หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแนวข้อสอบวิชาชีพครู


1. วินัยคือ

ตอบ ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ


2. โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ

ตอบ 5 สถานะ


3. โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ

ตอบ ปลดออก และไล่ออก


4. ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา


5. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

ตอบ 30 วัน6. คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่


7. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง

ตอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


8. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน

ตอบ 3 ด้าน


9. มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง

ตอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา


10. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน

ตอบ 12 มาตรฐาน


11. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง

ตอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน


12. จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ

ตอบ 5 จรรยาบรรณ


13. มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติตน


14. ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

ตอบ คุรุสภา


15. กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู

ตอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


16. บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร

ตอบ ศึกษานิเทศก์


17. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

ตอบ พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน


18. การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี

ตอบ 5 กรณี


19. จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ

ตอบ  กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู


20. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน

ตอบ  9 มาตรฐาน


21. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด

ตอบ  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


22. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด

ตอบ  ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์


23. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ

ตอบ  9 ข้อ


24. คำว่า “ทอดทิ้ง” หมายถึงอะไร

ตอบ  ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ


25. การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ

ตอบ  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท


26. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร

ตอบ  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน


27. ความผิดลหุโทษ คือ

ตอบ  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน


28. กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้

ตอบ  ปรากฏชัดแจ้ง


29. โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ

ตอบ  ว่ากล่าวตักเตือน


30. การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด

ตอบ  ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา


31. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร

ตอบ  ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง


32. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร

ตอบ  อุทธรณ์


33. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

ตอบ  ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน


34. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร

ตอบ  ก.ค.ศ.


35. การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า

ตอบ  เหยียดหยาม


36. ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า

ตอบ  ดูหมิ่น


37. การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า

ตอบ  กดขี่


38. การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

ตอบ  ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม


39. ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด

ตอบ  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


40. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

ตอบ  4 ประเภท


41. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ

ตอบ  ความเป็นครู42. จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

ตอบ  จริยา


43. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ตอบ  1. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ

2. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู


44. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด

ตอบ  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


45. คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ

ตอบ  สอนดีมีคุณธรรม


46. ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง

ตอบ  พรหมวิหาร 4


47. จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ  พ.ศ. 2506


48. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร

ตอบ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


49. ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า “สอนดี” มีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ  สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย50. ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร

ตอบ  รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา


51. เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ

ตอบ  ความดี


52. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน

ตอบ  19 คน


53. บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ตอบ  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน


54. สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร

ตอบ  สื่อการสอน55. สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ

ตอบ  เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้56. สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ

ตอบ  5 สมรรถนะ57. สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ

ตอบ  6 สมรรถนะ58. มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด

ตอบ  จิตวิทยาสำหรับครู59. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด

ตอบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา60. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด

ตอบ  การทำงานเป็นทีม61. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

ตอบ  การพัฒนาตนเอง


62. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

ตอบ  การพัฒนาผู้เรียน


63. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ

ตอบ  จริยธรรม


64. สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ

ตอบ  คุณธรรม


65. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า

ตอบ  เจตคติเชิงจริยธรรม


66. หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ

ตอบ  รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ


67. คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก

ตอบ  การประพฤติปฏิบัติ


68. หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ

ตอบ  อิทธิบาท 4


69. หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

ตอบ  สังคหวัตถุ 4


70. ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร

ตอบ  ความเคารพผู้อาวุโส


71. จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ

ตอบ  ความซื่อสัตย์


72. กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง

ตอบ  การกระทำที่เกิดจากการจงใจ


73. พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร

ตอบ  รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต


74. ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ

ตอบ  ตะบะ


75. ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ

ตอบ  พรหมวิหาร 4


76. วิชาชีพชั้นสูง คือ

ตอบ  Profession


77. อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด

ตอบ  ครู


78. เจตคติ หมายถึง

ตอบ  ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง


79. เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

ตอบ  1. ด้านความคิด

2. ด้านความรู้สึก

3. ด้านพฤติกรรม


80. ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า

ตอบ  การเรียนรู้


81. วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ

ตอบ  การสอบถาม


82. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ 

ตอบ  ฆราวาส 4


83. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ

ตอบ  สังคหวัตถุ 4


84. ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ

ตอบ  อิทธิบาท 4


85. ค่านิยม คือ

ตอบ  สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง


86. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

ตอบ  อายุ 2 – 8 ปี


87. ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ

ตอบ  การรักษาความซื่อสัตย์


88. ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด

ตอบ  มัทวะ


89. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ

ตอบ  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


90. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ

ตอบ  การพัฒนาหลักสูตร


91. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ

ตอบ  การบริหารจัดการในห้องเรียน


92. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน

ตอบ  17 คน


93. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

ตอบ  39 คน


94. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี

ตอบ  23 คน


95. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย

ตอบ  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


96. องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น

ตอบ  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ


97. ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ

ตอบ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


98. ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน

ตอบ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน


99. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

ตอบ  2 ประเภท


100. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ 

ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720