันทั้งฉบับ

ค.ข้อสอบมีค่าอำนาจการจำแนกสูง
ง. ข้อสอบมีคำถามชัดเจน และการให้คะแนนชัดเจน


หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. ไม่มีข้อถูก


1 ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด 
ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 

2. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด 
ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์


การจัดที่ว่างสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ควรจัดอย่างไร
ก. แยกให้อยู่คนเดียว 
ข. จัดที่นั่งใกล้กับโต๊ะครู
ค. จัดที่นั่งหน้าชั้นเรียน 
ง. แยกออกมาอยู่ที่ว่างมากขึ้น


นักเรียนมีปัญหาทั้งทางด้านการเรียนและความประพฤติ ครูจะใช้หลักการบริหารชั้นเรียนอย่างไร
ก. แยกให้อยู่คนเดียว 
ข. จัดที่นั่งใกล้กับโต๊ะครู
ค. จัดที่นั่งหน้าชั้นเรียน 
ง. แยกออกมาอยู่ที่ว่างมากขึ้น

 >>พิเศษใกล้ครู ปัญหาแยกที่ว่าง<<<

ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท


สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร 
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ง. สื่อการเรียนการสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้ >>ประสงค์พบเจอที่ใดกาได้เลย<<

ทำร้ายร่างกาย จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง ลงโทษเด็ก ด้วยวิธีรุนแรง 
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


บังคับ ขู่เข็ญ เด็ก >> ให้เป็นขอทาน เล่นการพนัน กระทำลามกอนาจาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่ <<
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เปิดเผยชื่อตัว สกุล ภาพข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ปกครองที่น่าจะเกิดความเสื่อมเสีย
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อใดเป็นการนับระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก. ให้นับวันบรรจุเข้าราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ข. ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
ค. ให้นับวันบรรจุเข้าราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีงบประมาณ
ง. ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีงบประมาณ

ว่าด้วย >> "ไม่น้อยกว่า"
ไม่น้อยกว่า 1 ปี >> มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน)
ไม่น้อยกว่า 1 ปี >> ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการแล้วยื่นขอทำ ชำนาญการพิเศษ
ไม่น้อยกว่า 3 คน >> กรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดิอน
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน >> บรรจุรับราชการถึงจะมีสิทธิพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน >> เสนอใบลาอุปสมบทหรือวันเดิน(พิธีฮัจน์)

ไม่น้อยกว่า 180 วัน >> ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ
ไม่น้อยกว่า 12 ปี >> รัฐต้องจัดการศุึกษา (ขั้นพื้นฐาน)
ป.ล. แค่นี้ก่อนฝึกอ่าน เขียน คิด จดจำมิรู้ลืม..
>>ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท แน่นอนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ครูผู้ช่วยวุฒิ ป.ตรี


"ว่าด้วยตัวเลข"
1 ฝีกสอน (ไม่น้อยกว่า 1 ปี) กล่าวหาผู้มีใบอนุญาต ระยะเวลาพ้น 1 ปี ไม่ได้ ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2 สมาชิกคุรุสภา มี 2 ประเภท สามัญ+กิตติมศักดิ์, เตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม 2 ปี 

3 หลักการจัดการศึกษา(ตลอด ร่วม ต่อ) ,มาตรฐานวิชาชีพครู(รู้ งาน ตน ) ข้าราชการครู มี 3 ประเภท คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย(ผอ.แต่งตั้ง) วิทยฐานะของ (รอง ผอ. รร. ชำนาญการ -เชียวชาญ ) คศ.3(ชำนาญการพิเศษ)
4 วิทยฐานะ ครู 4 ประเภท
โทษนักเรียนนักศึกษา ( ว่า ทำ ตัด กิจ) ตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวมเรียกว่า คณาจารย์)
5 จรรยาบรรณ (5 ด้าน 9 ข้อ) โทษทางวินัย (ภาค ตัด ลด ปลด ไล่ ) จรรยาบรรณ (ยก ตัด ภาค พัก เพิก) อายุใบอนุญาต พักใบฯ(ตามสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี ขอใหม่พ้น 5 ปี ) 


การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เป็นไปตามประกาศข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติของสภาการศึกษา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน


ผู้ใดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติของสภาการศึกษา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา


คุณสมบัติผู้รับราชการครู มาตรา 30 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู ฯ มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มาตรา 44 พ.ร.บ สภาครู 46 มีอายุไม่ตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ป.ล. คุณสมบัติทั้งสอง รับราชการครู 18 ขอใบ 20
ไม่ต้องคิดไปเองว่าต้องมีใบอนุญาตจึงจะบรรจุแต่งตั้งในอายุ 20
ให้ตอบตามอายุที่ระบุ ใน กฎหมาย..


จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ.............................ตอบ ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546


แนวข้อสอบวิชาชีพครู
( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดพียงข้อเดียว

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก. กริยา ข.จริยา ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.จริยา
2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง?
ก. จรรยาบรรณ ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ ก. จรรยาบรรณ
3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข.ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
7. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
ตอบ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจำนวนเท่าใด?
ก. 4 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ ง. 7 จรรยาบรรณ
ตอบ ข. 5จรรยาบรรณ
11.จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่?
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
12. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู?
ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. คุรุสภา
13. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ?
ก. 6 ข้อ ข. 7ข้อ ค. 8 ข้อ ง. 9 ข้อ
ตอบ ง. 9 ข้อ
14. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
ก.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพคร
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
15. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต
มีสิทธิกล่าวกาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด?
ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ก. คุรุสภา
16. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?
ก. พ้น 1 ปี ข. พ้น 2 ปี ค. พ้น 3 ปี ง. พ้น 4 ปี
ตอบ ก. พ้น 1 ปี
17. จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
18. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน?
ก. 4 สถาน ข. 5สถาน ค.6สถาน ง. 7สถาน
ตอบ ข. 5 สถาน
19. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู?
ก. ยกข้อกล่าวหา ข.ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์ ง. ตัดเงินเดือน
ตอบ ง. ตัดเงินเดือน
20. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี?
ก. ไม่เกิน 3 ปี ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกิน 5 ปี ง. ไม่เกิน 6 ปี
ตอบ ค. ไม่เกิน 5 ปี
21. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด?
ก. พ้น 2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน ข. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค. พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ตอบ ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
22. ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ได้ตามข้อใด?
ก. ร้องทุกข์ ข. ร้องเรียน ค. อุทธรณ์ ง. ฎีกา
ตอบ ค. อุทธรณ์
23. จากข้อ 222 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด?
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ข.คณะกรรมการคุรุสภา
24. จากข้อ 23 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด?
ก. 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ข.10 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ค.15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ง. 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ตอบ ง. 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
25. ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
26. ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
27. ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ
ตามข้อใด?
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
28. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
ก. โรงเรียน ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน ง. ชุมชน
ตอบ ข. นักเรียน
29. อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นหลัก?
ก. Technican ข. Labour
ค.Profession ง.Semilabour
ตอบ ค.Profession
30. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู?
ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา
ข. เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
ค. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
ง. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ตอบ ก.ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาทุกวิชา
31. เรื่องใดต่อไปนี้มิใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง?
ก. วิธีการแห่งปัญญา ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ
ค. จรรยาบรรณ ง. เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ
ตอบ ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ
32. คำเปรียบเทียบข้อใดชี้ให้เห็นว่าครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือ?
ก. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ ข. ครู คือเรือจ้าง
ค. ครู คือ ปูชนียบุคคล ง. ครู คือ ผู้ยกระดับสติปัญญาของมนุษย์
ตอบ ค. ครู คือ ปูชนียบุคคล
33. บุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกบุตร?
ก. อุปัชฌาจารย์ ข. บุพพาจารย์ บูรพาจารย์
ค. ปรมาจารย์ ง. อาจารย์
ตอบ ข. บุพพาจารย์ บูรพาจารย์
34. ถ้าขาดข้อใดจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครูอย่างยิ่ง?
ก. การถ่ายทอดความรู้ ข. ความศรัทธา
ค. เงินเดือน ง. สวัสดิการ
ตอบ ข. ความศรัทธา
35. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือข้อใด?
ก. บุคลิกภาพดี ข. ความรู้ดี
ค. มนุษยสัมพันธ์ดี ง. สอนดีมีคุณธรรม
ตอบ ง. สอนดีมีคุณธรรม
36. ธรรมะ ที่ครูยึดมั่นเป็นที่ตั้งคือข้อใด?
ก. อิทธิบาท 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. พรหมวิหาร 4 ง. มรรคและผล
ตอบ ค. พรหมวิหาร 4
37. จรยาบรรณขอบงครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด?
ก. พ.ศ. 2504 ข.พ.ศ. 2505 ค. พ.ศ. 2506 ง. 2507
ตอบ ค. พ.ศ. 2506
38. ข้อใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2542?
ก. คณาจารย์ ข. วิทยากรพิเศษ
ค. ผู้อำนวยการวิทยาลัย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. วิทยากรพิเศษ
39. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร?
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ข. ความก้าวหน้าในอาชีพ
ค. การหารายได้จาการสอนพิเศษ ง. การทำผลงานทางวิชาการ
ตอบ ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
40. ครูที่ได้รับยกย่องว่า”สอนดี”คือข้อใด
ก. เลือกวิธีสอนใหม่ๆมาใช้ ข. สอนตามแผนการสอน
ค. สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย ง.สอนตามข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน
ตอบ ค. สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
41. จาการวิจัยของเฉลียว บุรีภักดี พบข้อบกพร่องของครูในด้านใดมากที่สุด?
ก. ไม่รับผิดชอบการงาน มัวเมาในอบายมุข
ข.ประพฤติไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพ
ค. ชอบนินทา,พูดจาไม่สุภาพ
ง. เจ้าอารมณ์ จู้จี้ขี้บ่น
ตอบ ข.ประพฤติไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพ
42. ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา เป็นอย่างไร?
ก. มีบุคลิกภาพดีตรงเวลา ข. รอบรู้สอนดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา
ค. เสียสละมีความยุติธรรม ง. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
ตอบ ข. รอบรู้สอนดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา
43. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือข้อใด?
ก. ความรู้ ข. ความดี
ค. ความคิด ง. ความสามารถ
ตอบ ข. ความดี
44. สังคมมีความคาดหวังว่าสิ่งใดสามารถแก้ปัญหาสังคมได้?
ก. เศรษฐกิจ ข. กฎหมาย ค. การศึกษา ง. วัฒนธรรม
ตอบ ค. การศึกษา
45. คำว่า “อาจารย์” แต่เดิมใช้เรียกบุคคลกลุ่มใด?
ก. ครูในโรงเรียน ข. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ค. พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ง.บัณฑิต นักปราชญ์
ตอบ ค. พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
46. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด?
ก. Profession ข.Labour ค. Semilabour ง.Techician
ตอบ ก.Profession
47. อาชีพใดเป็นอาชีพที่สังคมยกย่องมากที่สุด?
ก. ตำรวจ ข. ทหาร ค. พยาบาล ง.ครู
ตอบ ง. ครู
48. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด?
ก. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรร
ข. วิชาชีพชั้นสูงเน้นการบริการต่อสังคมมากกว่าการหาผลประโยชน์
ค. วิชาชีพชั้นสูงจะต้องอาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญาเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
49. คำว่า”ครูมาจากรากศัพท์” ภาษาใด?
ก. ภาษาบาลี ข. ภาษาสันสกฤต
ค. ภาษาละติน ง. ภาษากรีก
ตอบ ข. ภาษาสันสกฤต
50. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า”ครู” ถูกต้องที่สุด?
ก. ครู คือ แสงเทียนและดวงประทีป ข. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค. ครู คือ ผู้ให้ ผู้ควรแก่ศิษย์เคารพ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
51. ความหมายใดตรงกับว่า”ครู”?
ก. เบา ข. หนัก ค. สูง ง. ต่ำ
ตอบ ข. หนัก
52. ครู คือ ปูชนียบุคคล คำว่า” ปูชนียบุคคล” ตรงกับความหมายใด?
ก. ผู้ที่ควรแก่การยกย่อง ข.ผู้ที่ควรแก่การเคารพ
ค. ผู้ที่ควรแก่การนับถือ ง.ผู้ที่ควรแก่การบูชา
ตอบ ข. ผู้ที่ควรแก่การเคารพ
53. ในบทบัญญัติมาตรฐาน 38 (ก) ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาบัญญัติไว้กี่ตำแหน่ง?
ก. 3 ตำแหน่ง ข. 4 ตำแหน่ง ค. 5 ตำแหน่ง ง. 6 ตำแหน่ง
ตอบ ง. 6 ตำแหน่ง
54. คำว่า”อาจารย์” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ผู้สั่งสอน คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
ข. ผู้สั่งสอนและอบรมความประพฤติปฏิบัติ
ค. ผู้สั่งสอนในมหาวิทยาลัย
ง. ผู้สั่งสอนทำหน้าที่ทางด้านวิชาการเรียนการสอน
ตอบ ก. ผู้สั่งสอน คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
55. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ให้คำกำจัดความไว้ว่า”คณาจารย์” หมายถึงข้อใด?
ก. บุคลากรกระทำหน้าที่หลักในการสอนในสถานศึกษา
ข. บุคลากรหน้าที่หลักในการวิจัยในสถานศึกษา
ค. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษา
ง. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ตอบ ง. บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
56. คำสอนเรื่อง”กัลยาณมิตร”ธรรม 7” คำว่า””ภาวนีโย” ตรงกับข้อใด?
ก. น่ารัก ข. รู้จักพูด ค. น่ายกย่อง ง. อดทนต่อถ้อยคำ
ตอบ ค. น่ายกย่อง
57. หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด คือข้อใด?
ก. การสอนและอบรม ข. การแนะแนวและชี้นำ
ค. การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. การสอนและอบรม
58.ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง ข้อใด?
ก. บุคคลซึ่งหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ข. บุคลซึ่งหน้าที่ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ค. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. บุคคลซึ่งทำหน้าที่บริหารการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนทั้งสอนทั้งภาครัฐและเอกชน
ตอบ ค. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
59. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน?
ก. 18 คน ข. 19 คน ค. 20 คน ง. 21 คน
ตอบ ข. 19 คน
60. ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. 20 ปีบริบูรณ์ ค. 21 ปีบริบูรณ์ ง. 25 ปี บริบูรณ์
ตอบ ข. 20 ปีบริบูรณ์
61. องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันคือข้อใด?
ก. สภาวิชาชีพครู ข. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คุรุสภา ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.
62. ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี ค. 3 ปี ง. 4 ปี
ตอบ ก. 1 ปี
63. ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร?
ก. รัฐมนตรี ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา ง. ผู้ทรงวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตอบ ง. ผู้ทรงวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
64. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด?
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์การเอกชน
ค. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

65. หน้าที่ของคุรุสภา ตรงกับข้อใด?
ก. ควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. ควบคุมส่งเสริมสวัสดิการและสนับสนุนการศึกษา
ค. ควบคุมการสอนการเรียนของบุคลากรทางการศึกษา
ง. ควบคุมดูแลผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ตอบ ก. ควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
66. คุรุสภา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร?
ก. สภาครู ข. สมาคมวิชาชีพครู
ค. องค์กรวิชาชีพครู ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
67. คุรุสภา มีวัตถุประสงค์อย่างไร?
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ข. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
68. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคุรุสภา?
ก. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ข. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ ง. ดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตอบ ง. ดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
69. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ ข. คณาจารย์
70. ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท?
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท
ตอบ ค. 4 ประเภท

ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดทำมา ณ ที่นี้ครับ
ที่มา http://www.dimonload.com/index.php?topic=3579.0


ครูที่ดีต้องมีอะไร
ก.ความรู้
ข.วินัย
ค.จรรยาบรรณ
ง.ประสบการณ์
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720