หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง กศน.

แบบทดสอบวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
 1. ข้อใดคือลักษณะความสำเร็จของงาน
  1.   ดินมีซากพืชในอัตราส่วนปนกันทั้งหมด
  2.   สามารถผลิตปุ๋ยพืชสดได้ไร่ละ 8 ตัน
  3.   ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยคอกได้ไร่ละ 2,000 บาท
  4.   ดินมีกลิ่นเหม็นบูดเน่า
 2. การพัฒนาอาชีพหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  1.   การก้าวทันกระแสโลกในการทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
  2.   การมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพรวมถึงทักษะประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในอาชีพ
  3.   การพัฒนาฝีมือตนเองให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพแข่งกับคู่ค้ารายอื่น
  4.   การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
 3. คาวมต้องการทางด้านร่างกายคือข้อใด
  1.   ความหิว การนอน การพักผ่อน
  2.   ความรัก การยอมรับ
  3.   ความปลอดภัย
  4.   ความพอใจ ความงาม
 4. ข้อใดไม่ได้อยู่ในแผนภูมิการพัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
  1.   เศรษฐกิจพอเพียง
  2.   ลดความเสี่ยงผลผลิต
  3.   มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ
  4.   ยึดหลักคุณธรรม
 5. ในเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา เส้นทางของเวลา หมายถึงอะไร
  1.   วงจรของการประกอบอาชีพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  2.   ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  3.   การดำเนินการด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ
  4.   การแยกแยะกระบววนการทางธุรกิจ
 6. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงควรทำอย่างไร
  1.   ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตราฐานในการผลิต
  2.   ผลิตสินค้าออกมาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  3.   พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
  4.   ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้กำไรเยอะๆ
 7. ความมั่นคงหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  1.   ความมั่งคั่ง
  2.   การเกิดความแน่นและทนทานไม่กลับเป็นอื่น
  3.   ความแน่น
  4.   ความทนทาน
 8. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาการตลาด
  1.   กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
  2.   กิจกรรมด้านราคาผู้ผลิตต้องกำหนดราคาให้เหมาะสม
  3.   กิจกรรมการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  4.   กิจกรรมการรักษาสุขภาพ
 9. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงต้องทำอย่างไร
  1.   เห็นเขาทำแล้วได้ดี ทำตามด้วย
  2.   ต้องมีการวางแผนและมีความเข้าใจในอาชีพนั้น
  3.   ถามผู้มีความรู้
  4.   มีเงินทุนเยอะ จะทำอะไรก็ได้
 10. ประสิทธิภาพรวมของการดำเนินการขยายอาชีพต้องมีค่าตั้งแต่เท่าไรจึงจะยอมรับได้ว่ามีประสิทธิภาพ
  1.   สูงกว่า 0.75
  2.   สูงกว่า 0.5
  3.   ต่ำกว่า 0.5
  4.   ต่ำกว่า 0.25
_________________________________________________________________________________แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720